2015 KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
393

2015 KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.11.2015 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 63
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 04.11.2015 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplandı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. EKİM ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu.
Gündem 1: Kurumumuz tarafından Sahil Mahallesi Kazım KARABEKİR Cad. no:10’da yaptırılan Zübeyde Hanım Sağlık, Eğitim ve Kadın Sığınma Merkezi binasının alt katının Beldemizde görev yapan Aile Hekimlerine 02.05.2012 tarih ve 33 sayılı Meclis kararı ile kiralanması için Encümene yetki verilmiştir. Belediye Encümeninin almış olduğu 10.05.2012 gün ve 67 sayılı kararına istinaden üç yıllık yapılan kiralama müddeti sona erdiğinden tekrardan aynı yerin Aile Hekimlerine kiralanması için Aile hekimleri tarafından 20.10.2015 tarih ve 7 sayılı yazı ile müracaatta bulunulmuştur.5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 4. ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddelerine istinaden Kurumumuza ait taşınmazın Beldemizde görev yapan Aile Hekimlerine tekrardan kiralama süresi bitim tarihinden itibaren üç yıllığına kiraya verilmesinin uygun olduğuna ve kiralama işlemleri ile yıllık kira ücretlerinin belirlenmesi konularında Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 64
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 17/e maddesi gereğince Kurumumuza ait Mıhlı Karaotlar mevkiinde pafta İ17D18C3A, 149 ada, 31 parseldeki arsa vasıflı 5,32 m2’lik taşınmazın komşu parsel olan 149 ada, 13 nolu zeytinlik vasıflı taşınmaz ile tevhid edilerek hisse oranında oluşacak hissesi itibariyle satışının uygunluğuna, 5393 sayılı Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için belediye encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 65
Belediye Başkanı C***** B**** söz alarak gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: 03.11.2015 gün ve 20153521 sayılı Başkanlık Teklifine istinaden soy isim benzerliği nedeniyle Belediye Meclis gündemine sehven yazılmış olan 3 üncü gündem maddesinin görüşülmesinin iptal edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 66
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4: 03.11.2015 gün ve 20153521 sayılı Başkanlık Teklifine istinaden soy isim benzerliği nedeniyle Belediye Meclis gündemine sehven yazılmış olan 4 üncü gündem maddesinin görüşülmesinin iptal edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 67
PİN:UİP-309,15
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündem dışı maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem dışı: 03.11.2015 tarih ve 20153521 sayılı Başkanlık Teklifine istinaden Belediye Meclisinin 02.09.2015 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Kızanlık Mevkii, İ17D-18-D-3-D, İ17-D-18-D-3-C paftalar, 508 Ada,9 Parselde T***** D**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yasal süre içinde askıya çıkarılmıştır. Ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 12.10.2015 tarih ve 7899 Sayılı yazısına istinaden plan müellifi tarafından imar plan dosyasında gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonunda Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Kızanlık Mevkii, İ17D-18-D-3-D, İ17-D-18-D-3-C paftalar, 508 Ada,9 Parselde T***** D**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar Plan Değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
17D18D3C_UİP

17D18D3D_UİP
PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU