2018 EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.10.2018 Çarşamba Günü saat 17.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2018/45

Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2019 yılına ait Gelir-Gider Bütçesi Küçükkuyu Belediyesinin stratejik ve performans programına uygun olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61.maddesi hükümlerine göre hazırlanarak, 2019 Mali yılı Gelir-Gider taslak bütçesi, aynı kanunun 62.maddesi hükümlerine göre. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 82/c maddesi gereğince Ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı düzenlenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi hükümleri doğrultusunda Mali hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak 13.08.2018 tarihinde Başkanlık Makamına sunulan  2019 Mali yılı Gelir-Gider taslak bütçesi ve ekleri  Belediye Encümenince  29.08.2018 tarih ve 2018/149 sayılı Kararı ile yasal süresi içinde incelemeye alınmış, 20.09.2018 tarih ve 2018/161 sayılı Encümen Kararı  ile Meclise sunulmuştur. Meclisimizce  bütçenin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61.maddesi hükümlerine göre uygun olarak hazırlandığı görülerek; GİDER ve GELİR Bütçesi olarak madde madde görüşülerek;

 A-GİDER BÜTÇESİ

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ) : 634.000,00  (Altıyüzotuzdörtbin)TL

Bu bölümde yer alan Başkanlık, Encümen ve Meclis Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödeneklerin Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

DİĞER GENEL HİZMETLER (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Muhasebe Yönetim) : 5.010.700,00(Beşmilyononbinyediyüz)TL

Bu bölümde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödeneklerin; Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

YANGINDAN KORUMA HİZMETLERİ (İTFAİYE) :360.000,00 (Üçyüzaltmışbin)TL

Bu bölümde yer alan İtfaiye Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler; Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

HİZMETLERİ SINIF GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK (ZABITA)HİZMETLERİ 390.000,00 (Üçyüzdoksanbin)TL

Bu bölümde yer alan Zabıta Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler; Meclis Üyelerinden A**** İ*****G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

TARIM HİZMETLERİ (PARK BAHÇELER) : 297.000,00 (İkiyüzdoksanyedibin)TL

Bu bölümde yer alan Park bahçe tarım hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler, Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ ( FEN HİZMETLERİ ): 1.525.000,00 (Birmilyonbeşyüzyirmibeşbin)TL

Bu bölümde yer alan inşaat işleri hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler; Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ: 79.000,00 (Yetmişdokuzbin)TL

Bu bölümde yer alan Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler; Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H****l A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ (TEMİZLİK ):10.202.300,00 (Onmilyonikiyüzikibinüçyüz)TL

Bu bölümde yer alan Atık Yönetimi Hizmetlerinin(Temizlik Hizmetleri)ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler; Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ (KANALİZASYON-ARITMA): 1.796.000,00 (Birmilyonyediyüzdoksanaltıbin)TL

Bu bölümde yer alan Atık Su Yönetimi Hizmetlerinin(Kanalizasyon-Arıtma )ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler; Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ( İMAR HİZMETLERİ): 1.115.000,00 (Birmilyonyüzonbeşbin)TL Bu bölümde yer alan Toplum Refahı Hizmetlerinin ( İmar Hizmetleri) ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler, Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

SU TEMİNİ HİZMETLERİ: 504.000,00(Beşyüzdörtbin)TL

Bu bölümde yer alan Su Temini Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler; Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ: 651.000,00 (Altıyüzellibirbin)TL

Bu bölümde yer alan Halk Sağlığı Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler; Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ: 8.000,00(Sekizbin)TL

Bu bölümde yer alan Dinlenme ve Spor Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler; Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

KÜLTÜR HİZMETLERİ: 303.000,00 (Üçyüzüçbin)TL

Bu bölümde yer alan Kültür Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler; Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

EĞİTİM HİZMETLERİ: 12.000,00 (Onikibin)TL

Bu bölümde yer alan Eğitim Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler; Meclis Üyelerinden A**** İ**** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ: 113.000,00(Yüzonüçbin)TL

Bu bölümde yer alan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler; Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2019 mali yılı Gider Bütçesini; Tüm kod toplamları: 23.000.000,00 (Yirmiüçmilyon)TL olarak bağlamış olup; Gelir Bütçesinin görüşülmesine geçildi.

B-GELİR BÜTÇESİ

01-VERGİ GELİRLERİ:7.374.000,00 (Yedimilyonüçyüzyetmişdörtbin)TL Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:2.156.000,00  (İkimilyonyüzellialtıbin)TL Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 3.012.000,00 (Üçmilyononikibin)TL Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

05-DİĞER GELİRLER:9.887.000,00 (Dokuzmilyonsekizyüzseksenyedibin)TL  Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

06-SERMAYE GELİRLERİ:328.000,00 (üçyüzyirmisekizbin)TL Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

08-ALACAKLARDAN TAHSİLÂT: 245.000,00 (İkiyüzkırkbeşbin)TL Meclis Üyelerinden A**** İ***** G**** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

09-RED VE İADELER: –2.000,00 (İkibin)TL Meclis Üyelerinden A**** İ***** G***** ve  H**** A****’ın   reddi, katılan diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2019 yılı Gelir bütçesi madde madde el kaldırmak suretiyle oylanarak 23.000.000,00 (Yirmiüçmilyon)TL olarak Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 2018/Ekim ayı toplantısının 03.10.2018 tarihli 1.birleşiminde kabul edilmiştir.

KARAR NO: 2018/46

Gündem 2:Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Ezine-Küçükkuyu arası (Üstyapı İyileştirme) kesimlerinin yapım işi kapsamında tünel ve yol yapım inşaatı işlerini üstlenen KOLİN-KALYON ÇANAKKALE TÜNEL YAPIM ADİ ORTAKLIĞI tarafından  29.08.2018 tarih 2AKY SEÇ_2018/69 ve 70 sayılı  dilekçeleri  ile Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi Küçükçetmi Köyü Mezarlıklar Altı adresinde bulunan Beton Santrali işyerinin bulunduğu yerdeki Evsel nitelikli atık suların fosseptik yapıdan vidanjör çekimi yapılması  ve   evsel nitelikli katı atıkların şantiye alanından atık toplama programına dâhil edilmesi talepleri Meclisimizce değerlendirilmiş olup; konu ile ilgili   hizmet protokolü düzenlenmesine  ve protokolü imzalamak üzere  Küçükkuyu  Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/47

Gündem 3: 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince D-5 grubuna yükseltilmiştir.

İlgili yönetmelik gereği  04.03.2015 tarih ve 2015/13 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemiz norm kadro düzenlemesi yapılmış olup;  Başkanlığımızda faaliyette bulunan Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (m) bendi gereğince Teşkilat Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmelik teklifi ve eki taslağının  uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

KARAR NO: 2018/48

Gündem 4: 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince D-5 grubuna yükseltilmiştir.

İlgili yönetmelik gereği  04.03.2015 tarih ve 2015/13 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemiz norm kadro düzenlemesi yapılmış olup;  Başkanlığımızda faaliyette bulunan Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (m) bendi gereğince Teşkilat Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmelik teklifi ve eki taslağının  uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

MALİ HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

 

KARAR NO: 2018/49

Gündem 5: 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince D-5 grubuna yükseltilmiştir.

İlgili yönetmelik gereği  04.03.2015 tarih ve 2015/13 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizde norm kadro düzenlemesi yapılarak kurulan  Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğü için hazırlanan  (1) sayılı kadro ihdas cetveli ile 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (m) bendi gereğince Teşkilat Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmelik teklifi ve eki taslağının  uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

ÇEVRE VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK