2018 KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.11.2018 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2018/50

Gündem 1: Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Ezine-Küçükkuyu arası (Üstyapı İyileştirme) kesimlerinin yapım işi kapsamında T2 çıkış tüneli yapım inşaatı işlerini üstlenen Fermanoğlu İnşaat Turizm San.Tic. Ltd. Şti. tarafından  02.10.2018 tarih FE 2018/611 ve 612 sayılı  dilekçeleri  ile Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Hasanobası  Altı adresinde bulunan inşaat şantiyesinin bulunduğu alandaki evsel nitelikli atık suların fosseptik yapıdan vidanjör çekimi yapılması  ve   evsel nitelikli katı atıkların şantiye alanından atık toplama programına dâhil edilmesi talepleri Meclisimizce değerlendirilmiş olup; konu ile ilgili   hizmet protokolü düzenlenmesine  ve protokolü imzalamak üzere  Küçükkuyu  Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 51

Gündem 2: 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği hükümleri ile  5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlığı altında 18. maddesinin (I) bendi gereği;  Başkanlığımızda dolu bulunan kadrolarda 1 adet Derece değişikliği III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli  ile II sayılı  Boş Kadro Cetvelinde bulunan 1 adet kadro değişikliğinin  uygunluğuna Meclisimizce H**** A****’ın çekimserliği, diğer katılan üyelerin  kabulüyle oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 52

Gündem 3:Kurumumuza ait Sahil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 10 adresinde yaptırılan Zübeyde Hanım Sağlık, Eğitim ve Kadın Sığınma Merkezi binasının alt katının beldemizde görev yapan Aile Hekimlerine 02/05/2012 tarih ve 33 ile 04/11/2015 tarih ve 63 sayılı Meclis Kararları ile kiralanması için Encümene yetki verilmiştir. Belediye Encümeninin almış olduğu 05/11/2015 gün ve 211 sayılı kararına istinaden üç yıllık yapılan kiralama müddeti sona erdiğinden tekrar aynı yerin Aile Hekimlerine kiralanması için Aile Hekimleri tarafından 09/10/2018 tarih ve 2166 sayılı yazı ile müracaatta bulunulmuştur.5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun Kamuya ait taşınmazların kullanımı başlıklı ”Madde 4- Hazine, belediye veya il özel idaresine ait taşınmazlardan aile sağlığı merkezi olarak kullanılması uygun görülenler, Maliye Bakanlığı, belediye veya il özel idarelerince bu amaçla kullanılmak üzere doğrudan aile hekimine kiraya verilebilir.” maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. Madde “ Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;” nin d bendi ”Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” maddesi ve yine 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18/e ” Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Hükümlerine  istinaden Kurumumuza ait taşınmazın  Beldemizde görev yapan ve talep eden Aile Hekimlerine 01/07/2018 tarihinden itibaren üç yıllığına kiraya verilmesinin uygun olduğuna ve kiralama işlemleri ile yıllık kira ücretlerinin belirlenerek sözleşme yapılması konularında Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce H**** A****’ın çekimserliği, diğer katılan üyelerin  kabulüyle oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 53

Gündem 4: Küçükkuyu Beldemize  yeni bir turizm seçeneği ve yeni bir vizyon katmak amacıyla; Mıhlı  Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi, Ali Tahmaz ve Başak Sokağın çevrelediği park alanından başlayarak  Adatepe Köyü Zeus Altarı mevkisine kadar yapılması planlanan ve proje aşamasında olan Küçükkuyu ve Adatepe Köyü arası Teleferik hattına  dair   hazırlanan projenin uygulamaya geçmesi ve ilgili  kurum  görüşleri almak üzere  Küçükkuyu  Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 54

