2017 EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
1121

 

2017 EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.10.2017 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR.

Belediye Meclisi; Belediye Başkan V. V***** Y*****’nın yazılı daveti üzerine 04.10.2017 tarihli gündemi görüşmek için Belediye Başkanı C***** B*****’ın başkanlığında 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Kültür Merkezi salonunda Çarşamba günü saat. 14.00’te toplandı. Yapılan üye yoklaması sonunda Meclis tüm üyelerin katılımıyla toplandı. Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 21.maddesi gereğince gündem dışı konu yoktur.

KARAR NO: 2017/48

Gündem 1: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.09.2017 tarih ve 20172833 sayılı teklif yazısı ile uygun görüşle sunulan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev Ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendine göre, “bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Belediye Meclisinin görev ve yetkisinde olup; ayrıca “Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği nin Ödenek Kullanımı ve Bütçede Yapılacak Değişiklikler Aktarma Başlıklı 36. Maddesinin (2).bendinde bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Meclis Kararı ile yapılır.” hükmü gereği 0443 065701 Hizmet Binası kodundan 1.000,00TL’nin 0111 015152 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan ödemeler koduna, 0443 065701 Hizmet Binası kodundan 30.000,00TL’nin 0111 032105 Baskı ve Cilt Giderleri koduna, 0443 065701 Hizmet Binası kodundan 2.000,00TL’nin 0111 035304 Geçiş Ücretleri koduna, 0443 065701 Hizmet Binası kodundan 10.000,00TL’nin 0111 035402 Sigorta Giderleri koduna, 0443 065701 Hizmet Binası kodundan 60.000,00TL’nin 0111 037303 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri koduna, 0443 065701 Hizmet Binası kodundan 3.000,00TL’nin 0139 021601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna, 0443 065701 Hizmet Binası kodundan 10.000,00TL’nin 0139 023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna, 0443 065701 Hizmet Binası kodundan 10.000,00TL’nin 0139 032101 Kırtasiye Alımları koduna, 0443 065701 Hizmet Binası kodundan 5.000,00TL’nin 0139 032103 Periyodik Yayın Alımları koduna, 0443 065701 Hizmet Binası kodundan 15.000,00TL’nin 0139 037190 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alınması koduna, 0443 065701 Hizmet Binası kodundan 20.000,00TL’nin 0139 037301 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri koduna, 0443 065701 Hizmet Binası kodundan 20.000,00TL’nin 0139 058951 İller Bankası Verilen Paylar koduna, 0443 065701 Hizmet Binası kodundan 10.000,00TL’nin 0320 013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri koduna, 0443 065701 Hizmet Binası kodundan 3.000,00TL’nin 0320 023601 Sosyal Güvenlik Primi ödemeleri koduna, 0443 065701 Hizmet Binası kodundan 1.000,00TL’nin 0399 011501 Ek Çalışma Karşılıkları koduna, 0630 065708 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri kodundan 450.000,00TL’nin, 0139 042901 YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri koduna, 0630 065708 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri kodundan 150.000,00TL’nin 0520 032303 Elektrik Alımları koduna, 0443 065790 Diğerleri kodundan 2.000,00TL’nin, 0399 013502 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri koduna, 0443 065790 Diğerleri kodundan 2.000,00TL’nin, 0421 013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri koduna, 0443 065790 Diğerleri kodundan 1.000,00TL’nin 0421 013402 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri koduna, 0443 065790 Diğerleri kodundan 5.000,00TL’nin, 0443 038901 Diğer Taşınmaz Yapım Bakım Giderleri Koduna, 0443 065790 Diğerleri kodundan 30.000,00TL’nin, 0452 035503 İş Makinesi Kiralaması Giderleri Koduna, 0443 065790 Diğerleri kodundan 15.000,00TL’nin, 0452 035590 Diğer Kiralama Giderleri Koduna, 0443 065790 Diğerleri kodundan 10.000,00TL’nin, 0740 013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri koduna, 0443 065790 Diğerleri kodundan 10.000,00TL’nin, 0820 036201 Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Giderleri koduna, 0452 061490 Diğer Taşıt Alımları kodundan 100.000,00TL’nin 0443 031901 Diğer Mal ve Malzeme Alımları koduna, 0452 061490 Diğer Taşıt

Alımları kodundan 250.000,00TL’nin 0510 032302 Akaryakıt ve Yağ Alımları koduna, 0139 096101 Yedek Ödenek kodundan 2.000,00TL’nin 0421 013502 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri koduna, Yedek Ödenek kodundan 1.000,00TL’nin 0421 024601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna, Yedek Ödenek kodundan 1.000,00TL’nin, 0510 013102 Geçici İşçilerin Ücretleri koduna, Yedek Ödenek kodundan 20.000,00TL’nin 0510 037390 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri koduna, Yedek Ödenek kodundan 80.000,00TL’nin 0620 038601 Yol Bakım ve Onarım Giderleri koduna, Yedek Ödenek kodundan 2.000,00TL’nin 0630 013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri koduna, Yedek Ödenek kodundan 1.000,00TL’nin 0820 023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna aktarılmasının uygunluğuna Meclisimizce Meclis Üyelerinden A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi .

KARAR NO: 2017/49

Gündem 2: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2018 yılına ait Gelir-Gider Bütçesi Küçükkuyu Belediyesinin stratejik ve performans programına uygun olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61.maddesi hükümlerine göre hazırlanarak, 2018 Mali yılı Gelir-Gider taslak bütçesi, aynı kanunun 62.maddesi hükümlerine göre. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanununun 82/c maddesi gereğince Ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı düzenlenmiştir.

2018 mali yılı gelir ve gider bütçesi ve ekleri incelenerek; 5393 sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi hükümlerine göre Mali hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanarak 21.08.2017 tarihinde Başkanlık Makamına tevdi edilip Encümene sunulmuş ;Encümence 24.08.2017 tarih ve 2017/178 sayılı karar ile yasal süresi içinde incelenmiş ve 21.09.2017ve 2017/201 sayılı kararı ile Meclise sunulmasına karar verilmiş olup; İncelenen bütçenin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61.maddesi hükümlerine göre uygun olarak hazırlandığı görülerek; GİDER ve GELİR Bütçesi madde madde görüşülerek;

A-GİDER BÜTÇESİ

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ) : 498.000,00 (Dörtyüzdoksansekizbin) TL

Bu bölümde yer alan Başkanlık, Encümen ve Meclis Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödeneklerin Meclis Üyelerinden A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

DİĞER GENEL HİZMETLER (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ “Muhasebe Yönetim”) : 4.208.000,00(dörtmilyonikiyüzsekizbin) TL

Bu bölümde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödeneklerin Meclis Üyelerinden A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

YANGINDAN KORUMA HİZMETLERİ (İTFAİYE) :318.000,00 (Üçyüzonsekizbin) TL

Bu bölümde yer alan İtfaiye Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler Meclis Üyelerinden A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi

HİZMETLERİ SINIF GİRMEYENKAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK (ZABITA)HİZMETLERİ 343.000,00 (Üçyüzkırküçbin) TL

Bu bölümde yer alan Zabıta Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler Meclis Üyelerinden A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

TARIM HİZMETLERİ (PARK BAHÇELER) : 240.000,00(İkiyüzkırkbin) TL

Bu bölümde yer alan Park bahçe tarım hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler Meclis Üyelerinden A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi..

İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ ( FEN HİZMETLERİ ): 1.493.000,00 (birmilyondörtyüzdoksanüçbin) TL

Bu bölümde yer alan inşaat işleri hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler Meclis Üyelerinden A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ :49.000,00 (Kırkdokuzbin) Bu bölümde yer alan Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler Meclis Üyelerinden A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ (TEMİZLİK HİZMETLERİ):13.867.000,00 (Onüçmilyonsekizyüzaltmışyedibin) TL

Bu bölümde yer alan Atık Yönetimi Hizmetlerinin (Temizlik Hizmetleri )ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler Meclis Üyelerinden A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ (KANALİZASYON-ARITMA): 1.420.000,00 (birmilyondörtyüzyirmibin) TL

Bu bölümde yer alan Atık Su Yönetimi Hizmetlerinin (Kanalizasyon-Arıtma )ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler Meclis Üyelerinden A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ( İMAR HİZMETLERİ) : 765.000,00 (yediyüzaltmışbeşbin) Bu bölümde yer alan Toplum Refahı Hizmetlerinin ( İmar Hizmetleri) ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler Meclis Üyeleri A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

SU TEMİNİ HİZMETLERİ: 582.000,00(Beşyüzseksenikibin) TL

Bu bölümde yer alan Su Temini Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler Meclis Üyeleri A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ : 509.000,00 (Beşyüzdokuzbin) TL

Bu bölümde yer alan Halk Sağlığı Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler Meclis Üyeleri A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ : 4.000,00( Dörtbin) TL

Bu bölümde yer alan Dinlenme ve Spor Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler Meclis Üyeleri A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

KÜLTÜR HİZMETLERİ:275.000,00 (İkiyüzyetmişbeşbin)TL

Bu bölümde yer alan Kültür Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler Meclis Üyeleri A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

EĞİTİM HİZMETLERİ: 8.000,00 (sekizbin)TL

Bu bölümde yer alan Eğitim Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler Meclis Üyeleri A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ : 112.000,00(Yüzonikibin) TL Bu bölümde yer alan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler Meclis Üyeleri A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2018 mali yılı Gider Bütçesini; Tüm kod toplamları: 24.691.000,00 (Yirmidörtmilyonaltıyüzdoksanbirbin)TL olarak bağlamış olup; Gelir Bütçesinin görüşülmesine geçildi.

