2016 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
441

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.02.2016 Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2016/16
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 03.02.2016 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. OCAK ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan 6.Küçükkuyu Zeytin Festivalinin “Zeytin Kurtuluş Günü”nün 12-13 / Şubat / 2016 tarihlerinde yapılmasına, Festival için temsil tören ağırlama komisyonuna seçili bulunan Seher SÖZEN, Soydan UĞURLU ve Vedat YALÇIN’ın görevlerine devam etmesine, yapılacak ödemelerin ( gelecek misafir, gazetecilerin ulaşım, konaklama, yemek masraflarının ) “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği”ne uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/17
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2:11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Belediye Gelirleri Genel Tebliği” ne ( Seri no:45) istinaden İlan ve Reklam Harcı, Eğlence Vergisi, İşgal harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzni Harcının yeniden belirlenmesi konusu gündeme geldi. Beldemizin bölgeleri arasında çok fazla sosyo ekonomik farklılıklar bulunmadığından, beldemizi bölgelere ayırmaya gerek olmadığından her harç ve vergi için alt ve üst sınırlar arasında kalmak şartıyla karar ekine eklenen tarifelerin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/18
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “m” bendi gereğince hazırlanan zabıta yönetmeliğinin görüşülmesine başlandı. Belediye Meclisinin 01.06.2011 tarih 50 sayılı kararı ile kabul edilen “Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Talimatnamesi” nin Beldemizin her geçen gün giderek artan nüfusu ve değişen sosyo ekonomik yapısı ile yeni çıkan kanun ve yönetmeliklere uygun hale gelmesi için güncellenmesi gerekmektedir. Kurumumuz Zabıta Amirliği tarafından yapılan çalışma ile Belediyemiz sınırları dâhilinde halkımızın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya, Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına yönelik Belediye emir ve yasaklarını uygulamak için hazırlanan “Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Yönetmeliği” nin kabulüne, alınmış olan 01.06.2011 tarih ve 50 sayılı kararın iptaline Önder DOĞAN, A.İsmail GÜNDÜZ ve Halil ANGIN’ın reddi diğer üyelerin kabulüyle Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/19
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4: Belediye Meclisinin 06.01.2016 gün ve 15 sayılı kararı ile müracaatla ilgili olarak dosyada eksiklikler tespit edildiği için geri iade edilen Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii,İ17D23A1B pafta,290 ada,28, 38, 39 nolu parsellerde İsmet BAŞARAN, Osman BAŞARAN, Gülten ÇETİN, Muzaffer BAŞARAN mirasçıları olan Gülten BAŞARAN, Deniz BAŞARAN, Filiz DUMAN, Hamiyyet SÖZEN, Nazife IRMAK ve Ahmet SAKALLI adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, dosyada eksiklikler olduğundan, eksikliklerin tamamlanmasından sonraki meclis toplantısında dosyanın görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/20
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 5: Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarih ve 30 sayılı kararı ile 119.900,29 TL bedel ile ilgili idareye devrine karar verilen Sahil Mahallesi 235 ada,1 parsel yapılan ifraz işlemi sonucunda 235 ada 4 ve 5 nolu parsellere dönüşmüştür. İşlem sonunda 235 ada, 4 nolu parsel yola ayrılmıştır. Bu nedenle Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’nün 15.04.2015 gün ve 72722 Sayılı “Kamulaştırma Kanunun 30.maddesine istinaden devir talebi “ konusu gündeme geldi. İlgi yazıda “6001 sayılı Karayolları Kuruluş Kanunun 4.maddesinde tanımlanan görevleri yürütmek üzere aynı maddenin ( i) bendi gereğince Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil sınırları içerisinde Km:31+935,32-33+399,41 arasında kalan, mülkiyeti tarafımıza ait taşınmaz malın Ayvacık-Edremit-Havran Devlet Yolu ( Küçükkuyu Geçişi) na katılmak üzere 2942 ( D:4650) sayılı Kamulaştırma Kanunun 30.Maddesi kapsamında ilgili idareye ihtiyacı bulunmaktadır.” Denilmektedir. Yapılan değerlendirme sonunda Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi 235 ada,4 parsel de 180,07 m2lik Kurumumuza ait taşınmazın 119.900,29 TL bedelle İlgili idareye devrinin uygunluğuna ve Ayvacık Tapu Sicil Müdürlüğü’nde Belediyemiz adına devir teslim işlemleri için Belediyemiz çalışanlarından İlhan ŞEN’e yetki verilmesine, 06.05.2015 gün ve 30 sayılı meclis kararının iptal edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/21
