2016 KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
710

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.11.2016 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO:65
Gündem1:Belediyemizin Turizm beldesi olması ve özellikle yaz aylarında yoğun bir nüfus artışı yaşanması sonucu vatandaşa sunulan hizmetlerde Belediye imkanlarımızın kısıtlı olması sonucu sıkıntılar yaşanmakta olup,Bu sıkıntıların giderilmesi doğrultusunda; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 21/07/2005 tarih ve 63459 sayılı Genelgesinde “13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ürürlüğe giren”5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerle il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu, ancak il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri hükmü getirilmiştir.
Buna göre her yıl Bütçe Kanununa ekli “T” işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların hibe (yurt içi) veya satın alma yoluyla edinilmesinde, kendi meclislerinden karar almaları yeterli olacaktır.” hüküm doğrultusunda vatandaşa sunulacak hizmetlerimizi daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi açısında; Belediyemizin ihtiyacı olan bir adet damperli kamyonun(Plaka No:34 LFB 82) İstanbul Ataşehir Belediye Başkanlığından Hibe yolu ile talep edilmesi, Meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO:66
Gündem 2: Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.10.2016 tarih 20163092 sayılı Norm Kadro İlke Ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğe göre Dolu Kadro değişiklikleri teklifi ile Başkanlığımızda dolu bulunan 7 adet kadronun derece değişikliği ;5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (I) bendi gereğince, dolu bulunan 7 adet kadro derece değişikliğini içeren ekli listede bulunan (III) sayılı cetvelin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:67
Gündem 3: K**** A**** tarafından verilen 13/05/2016 tarih ve 20160809 sayılı dilekçe ile adına kayıtlı Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahalle ,Köyiçi Mevkii i17d22b2b pafta , 222 ada ,19 parselin bulunduğu yerin zemin katının işyeri olacak şekilde ticarete çevrilmesi talebi 25/10/2016 tarih ve 20163091 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce incelenmiş olup, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.Maddesine “(Değişik fıkra :RG:01/06/2013-28664) konut alanında kalmakla birlikte,ilgili idarece uygun görülen yol güzergahlarında halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir.Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesler olabilir.Bu piyesler binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.”denildiğinden taşınmazın zemin katının; etrafa görüntü ve ses kirliliği vermemek şartıyla işyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:68
Gündem 4: Fen İşleri Müdürlüğünün 20.10.2016 tarih ve20163063 sayılı sokak ismi verilmesi teklifi ile . Küçükkuyu İ17d18d3a pafta ,703 ada,1 parsel alanına imar durum belgesi düzenlenip,ruhsat verilebilmesi için parselin güneyinden,doğusundan ve kuzeyinden geçen ve isimleri olmayan yollara isim verilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun, Meclisin görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (n) bendi “(Meydan,Cadde,sokak,park,tesis ve benzerlerine ad vermek;mahalle kurulması,kaldırılması,birleştirilmesi ,adlarıyla sınırlarının tespiti ve değerlendirilmesine karar vermek;beldeyi tanıtıcı amblem,flama ve benzerlerini kabul etmek.”hükmü gereğince ilgili parselin doğusundan geçen yola Elma 1 Sokak, parselin kuzeyinden geçen yola Elma 2 Sokak ve parselin güneyinden geçen yola Elma 3 Sokak isminin verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:69
Gündem 5: Kardeş Şehir ,Karadağ Bar Belediyesinin daveti.
Kardeş Şehir, Karadağ Bar Belediyesinin 19 Ekim 2016 tarih ve 01-3067 sayılı davet yazısı ile Kasım ayında yapılacak olan etkinliğine Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı C***** B*****’ın katılmasına, söz konusu tarihte Belediye Başkanı C***** B*****’ın görevli izinli sayılmasına ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde tüm yasal giderlerinin (ulaşım-konaklama ) Kurumumuz 2016 yılı bütçesinin ilgili bölüm ve tertiplerinden karşılanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.