Gündem 5: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendine göre, “bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Belediye Meclisinin görev ve yetkisinde  olup; ayrıca Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin  Ödenek Kullanımı ve Bütçede Yapılacak Değişiklikler  Aktarma Başlıklı  36. Maddesinin   2.bendinde  bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Meclis  Kararı ile yapılır hükmü gereği; 0510 035990 Diğer Hizmet Alımları kodundan 2.107.000,00TL’nin 0111 032101 Kırtasiye Alımları koduna 5.000,00TL, 0111 032103 Periyodik yayın alımları koduna 10.000,00TL, 0111 032105 Baskı ve cilt giderleri koduna 20.000,00TL, 0139 011101 Temel maaşlar koduna 54.000,00TL, 0139 011401 Sosyal Haklar koduna 1.000,00TL, 0139 021601 Sosyal Güvenlik Primi ödemeleri koduna 14.000,00TL, 0139 032103 Periyodik yayın alımları koduna 25.000,00TL, 0139 034390 Diğer vergi resim ve harçlar koduna 90.000,00TL, 0139 037201 Bilgisayar Alımları ve yapımları koduna 10.000,00TL, 0139 042901 YTL cinsinden diğer iç borç faiz giderleri koduna 400.000,00TL, 0139 058951 İller Bankasına verilen paylar koduna 15.000,00TL, 0139 053190 Diğerleri koduna 200.000,00TL, 0320 011101 Temel Maaşlar koduna 4.000,00TL, 0320 013401 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri koduna 8.000,00TL, 0399 011201 Zamlar ve Tazminatlar koduna 16.000,00TL, 0399 032501 Giyecek Alımları koduna 15.000,00TL, 0443 011201 Zamlar ve Tazminatlar koduna 12.000,00TL, 0443 012190 Diğer Sözleşmeli Personel ücretleri koduna 60.000,00TL, 0443 013401 Sürekli işçilerin fazla mesaileri 15.000,00TL, 0443 022601 Sosyal Güvenlik primi ödemeleri koduna 12.000,00TL, 0443 031901 Diğer mal ve malzeme alımları koduna 50.000,00TL, 0443 038901 Diğer Taşınmaz yapım bakım ve onarım giderleri koduna 30.000,00TL, 0452 035503 İş makinası kiralaması giderleri koduna 20.000,00TL, 0510 013202 Geçici İşçilerin ihbar ve kıdem tazminatları koduna 20.000,00TL, 0510 031901 Diğer mal ve malzeme alımları koduna 150.000,00TL, 0510 035304 Geçiş ücretleri koduna 1.000,00TL, 0510 035402 Sigorta giderleri koduna 20.000,00TL, 0510 037190 Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları koduna 40.000,00TL, 0510 037301 Tefrişat bakım ve onarım giderleri koduna 10.000,00TL, 0510 037303 Taşıt bakım ve onarım giderleri koduna 100.000,00TL, 0520 031901 Diğer mal ve malzeme alımları koduna 100.000,00TL, 0520 032303 Elektrik alımları koduna 200.000,00TL, 0620 038601 Yol bakım ve onarım giderleri koduna 150.000,00TL, 0630 031901 Diğer mal ve malzeme alımları koduna 80.000,00TL, 0740 011201 Zamlar ve Tazminatlar koduna 15.000,00TL, 0820 032402 İçecek alımları koduna 5.000,00TL, 0820 036101 Temsil ağırlama tören fuar organizasyon koduna 80.000,00TL, 1070 032301 Yakacak alımları koduna 50.000,00TL aktarılmasının uygunluğuna  Meclisimizce Meclis Üyesi H**** A****’ın çekimserliği, diğer katılan üyelerin  kabulüyle oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 55

Gündem 6: 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Kurumumuz D-5 grubuna yükseltilmiştir.

İlgili yönetmelik gereği 04.03.2015 tarih ve 2015/13 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemiz norm kadro düzenlemesi yapılmış olup;  Başkanlığımızda faaliyette bulunan Fen İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (m) bendi gereğince Teşkilat Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmelik teklifi ve eki taslağının uygunluğuna Meclisimizce Meclis Üyesi H**** A****’ın çekimserliği, diğer katılan üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile karar verildi.

fen işleri yönetmelik

KARAR NO: 56

Gündem Dışı 7 :Küçükkuyu Belde sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal ve ekonomik açıdan ,temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yoksul, muhtaç, kimsesiz ve özürlülere bütçe imkanları dahilinde nakdi yardımın yapılması ile ilgili Belediye Meclisimizce 01.08.2018 gün ve 39 ve 05.09.2018 gün ve 44 sayılı kararları doğrultusunda oluşturulan Halk Kart Sahipliği Komisyonunun çalışmalarına esas olmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan  5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (m) bendi gereğince ek olarak sunulan  Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmelik teklifi taslağının Sayıştay Başkanlığının  görüşü alınmak üzere uygunluğuna Meclisimizce Meclis Üyesi H**** A****’ın çekimserliği, diğer katılan üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile karar verildi.