2017 EYLÜL  AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.09.2017 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

Belediye Meclisi; Belediye Başkanı C***** B*****’ın yazılı daveti üzerine 06.09.2017 tarihli gündemi görüşmek için Belediye Başkanı C***** B*****’ın başkanlığında 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Kültür Merkezi salonunda Çarşamba günü saat. 14.00’te toplandı. Yapılan üye yoklaması sonunda Meclis tüm üyelerin katılımıyla toplandı. Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 21.maddesi gereğince gündem dışı olarak;

1-Fen işleri Müdürlüğünün  05.09.2017 tarih ve 20172549 sayılı teklifi ile  Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah, Kültür Sok No:5 adresinde, i17d18d4c pafta 283  ada 11 parselde Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın konut alanından çıkarılarak kreş alanına dönüştürülmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülebilmesi için    Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah, Kültür Sok No:5 adresinde, i17d18d4c pafta, 283 ada 11 parselde Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın konut alanından çıkarılarak kreş alanına dönüştürülmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin Meclis gündeminde gündem sırasında değişiklik yapılarak Meclis gündeminin 7. Maddesinden önce gündem dışı olarak görüşülüp görüşülmemesi için yapılan açık oylama  sonunda teklifin  Oyçokluğu ile görüşülmesine karar verildi.

Meclis Üyelerinde AA***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın Meclis Başkanlığı’na hitaben yazılan ve Meclis gündemine geçilmeden önce verilen   06.09.2017 tarih ve 20171452 sayılı  Başkanlık kayıtlarına giren  dilekçeleri ile Meclis oylamasına  katılmayacaklarını beyan etmişler ve  söz konusu yazılı beyanları doğrultusunda da gündem maddelerine geçilmeden  önce oturumdan  ayrılarak oylamalara  katılmamışlardır.

KARAR NO: 2017/40

Gündem 1: 16.08.2017 tarih ve 20172372 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan 05.04.2017 tarih ve 2017/20 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen (IV) sayılı Norm Kadro cetvelinde   1 adet (III)   sayılı dolu  kadro derece değişikliği teklifi; 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile   5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (ı) bendi gereğince; (IV) sayılı  Dolu –Boş kadro cetvelinin ve  1 adet kadro derece değişikliğini içeren (III) sayılı Dolu  Kadro değişiklik cetvelinin  uygunluğuna; Meclis Üyelerinde A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın  Meclis Başkanlığı’na hitaben yazılan ve Meclis gündemine geçilmeden önce verilen   06.09.2017 tarih ve 20171452 sayılı  Başkanlık kayıtlarına giren  dilekçeleri ile Meclis oylamasına  katılmayacaklarını beyan etmişler ve  söz konusu yazılı beyanları doğrultusunda da oylamaya katılmamışlar olup, Meclisimizce katılanların  oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 2017/41

Gündem 2:30/12/2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ‘Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ‘in 8. Maddesinin 3. Fıkrasında “Belirtilen tartı aletlerinin periyodik muayeneleri grup merkezi Belediye ölçü ve ayar memurluklarınca gerçekleştirilmektedir. Ölçüler ve Ayar Kanunun 21. Maddesinde; Her Belediye özellikle muayene ve damgalama işlerinde çalıştırılmak üzere, iş hacmine göre asgari bir ölçüler ve ayar memuru görevlendirmek mecburiyetindedir. Bakanlık bütçe, idari ve yerleşim durumlarını dikkate alarak Belediyeleri gruplaştırmak suretiyle ölçüler ve ayar işlerinin müşterek ayar memurları  tarafından yürütülmesini sağlayabilir. Belediye ölçüler ve ayar memurlarının sicillerinin tutulması ve ayar memurluğu ile ilgili bilumum yazışmaların yapılması grup merkezi olan Belediyelere ait olup, müşterek masraflardan gruba dahil Belediyelere düşecek miktar bütçelerine göre Bakanlıkça tespit olunur ve ilgili Belediyelerce grup merkezi  Belediyesine ödenir” denilmektedir. Konu ile ilgili   Ölçü ve Ayar Kanunun 21. Maddesine istinaden Belediyemize periyodik muayane ve damgalama işlemi yaptırmak üzere müracaat eden 50 adet esnafımızın işlemleri ve devamında  her yıl Belediyemiz tarafından yapılan ölçüler ve ayar işlerinin  müşterek ayar memurları  tarafından yürütülmesi için  Çanakkale Belediyesi  Grup Merkezi Ayar Memurluğuna bağlanmasının uygunluğuna ; Meclis Üyelerinde A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın  Meclis Başkanlığı’na hitaben yazılan ve Meclis gündemine geçilmeden önce verilen   06.09.2017 tarih ve 20171452 sayılı  Başkanlık kayıtlarına giren  dilekçeleri ile Meclis oylamasına  katılmayacaklarını beyan etmişler ve  söz konusu yazılı beyanları doğrultusunda da oylamaya katılmamışlar

KARAR NO: 2017/42

Gündem 3: Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne  istinaden yürürlükte bulunan  mevcut haline göre hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının  sayısallaştırılması işleminin uygunluğuna; Meclis Üyelerinde A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın Meclis Başkanlığı’na hitaben yazılan ve Meclis gündemine geçilmeden önce verilen   06.09.2017 tarih ve 20171452 sayılı  Başkanlık kayıtlarına giren  dilekçeleri ile Meclis oylamasına  katılmayacaklarını beyan etmişler ve  söz konusu yazılı beyanları doğrultusunda da oylamaya katılmamışlar olup, Meclisimizce katılanların  oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 2017/43

