2014 YILI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI

0
239

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesine eklenen 07.06.2007 tarih ve 5675 S.K./3.maddesine istinaden Küçükkuyu Belediye Meclisi olağanüstü olarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 18.07.2014 Cuma Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO:64
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesine eklenen 07.06.2007 tarih ve 5675 S.K./3. ve 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddeleri gereğince 09.06.2014 tarihli belediye meclisince onaylanan 58-59-60 ve 62 nolu kararlara süresi içinde gelen aşağıda belirtilen itirazların görüşülmesi için; Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 18.07.2014 tarihinde 1.Olağanüstü Meclis toplantısı için Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. Belediye ve Meclis Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: A**** A**** tarafından 03.07.2014 tarihinde 09.06.2014 tarihli meclis toplantısında alınan 58 sayılı meclis kararına itiraz dilekçesi verilmiştir. Dilekçe Belediye Başkanı C**** B**** tarafından meclise okundu. Dilekçesinde yapılan inceleme neticesinde; A**** A**** tarafından 09.06.2014 tarih ve 58 nolu Belediye Meclisimiz kararımıza gerekçeleri belirtilerek planların yasal ilan sürecinde itiraz edilmiştir.02.10.2013 tarih ve 79 sayılı Belediye Meclis kararımız ile onaylanan karara istinaden itirazda bulunmuş ve 22.01.2014 tarih ve 2013/984 sayılı Çanakkale İdare Mahkemesince “yürütmeyi durdurma” kararı alınmıştır. Sonrasında ise aynı mahkeme 18.03.2014 tarih ve 2014/259 sayılı kararı ile 79 sayılı Belediye Meclis kararı iptal edilmiştir. Çanakkale İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 2014/34 sayılı kararı ile dava konusu 79 nolu karar iptal edilmiştir. Sonrasında Danıştay’a idarece itiraz edilmiştir. İlgi mahkemenin yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarında gerekçe olarak “ davaya konu yeşil alan olarak belirlenen 50 L Id paftasında bulunan alanın , 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanında kaldığı , davaya konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılan değişiklik ile dava konusu alanın yeşil alan (parklar ve dinlenme alanları) olacak şekilde tadilat yapıldığı , dolayısıyla 50 LI d paftasında bulunan ve yeşil alan olarak belirlenen alana ilişkin olarak kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının , üst ölçekli plan niteliğinde bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olduğu…..” ifade edilmiştir. Bu nedenle öncelikle ilgili mahkeme kararındaki gerekçeye uygun olarak üst ölçekli 1/5000 nazım imar planının yeşil alan gösterimine uygun hale getirilmesini sağlamak ve mahkeme kararına uymak için 07.05.2014 tarih ve 2014/41 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği onaylanmıştır. Yasal süreleri içinde ilan edilmiş ve herhangi bir itiraz olmadan karar yürürlüğe girmiştir. Sonrasında 09.06.2014 tarih ve 2014/58 sayılı Belediye Meclis kararı ile 1/1000 uygulama imar planı üst ölçekli plana uygun olarak ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06.12.2013 tarih ve 14821 sayılı yazılarında ekinde plan değişikliklerine ilişkin inceleme raporunun 3. Maddesinde belirtilen eksiklikler, plan ve plan açıklama raporlarındaki düzeltmelerin yapılmasına istinaden yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliliği artan nüfus artışı ihtiyacını karşılayacak şekilde ve ilgili kanun yönetmeliklere uygun olarak onaylanmıştır. Anayasanın 138’inci maddesinde “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. ” denilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu kararları sonuçları başlıklı Madde 28 – 1.(Değişik:10/6/1994-4001/13 md.) “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare,gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez…..” hükmü yer almaktadır. Uygulama yönünden yürütmeyi durdurma kararları ile iptal kararları arasında bir fark bulunmamaktadır. Gerek yürütmeyi durdurma kararlarına karşı gerekse iptal kararlarına karşı itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş olması kararın uygulanmasını durdurmaz. İdare itiraz veya temyiz yoluna başvurmuş olsa da 30 günlük süre içerisinde söz konusu karar kaldırılmadıkça/bozulmadıkça/yürürlüğü durdurulmadıkça uygulanmak zorundadır. Bu nedenle mahkeme kararının yerine getirilmesinde öncelikle; mahkeme kararındaki gerekçeye uygun olarak üst ölçekli 1/5000 nazım imar planının yeşil alan gösterimine uygun hale getirilmesi 2014/41 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak sağlanmıştır. Açıklanan nedenlerle itirazın “ REDDİNE” ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4.maddesine istinaden 2014/58 sayılı Belediye Meclisi kararının geçerliliğine Meclis üyelerinden A**** İ**** G****’ün reddi, H**** A**** ve Ö**** D****’ın çekimserliği ile diğer meclis üyelerinin kabulü ile oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR NO:65
