2015 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
458

2015 Eylül AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.09.2015 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2015/44
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 02.09.2015 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B**** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: Belediyemiz tarafından yapılacak olan 10.Küçükkuyu Kültür ve Sanat Festivali’nin müzik-eğlence kısmının iptal edilmesi konusunun görüşülmesine başlandı. Ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle 05.08.2015 gün ve 39 sayılı Meclis kararımız ile yapılmasına karar verilen 10.Küçükkuyu Kültür ve Sanat Festivali’ndeki diğer etkinlikler (Açılış, Panel, Sergi) hariç müzik-eğlence kısmının iptal edilmesine, festivalin 04-05 EYLÜL 2015 tarihleri arasında yapılmasına, Festival için yapılacak giderlerin temsil tören ağırlama komisyonu gözetiminde “ Temsil Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliğine” uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine ve alınmış olan 39 sayılı Meclis kararının iptaline Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2015/45
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.maddesine istinaden ihtiyaç duyulan Sosyal Hizmetler Biriminin Belediyemiz bünyesinde kurulmasına, gerekli personel ve araç, gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2015/46
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: T.H.S.S.Kuşakkaya Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı A**** Ş**** T**** tarafından verilen dilekçe Meclise okundu.27.08.2015 Perşembe günü Ayvacık Tapu Sicil Müdürlüğü’nde 05.11.2014 gün ve 96 sayılı meclis kararımıza istinaden söz konusu yerin Belediyemiz adına tapu tescil işlemleri yapılmıştır. Bu nedenle dilekçe konusu hakkında işlem yapılmamasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2015/47
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü’nün 12.08.2015 tarih ve E.28027 Sayılı Yazısına istinaden Şehirlerarası Yolcu Terminali ücret tarifesinin görüşülmesine başlandı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü’nün 12.08.2015 tarih ve E.28027 Sayılı yazısında T2 yetki belgesi sahiplerinin terminalden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içersinde bulunan otoparklarını kullanan taşıtlardan alacakları ücret tarifelerini Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu 65 nolu tebliğe uygun olarak düzenleyip uygulamaya konulmadan önce Bölge Müdürlüğünden görülmüştür şerhinin alınması gerekmektedir. Denilmektedir. Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile gelir tarife cetveli kabul edilmiştir. Yapılan düzenleme ile Gelir tarife cetvelinin 3.sayfasında bulunan “ Otobüs: 17,00 TL, Minibüs: 330,00 TL, Ticari Taksi: 88.00 TL ve Otogara Giren Ticari olmayan araçlardan: 5.00 TL” ibarelerinin kaldırılmasına, hazırlanmış olan Küçükkuyu Belediyesi Şehirlerarası Yolcu Terminali ve otopark Ücret Tarifesinin uygunluğuna, görülmüştür şerhinin alınmasından sonra yürürlüğe girmesine, şerh alınana kadar belirlenmiş olan ücret tarifesinin geçerliliğine, İlgili Bölge Müdürlüğünden yeni bir tarife cetveli gelene kadar onaylanmış olan tarifelerin geçerliliğine, ücret tarife cetvelinin görülmüştür şerhinin alınması için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2015/48
PIN:UIP-308,7
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 5: Çanakkale İdare Mahkemesi’nin 2013/541 Esas – 2013/585 K.sayılı kararına istinaden Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün 27.01.2015 tarih ve 290 sayılı yazısında bahsedilen Sahil Mah.158 Ada 1 Parsel için hazırlatılan plan değişikliği dosyasının görüşülmesine başlandı. Mahkemelerce verilen kararlara uyulması gerektiğinden İlgi mahkeme kararına istinaden imar durumu iptal edilen 158 Ada,1 parsel numaralı taşınmazın imar durumunun Belediye Hizmet Alanından, ilk hali olan Vakıflar alanına dönüştürülmesi için kurumumuzca resen hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi dosyasının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
1

2

PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU

KARAR NO: 2015 / 49
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 6: Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.08.2015 tarih ve 20152759 sayılı Çevre Düzeni planı konulu yazısında “ 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. Maddesi uyarınca 16.02.2015 tarihinde onaylanmış olan “Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na ilişkin askı sürecinde iletilen itirazlar değerlendirilerek, 05.06.2015 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 18.06.2015 tarihinde askıya çıkarılmış olup 18.07.2015 tarihinde kesinleşmiştir. Kesinleşen “Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” kapsamında yer alan Küçükkuyu Belediyemiz sınırlarını da kapsayan alan dahil edilmiştir. Bu plan kapsamında plan hükümleri 7. Genel hükümler başlığı altında 7.17’de belirtildiği üzere Çevre Düzeni Planı onama tarihinden önce onaylanmış İmar Planları ( 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı – 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı) geçerlidir. Yine bu plan kararlarına uygun olan imar planlarına devam edilir denilmektedir. Bu kapsamda kesinleşen Çevre Düzeni Planı’nın öncesinde onaylanan tüm alt ölçekli planlar uygundur ve geçerlidir. Bu uygunluğu konusunda uygulamaya devam edilmesi ve karara bağlanmak üzere Belediye Meclisimize havalesi hususunu arz ederiz.” Denilmektedir. Yapılan değerlendirme sonunda kesinleşen Çevre Düzeni Planı’nın öncesinde onaylanan tüm alt ölçekli planların uygunluğu ve geçerliliğinin teklif edildiği şekliyle uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2015/50
PIN:UIP-309,15
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 7: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Kızanlık Mevkii, İ17D-18-D-3-D, İ17-D-18-D-3-C paftalar, 508 Ada,9 Parselde T***** D**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine başlandı. Yapılan değerlendirme sonunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar Plan Değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

17D18D3C_PLAN

17D18D3D_PLAN

PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU

KARAR NO: 2015/51
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündem dışı maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem Dışı: Belediye Meclis Üyeleri S.T**** G*****, H****** S****** ve S***** U***** ortak imzalı olarak verilen teklif gündem dışı olarak görüşülmeye başlandı. “ Beldemiz turizm beldesi olması nedeniyle özellikle yaz sezonu içerisinde yoğun bir nüfus artışı etkisinde kalmıştır. Bu da doğal olarak her bir ailede en az bir araç olduğu (misafir vb. dahil) düşünülürse merkezdeki araç yoğunluğu nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle cadde üzerlerine ve yollara araç bırakılması nedeniyle büyük kargaşalıklar oluşmaktadır. Otopark alanlarının yeterli kapasitede olmaması nedeniyle araçlarını park edecek vatandaşlarda büyük sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Belediyemiz sınırları içerisinde özellikle yeni yapılaşma ve alanlarda çözüm (yer vb.) bulunması halinde merkezde otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik gerekli tedbirlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda otopark yönetmeliğinin uygulanması yönünde gerekli tedbir ve düzenlemelerin alınması” teklif edilmektedir. Kurumumuzda Otopark Yönetmeliği’nin uygulanması yönünde tüm işlemlerin yapılması için Fen İşleri Müdürlüğü’ne kararın gönderilmesine, bireysel gelecek taleplerin Belediye Meclis gündemine alınarak görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.