B-GELİR BÜTÇESİ

01-VERGİ GELİRLERİ :9.111.000,00( dokuzmilyonyüzonbirbin) TL Meclis Üyeleri A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.156.000,00 (ikimilyonyüzellialtıbin) TL Meclis Üyeleri A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER : 3.012.000,00 (üçmilyononikibin) TL Meclis Üyeleri A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

05-DİĞER GELİRLER : 9.835.000,00 (dokuzmilyonsekizyüzotuzbeşbin) TL Meclis Üyeleri A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

06-SERMAYE GELİRLERİ : 328.000,00 (üçyüzyirmisekizbin) TL Meclis Üyeleri A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT: 247.000,00 ( ikiyüzkırkyedibin)TL Meclis Üyeleri A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

09-RED VE İADELER : 2.000,00(ikibin) TL Meclis Üyeleri A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2018 yılı Gelir bütçesi madde madde el kaldırmak suretiyle oylanarak 24.691.000,00 (Yirmidörtmilyonaltıyüzdoksanbirbin) TL olarak Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 2017/Ekim ayı toplantısı’nın 04/10/2017 tarihli 1.birleşiminde kabul edilmiştir.

KARAR NO: 2017/50

Gündem 3: 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi Belediyenin görev ve sorumlulukları başlığı altında Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla ;(b) bendinin (…)(2) (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (3) (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları “nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez” Hükmü uyarınca belediye bütçesinin kanunda belirtilen miktarı geçmemek üzere Belediyemiz tarafından kurumun mali imkânları dikkate alınarak İlçemiz sınırları içerisinde üstün başarı gösteren sporcuların ödüllendirilmesine ve faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi Yardıma Dair hazırlanan Yönetmeliğinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2017/51

Gündem 4: Fen İşleri Müdürlüğü’nün,22.09.2017tarih ve 20172854 sayılı teklif yazısı ile İlgilisi H****** U**** tarafından verilen 23.08.2017 tarih ve 20171398 sayılı dilekçesinde, Küçükkuyu Belediyesine ait Mıhlı Mahallesi , İ17D23A2A pafta, 306 ada,18 nolu parsel (24,54 m2) ve 306 ada, 19 nolu parsel ( 3,05 m2) arsaların tarafına satış talebi; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e ) bendi gereğince Meclisimizce değerlendirilmiş olup; Söz konusu taşınmazların satışının uygunluğuna ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. ve 18. Maddesine istinaden ihdasen veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği karar verildi.

KARAR NO: 2017/52

Gündem 5: Fen İşleri Müdürlüğü’nün,22.09.2017tarih ve 20172853 sayılı teklif yazısı ile İlgilisi F**** S***** tarafından verilen 21.08.2017 tarih ve 20171371 sayılı dilekçesinde Küçükkuyu Belediyesine ait Mıhlı Mahallesi, İ17D19D4A pafta, 156 ada, 56 nolu parseldeki 99/19031 hissenin tarafına satış talebi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince Meclisimizce değerlendirilmiş olup; Söz konusu taşınmazdaki hissemizin satışının uygunluğuna ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. ve 18. Maddesine istinaden ihdasen veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye hissesinin hisse sahiplerine bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği karar verildi.

KARAR NO: 2017/53

Gündem 5: Fen İşleri Müdürlüğü’nün,22.09.2017tarih ve 20172852 sayılı teklif yazısı ile İlgilisi A** Ö***** tarafından verilen 11.09.2017 tarih ve 20171490 sayılı dilekçesinde Küçükkuyu Beldesi ,Mıhlı Mahallesi İ17D18D3D pafta, 303 ada, 2 nolu parselde kurumumuza ait 28/473 hissenin tarafına satış talebi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince Meclisimizce değerlendirilmiş olup; Söz konusu taşınmazdaki hissemizin satışının uygunluğuna ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. ve 18. Maddesine istinaden ihdasen veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye hissesinin hisse sahiplerine bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği karar verildi.