Belediye ve Meclis Başkanı C**** B**** söz alarak gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 2: A**** A**** tarafından 03.07.2014 tarihinde 09.06.2014 tarihli meclis toplantısında alınan 59 sayılı meclis kararına itiraz dilekçesi verilmiştir. Dilekçe Belediye Başkanı C**** B**** tarafından Meclise okundu. Dilekçesinde yapılan inceleme neticesinde; A**** A**** tarafından 09.06.2014 tarih ve 59 nolu Belediye Meclisi kararına gerekçeleri belirtilerek planların yasal ilan sürecinde itiraz edilmiştir. 02.10.2013 tarih ve 80 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan karara istinaden itirazda bulunmuş ve 22.01.2014 tarih ve 2013/984 sayılı Çanakkale İdare Mahkemesince “yürütmeyi durdurma” kararı alınmıştır. Sonrasında ise aynı mahkeme 18.03.2014 tarih ve 2014/260 sayılı kararı ile 80 sayılı Belediye Meclis kararı iptal edilmiştir. Çanakkale İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 2014/33 sayılı kararı ile dava konusu 80 nolu karar iptal edilmiştir. Sonrasında Danıştay’a idarece itiraz edilmiştir. İlgi mahkemenin yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarında gerekçe olarak “ davaya konu yeşil alan olarak belirlenen 50 L Id paftasında bulunan alanın , 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanında kaldığı , davaya konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılan değişiklik ile dava konusu alanın yeşil alan (parklar ve dinlenme alanları) olacak şekilde tadilat yapıldığı , dolayısıyla 50 LI d paftasında bulunan ve yeşil alan olarak belirlenen alana ilişkin olarak kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının , üst ölçekli plan niteliğinde bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olduğu…..” ifade edilmiştir. Bu nedenle öncelikle ilgili mahkeme kararındaki gerekçeye uygun olarak üst ölçekli 1/5000 nazım imar planının yeşil alan gösterimine uygun hale getirilmesini sağlamak ve mahkeme kararına uymak için 07.05.2014 tarih ve 2014/41 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği onaylanmıştır. Yasal süreleri içinde ilan edilmiş ve herhangi bir itiraz olmadan karar yürürlüğe girmiştir.
Sonrasında 09.06.2014 tarih ve 2014/59 sayılı Belediye Meclis kararı ile 1/1000 uygulama imar planı üst ölçekli plana uygun olarak ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06.12.2013 tarih ve 14821 sayılı yazılarında ekinde plan değişikliklerine ilişkin inceleme raporunun 3. Maddesinde belirtilen eksiklikler, plan ve plan açıklama raporlarındaki düzeltmelerin yapılmasına istinaden yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliliği artan nüfus artışı ihtiyacını karşılayacak şekilde ve ilgili kanun yönetmeliklere uygun olarak onaylanmıştır.
Anayasanın 138’inci maddesinde “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. ” denilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun kararların sonuçları başlıklı Madde 28 – 1.(Değişik:10/6/1994-4001/13 md.) “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare,gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez…..” hükmü yer almaktadır. Uygulama yönünden yürütmeyi durdurma kararları ile iptal kararları arasında bir fark bulunmamaktadır. Gerek yürütmeyi durdurma kararlarına karşı gerekse iptal kararlarına karşı itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş olması kararın uygulanmasını durdurmaz. İdare itiraz veya temyiz yoluna başvurmuş olsa da 30 günlük süre içerisinde söz konusu karar kaldırılmadıkça/bozulmadıkça/yürürlüğü durdurulmadıkça uygulanmak zorundadır. Bu nedenle mahkeme kararının yerine getirilmesinde öncelikle; mahkeme kararındaki gerekçeye uygun olarak üst ölçekli 1/5000 nazım imar planının yeşil alan gösterimine uygun hale getirilmesi 2014/41 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak sağlanmıştır. Açıklanan nedenlerle itirazın “ REDDİNE” ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4.maddesine istinaden 2014/58 sayılı Belediye Meclisi kararının geçerliliğine Meclis üyelerinden A**** İ**** G****’ün reddi, H**** A**** ve Ö**** D****’ın çekimserliği ile diğer meclis üyelerinin kabulü ile oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR NO: 66
Belediye ve Meclis Başkanı C**** B**** söz alarak gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 3: İ**** K**** tarafından 04.07.2014 tarihinde 09.06.2014 tarihli belediye meclisinde alınan 60 ve 62 sayılı meclis kararlarına itiraz dilekçesi verilmiştir. Söz konusu itiraz için Kara yolları 14.Bölge Müdürlüğü’ne 04.07.2014 tarih ve 20142117 sayılı görüş yazısı yazılmıştır. Kara yolları 14.Bölge Müdürlüğü’nün 17.07.2014 tarih ve 125993 sayılı cevabi yazısı ile İ**** K****’ın itirazına istinaden 09.06.2014 tarih ve 60 karar sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatının ı17d22b ve ı17d23a paftalarında ve 09.06.2014 tarih ve 62 karar sayılı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatının ı17d22b2a, ı17d22b2b, ı17d23a1a ve ı17d23a1b paftalarında düzeltmeler yapılarak Meclisin onayına sunulmuştur. İ17D23A1A ve İ17D23A1B paftalar, 155 adanın karayoluna cepheli kısımlarındaki binaların kamulaştırma dışında bırakılması, korunması kaydıyla bu kısımların yeniden düzenlenmesine, geriye kalan kısımlardaki imar planlarının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33-6.maddelerine istinaden uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına, 09.06.2014 tarihli 60 ve 62 sayılı kararların iptaline, Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi anayol üzerinde bulunan Shell benzinlik istasyonun doğu kısmı için yeniden bir çalışma yapılmasına ve yapılacak çalışmanın bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine meclis üyelerinden A**** İ**** G****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

RAPOR_5000_ASKIDEĞERLENDİRME

22B

23A

RAPOR_1000_ASKIDEĞERLENDİRME

22B2A

kjn

23A1A

23A1B

ASIL BELGELER FEN İŞLERİ İLAN PANOSUNDA ASILMIŞTIR