2014 OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
394

2014 OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.01.2014 Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2014 / 01
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 02.01.2014 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. ARALIK ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personelin kısmi zamanlı Avukat R**** O*** B**** ile olan sözleşmenin yenilenmesi ve maaşının belirlenmesi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda;
1-Belediyemizde kısmi zamanlı olarak çalışmak üzere Avukat R**** O*** B**** ile 01.01.2014 – 31.03.2014 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Kısmi zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği kısmi Zamanlı sözleşmeli Personel net ücret tavanından ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2014 / 02
Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 2: 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunun 15.maddesine istinaden Beldemizde bulunan iş yerlerine ait 2014 yılı ilan reklam vergi miktarları Bakanlar Kurulu’nun 21/10/2013 tarih ve 2013 / 5585 sayılı kararnamesine uygun olarak 2.grupta yer alan Kurumumuz için aşağıdaki gibi düzenlenmiş olup; uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

1. Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak:40,00 TL
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak:28,00 TL
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilân ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak: 8,00 TL
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilân ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak: 60,00 TL
5. İlân ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için:0,18 TL
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden:0,40 TL

KARAR NO: 2014 / 03
Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 3: 12 Ocak 2008 tarihli İçişleri Bakanlığının 26754 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği gereğince memur norm kadro sayısının %20 oranında tam yıl esasına göre Geçici işçi çalıştırılabilir denilmektedir.
Beldemiz Küçükkuyu D–4 gurubunda yer almaktadır. Belediyemize Norm Kadro ilke ve standartlarına göre 48 adet memur kadrosu verilmiştir. Verilen memur kadro sayısının %20 oranına göre işçi çalıştırılacağından; Bu oran 10 işçiye tekabül etmektedir. (48 x %20=9,8 =10 işçi)Tam yıl esasına göre 2014 yılında tespit edilen 10 adet işçinin “GEÇİCİ İŞÇİ VİZESİ” kanun gereği Meclisimize verilmiştir. Kış ayının aşırı yağmurlu geçmesi nedeniyle Kurumumuz bünyesinde hizmet veren Kanalizasyon ve arıtma tesisinde iş yükü artmıştır. Bu nedenle Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için 01.01.2014 tarihinden itibaren 2014 mali yılı içinde 5 ay 29 günü geçmemek üzere geçici işçi çalıştırılmasına, çalıştırılacak geçici işçilerin vizelerinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2014/ 04
Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 4: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddeleri gereğince 27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 6512 Sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında hazırlanan K cetvelindeki üst sınırı aşmamak kaydıyla 2014 yılı içinde Belediyemizde çalışan Zabıta memuru ve İtfaiye erine fazla mesai ücreti verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2014 / 05
Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 5: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52.maddesi” Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir: 2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali” işgal harcına tabidir denildiğinden kamuya terkin alan ( umuma ait yerler, yol, yeşil alan vb. ) üzerindeki kapalı veya açık alanların herhangi bir maksat için metrekare cinsinden günlük işgali için 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 0.25 KR(YirmibeşKuruş) alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2014 / 06
Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 6: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi gereğince Beldemiz Küçükkuyu’da isim verilmemiş ekli krokide gösterilen;
1-Mıhlı Mahallesi’nde Zeus Caddesiyle Nisan Sokak arasında kalan ve isim verilmemiş bulunan sokağa “Zeus 1.Sokak ” ismi verilmesine,
2- Mıhlı Mahallesi’nde Zeus Caddesiyle Nisan Sokak arasında kalan ve isim verilmemiş bulunan sokağa “Zeus 2.Sokak ” ismi verilmesine,
3- Mıhlı Mahallesi’nde Zeus Caddesiyle Nisan Sokak arasında kalan ve isim verilmemiş bulunan sokağa “Zeus 3. Sokak ” ismi verilmesine,
4-Mıhlı Mahallesi’nde Ekin 1.Sokak ile Etap sitesi arasında kalan Osman TAN Sokağın isminin Osman TAN 3.Sokak olarak ve yine Mıhlı Mahallesi’nde Osman TAN 1.Caddenin isminin Osman TAN Caddesi olarak değiştirilmesine Meclisimizce oy birliği