2020 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
425

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2020 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.12.2020 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 29

Gündem 1: Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.11.2020 tarih ve 3001 sayılı teklif yazısı ile teklif edilen Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde 03.10.2018 tarih ve 2018/47 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği çalışma usul ve esaslarına göre düzenlenmiş olup; Yazı İşleri Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olan bazı hizmetlerin, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla norm kadro çerçevesinde kurulmuş olan ve faaliyete geçen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yürütüleceğinden; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, mevcut “Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilerek, ekte sunulan şekliyle güncellenmesine dair 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (m) bendi gereğince Teşkilat Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmelik teklifi ve eki taslağının uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

KARAR NO: 30

Gündem 2: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.11.2020 tarih ve 3050 sayılı teklif yazısı ile teklif edilen Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde Başkanlığımızda hizmet kalitesinin artırılması amacıyla norm kadro çerçevesinde kurulmuş olan ve faaliyete geçen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği; çalışma usul ve esaslarına göre düzenlenmiş  olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (m) bendi gereğince İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Teşkilat Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmelik teklifi ve eki taslağının  uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

KARAR NO: 31

Gündem 3: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.11.2020 tarih ve 3042 sayılı teklif yazısı ile teklif edilen Belediye Gelirleri kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak belediyemizin ifa edeceği her türlü hizmete karşılık olmak üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine istinaden 2021 Mali yılı ücret tarifesi taslağı ile ilgili 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine istinaden 2021 Mali yılı ücret tarifesi taslağının incelenerek bir rapor halinde yeniden Meclise sunulmak üzere “Plan Bütçe Komisyonuna” havalesine, bu hususta gerekli işlemin yapılması için kararın bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 32

Gündem 4: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 26.11.2020 tarih ve 3043 sayılı teklif yazısı ile 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz”da belirtilen mevzuat hükümlerine göre “Tam Maliyet” ve “Kirleten Öder” ilkelerine uygun adil bir rapor hazırlanarak evsel katı atık maliyetlerinin çıkarılması ve bu maliyetler çerçevesinde tarifelerin belirlenerek belediyelere evsel katı atık toplama ve varsa bertaraf maliyetlerinin evsel katı atık bedeli olarak mükelleflerden alınma zorunluluğu getirilmiştir. Uygulamaya yönelik olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin  (g) bendi ile 18. Maddesinin (f) bendi gereğince ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddeleri çerçevesinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. Maddesi, 5856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 9. Maddesine göre 27742 sayılı resmî gazetede Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Evsel Katı Atık tarifelerinin belirlenmesine yönelik kılavuzdaki hükümlere göre (01.01.2021-31.12.2021) tarihlerini kapsayacak şekilde hazırlanan  evsel katı atık tarife raporunun incelenerek bir rapor halinde yeniden Meclise sunulmak üzere “Plan Bütçe Komisyonuna” havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 33

Gündem 5: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.11.2020 tarih ve 3049 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan %100 sermayesinin tamamı Küçükkuyu Belediye Başkanlığı tarafından taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiş olan Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine adıyla ihdas edilen şirkete 600.000(altıyüzbin)TL nakdi sermaye aktarılması ve şirketin yapılacak olağanüstü Genel Kurulunda Küçükkuyu Belediye Başkanlığını temsilen bir temsilci atanmasına dair teklifin incelenerek bir rapor halinde yeniden Meclise sunulmak üzere “Plan Bütçe Komisyonuna” havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.