2013 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI-4

0
320

2013 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI-4

KARAR NO: 2013 / 26
KÜÇÜKKUYU-ADATEPE 50 K IV a imar paftasında KÜÇÜKKUYU KÖRFEZ Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanan alan, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, pafta I17-D–23-A–1-B, ada 287, parseller 1–2–3–4 ve 5’de kayıtlı taşınmazları kapsamaktadır.1/1000 ölçekli Mevcut İmar Planı sınırları içinde bulunan taşınmazlar Aİ-2 (ayrıkikiz nizam iki kat), maks. TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak önerilmiş olup, planlama alanı içinde oluşturulan parselasyonlar Ayrık İkiz nizam yapılanma koşuluna imkân vermediği ve planlama alanı üzerinde inşa edilmiş yapılardaki yapılanma koşulları ile yapı yaklaşma mesafelerini koruyabilmek ve planlama alanı içinde kat ve yoğunluk artışına gidebilmek amacıyla bu 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanmıştır.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda; mevcut planda önerilen, tüm yollar aynen korunmuştur. Mevcut İmar Planı’nda Aİ–2 (ayrıkikiz nizam iki kat), maks. TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak önerilen yapılanma koşulları, hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda tadil edilerek S–3 (serbest nizam üç kat), maks. TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak belirlenmiştir. Serbest Nizam olarak yapılanma koşullarının önerildiği planlama alanı içinde boş parsellerdeki yapı yaklaşma mesafeleri; planlama alanı üzerinde inşa edilmiş yapılardaki yapılanma koşulları ile yapı yaklaşma mesafeleri doğrultusunda, Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. Bu Tadilat İmar Planı sonucunda mevcutta 35 kişi olan nüfus sayısı 18 kişi artarak 53 kişiye ulaşmıştır. Bu nedenle planlama alanı içinde ilave gelen 18 kişilik nüfus için gerekli olan 180 m2 Yeşil Alan ihtiyacı planlama alanının batısında; mevcutta yol olan alanın gerek devamlılığının olmaması gerekse bu yoldan cephe alan parsel olmaması sebebiyle güneyindeki Yeşil Alan ile bütünleşecek şekilde, önerilen Yeşil Alan içinde ayrılmış olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Planlama sonucunda elde edilen değerler aşağıda verilmiştir.

MEVCUT TADİLAT FARK
Konut Alanı 1100,24 m2 1100,24 m2 —
Konut İnşaat Alanı 880,19 m2 1320,29 m2 + 440,10 m2
Nüfus 35 kişi 53 kişi + 18 kişi
Yeşil Alan 1963,76 m2 2293,04 m2 + 329,28 m2
Gerekli Yeşil Alan — 180 m2 —

KARAR NO: 2013 / 27
Meclis üyeleri tarafından gündem dışı olarak teklif edilen konu gündeme geldi. Tapuda Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi Pafta:i17d22b2b,170 ada,1 parselin önünde bulunan Kurumumuza ait taşınmazın kamu yararı olacağı için satışının uygunluğuna ve satışının yapılabilmesi için encümene yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 28
Gündem dışı olarak görüşülmesine karar verilen; Şehir plancısı Hüseyin UZUN tarafından verilen dilekçe ile Belediye Meclisimizin 02.01.2013 tarih ve 2013/12 sayılı kararında “Planlama alanı içerisinde ada içinde bütünlüğün sağlanabilinmesi amacı ile yeni yapılacak olan binaların çekme mesafeleri yollardan 5 mt komşu parsellerden 3 mt olacaktır.” İbaresinin plancı tarafından sehven yanlış yazıldığı ve bu yanlışlığın düzeltilmesi talep edilmiştir.2013 / 12 sayılı Meclis kararımız da yazılan “Planlama alanı içerisinde ada içinde bütünlüğün sağlanabilinmesi amacı ile yeni yapılacak olan binaların çekme mesafeleri yollardan 5 mt komşu parsellerden 3 mt olacaktır.” İbaresinin “Planlama alanı içerisinde ada içinde bütünlüğün sağlanabilinmesi amacı ile yeni yapılacak olan binaların çekme mesafeleri yollardan 3 mt komşu parsellerden 3 mt olacaktır.” şeklinde değiştirilmesine ve 02.01.2013 tarih ve 2013/12 sayılı karardaki diğer ifadelerin aynen kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.