Gündem 4: İlgilileri Mehmet Ş**** Ö**** ve  F**** P****’un 23.08.2017 tarih ve 20171401 sayılı dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan  tadilat dosyası Fen İşleri Müdürlüğünce  incelenmiş olup; Küçükkuyu Beldesi , Mıhlı Mahallesi , Yalıpınarı Mevkii  222 ada 19- 20- 21 parsellere ait tapu bilgilerinden  pafta numarasının Tapu Müdürlüğü tarafından hatalı yazılmış olduğu görülmüş ve  Kurumumuz ile  Kadastro Müdürlüğü arasında yapılan yazışma sonucu taşınmazın i17d18c3b paftasında yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Adatepe Köyü, Yalıpınarı Mevkii  i17d18c3b  pafta, 222 ada 19- 20- 21  parsellerde yer alan taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin uygunluğuna; Meclis Üyelerinde A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın  Meclis Başkanlığı’na hitaben yazılan ve Meclis gündemine geçilmeden önce verilen   06.09.2017 tarih ve 20171452 sayılı  Başkanlık kayıtlarına giren  dilekçeleri ile Meclis oylamasına  katılmayacaklarını beyan etmişler ve  söz konusu yazılı beyanları doğrultusunda da oylamaya katılmamışlar olup, Meclisimizce katılanların  oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 2017/44

Gündem 5: İlgilileri M***** Ş**** Ö**** ve  F***** P****’un 23.08.2017 tarih ve 20171401 sayılı dilekçe eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar   Plan  tadilat dosyası Fen İşleri Müdürlüğünce  incelenmiş olup; Küçükkuyu Beldesi , Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii  222 ada 19- 20- 21 parsellere ait tapu bilgilerinden  pafta numarasının Tapu Müdürlüğü tarafından hatalı yazılmış olduğu görülmüş ve  Kurumumuz ile  Kadastro Müdürlüğü arasında yapılan yazışma sonucu taşınmazın i17d18c3b paftasında yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu; Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Adatepe Köyü, Yalıpınarı Mevkii  i17d18c3b  pafta, 222 ada 19, 20, 21  parsellerde yer alan taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı tadilatı teklifinin uygunluğuna; Meclis Üyelerinde A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın Meclis Başkanlığı’na hitaben yazılan ve Meclis gündemine geçilmeden önce verilen   06.09.2017 tarih ve 20171452 sayılı  Başkanlık kayıtlarına giren  dilekçeleri ile Meclis oylamasına  katılmayacaklarını beyan etmişler ve  söz konusu yazılı beyanları doğrultusunda da oylamaya katılmamışlar olup, Meclisimizce katılanların  oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 2017/45

Gündem 6: İlgilisi C********* U*******’nin 23.08.2017 tarih ve 20171404 sayılı dilekçe eki plan tadilat talebi ile  Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, Adatepe Köyü, Hüseyintepesi Mevkii  i17d18c4a pafta, 509 ada 41 parselde yer alan taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı  teklifinin uygunluğuna; Meclis Üyelerinde A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın Meclis Başkanlığı’na hitaben yazılan ve Meclis gündemine geçilmeden önce verilen   06.09.2017 tarih ve 20171452 sayılı  Başkanlık kayıtlarına giren  dilekçeleri ile Meclis oylamasına  katılmayacaklarını beyan etmişler ve  söz konusu yazılı beyanları doğrultusunda da oylamaya katılmamışlar olup, Meclisimizce katılanların  oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 2017/46

Gündem 7: Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah, Kültür Sok No:5 adresinde, i17d18d4c pafta 283  ada 11 parselde Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın konut alanından çıkarılarak kreş alanına dönüştürülmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülebilmesi için    Meclis gündeminde gündem dışı olarak Fen işleri Müdürlüğünün 06.09.2017 tarih ve 20172579 sayılı yazısı ile  teklif edilen ve  gündem değişikliği yapılarak gündemin 7. Maddesi olarak görüşülmesine karar verilen Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah, Kültür Sok No:5 adresinde, i17d18d4c pafta, 283 ada, 11 parsel sayılı   Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın konut alanından çıkarılarak kreş alanına dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin uygunluğuna; Meclis Üyelerinde A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın Meclis Başkanlığı’na hitaben yazılan ve Meclis gündemine geçilmeden önce verilen   06.09.2017 tarih ve 20171452 sayılı  Başkanlık kayıtlarına giren  dilekçeleri ile Meclis oylamasına  katılmayacaklarını beyan etmişler ve  söz konusu yazılı beyanları doğrultusunda da oylamaya katılmamışlar olup, Meclisimizce katılanların  oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 2017/47

Gündem 8: Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Kültür Sokak,  No:5 adresinde i17d18d4c pafta, 283 ada, 11 parselde Belediyemiz adına kayıtlı  taşınmazın konut alanından çıkarılarak kreş alanına dönüştürülmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin uygunluğuna; Meclis Üyelerinde A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın  Meclis Başkanlığı’na hitaben yazılan ve Meclis gündemine geçilmeden önce verilen   06.09.2017 tarih ve 20171452 sayılı  Başkanlık kayıtlarına giren  dilekçeleri ile Meclis oylamasına  katılmayacaklarını beyan etmişler ve  söz konusu yazılı beyanları doğrultusunda da oylamaya katılmamışlar olup, Meclisimizce katılanların  oybirliğiyle karar verildi.

222 ada 19,20,21 parseller 1 1000 uygulama imar planı tadilatı

222 ada 19,20,21 parseller 1 5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı

283 ada 11 parsel 1 1000 uygulama imar planı tadilatı

283 ada 11 parsel 1 5000 nazım imar planı tadilatı

509 ada 41 parsel 1 1000 uygulama imar planı tadilatı