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 6:Uğur YERYIRTAN tarafından itiraz süresi içerisinde verilen 19.01.2016 tarihli 06.01.2016 tarihinde yapılmış olan Küçükkuyu Belediyesi Meclis toplantısında alınan 2016/12, 2016/13 ve 2016/14 nolu meclis kararlarına itiraz dilekçesinin görüşülmesine başlandı. Yapılan incelemede; 3194 Sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine göre “ Belediye sınırları içerisinde kalan yerlerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı belediyesince yapılır-yaptırılır ve belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Mevcut planlardaki ( 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı) değişikliklerde ilgili idaresince yapılır-yaptırılır ve Belediye Meclisince onaylanır” denildiğinden ilgili kanun maddesinin gereği yapılmıştır. Kıyı Kanunu ve yönetmeliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olan mevcut planda düzenleme yapılmış olup kıyı kanunu ve yönetmeliklerine uygun olduğu ve 1/100000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Planlama bölgesi çevre düzeni planı plan hükümleri genel hükümler başlıklı 7.17 maddesinde belirtilen ( bu planının onama tarihinden önce onaylanmış imar planları geçerlidir. Ancak onaylı imar planlarının bu plan kararlarına uygun olmayan kısımları bu plan kararlarına uygun hale getirilir. Bu plan kararlarına uygun olan imar planlarında uygulamaya devam edilir. Plan döneminde yapılacak her türde alt ölçekli plan çalışması, bu planın hedeflerine, ilkelerine, stratejilerine, nüfus kabullerine ve kararlarına uygun olarak hazırlanır.) denildiğinden 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygundur. Herhangi bir kat artışı ada genelinde hiçbir parselde yapılmamıştır. Mevcut dokudaki kat yüksekliği korunmuştur. Yapılan plan tadilatlarında kat artışı olmayıp turizm tesis alanından konut kullanımına kısmen yer verildiği için ada genelindeki yapılaşmaya uygun olarak yeşil alan ihtiyacı plan bütünlüğünde karşılanmıştır. Kamu yararı gözetilerek sahil düzenlemesini düzenleyecek ilk imar adasını da kapsayacak şekilde düzenleme yapılmıştır. İmar planı değişiklikleri yapılacak alan ve planların onayı belediye meclisinin yetkisinde olup en az imar değişikliğinde imar adası esas alındığından, imar adasındaki mevcut yapılaşmaya uygun plan değişikliği öngörülmüş ve bunun da sahil kısmında halkın günlük ihtiyaçları karşılanmak üzere kamu yararı esas alınarak sahil kesiminde aynı ada içerisindeki mülkiyetleri etkileyen sahil yolu düzenlemesi, bisiklet yolu güzergahı oluşturulması gibi öncelikli kamu yararı gözetilmiş ve vatandaşların mağduriyeti giderilmiştir. Herhangi bir kat artışı ve yoğunluk artışı yoktur.1/25000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı hükümlerinde turizm tesis alanı ve konut alanı yapılaşmayı öngörmektedir. Mevcut yapılaşmadaki imar adası genelinde mevcut yapılaşma da dikkate alınarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişiklikleri üst ölçekli planlara uygundur. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı itirazın reddine, alınmış olan 2016/12, 2016/13 ve 2016/14 nolu meclis kararlarının aynen geçerliliğine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/22
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 7: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Köyiçi Mevkii,İ17D23A1B pafta,248 ada,8 ve 17 nolu parsellerde Fehmi SEZER adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine başlandı.27.01.2016 tarihinde, dosya kurum görüşü için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kurum görüş yazısı gelmediğinden, görüş yazısı geldikten sonraki meclis toplantısında dosyanın görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/23
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 8: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi,İ17D-17C,İ17D22B pafta,263 ada,11 parselde Er Elektronik San. Tic. A. Ş. adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine başlandı. 27.01.2016 tarihinde dosya kurum görüşü için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kurum görüş yazısı gelmediğinden, görüş yazısı geldikten sonraki meclis toplantısında dosyanın görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/24
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 9: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Hacımustafatepesi Mevkii,İ17D-17C-3C, İ17D-22B-2B pafta, 263 ada,11 nolu parselde Er Elektronik San. Tic. A. Ş. adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine başlandı. 27.01.2016 tarihinde dosya kurum görüşü için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kurum görüş yazısı gelmediğinden, görüş yazısı geldikten sonraki meclis toplantısında dosyanın görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/25
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündem dışı maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem dışı: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 74. ve 18/p maddeleri gereğince Karadağ Devleti’nin Bar Belediyesi ile kardeş kent olma konusu gündeme geldi. Kardeş kent olmak istediğimiz Karadağ Devleti’nin Bar Belediyesi Karadağ’da Adriyatik Denizi kıyısında yer alan turistik ve tarihî şehridir. Bar aynı zamanda Karadağ’ın ana limanıdır. Bar Belediyesi sınırları dâhilinin 2011 yılındaki toplam nüfusu 42.038 olarak verilmektedir. Kardeş kent olma amaçlarımız ise iki kent ve kent halkları arasında yakınlaşma sağlayarak barış ve iyi niyeti korumayı, iki kentin sosyo ekonomik ve kültürel gelişmelerine katkı sağlayacak deneyim alışverişinde bulunmak , çevrenin, mimari yapının,tarihi ve kültürel eserlerinin korunması, eğitim,sağlık,turizm ve spor alanlarında ortak işbirliği projeleri geliştirmektir.Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı 5393 sayılı Belediye Kanunun 74.ve 18/p maddeleri gereğince Karadağ Devleti’nin Bar Belediyesi ile kardeş kent olunmasına, kardeş şehir protokolünün hazırlanmasına ve protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.