2020 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
363

2020 MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.03.2020 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2020/ 12

Gündem 1: Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.02.2020 tarih ve 2020/0598 sayılı teklif yazısı ile  Kurumda  görev yapmakta olan Memur personellerin yıl itibari ile kazanılan üst dereceye geçmesine dair  5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddenin  (L) bendi ve  22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin  MADDE 11 –“ (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.”hükmü gereği  Başkanlığımızda dolu bulunan 3 adet kadro değişikliğini içeren ekli listede bulunan (III) sayılı Memur dolu Kadro Cetvelinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2020/ 13

Gündem 2: Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 24.02.2020 tarih ve 2020/0598 sayılı teklif yazısı ile Beldemizde faaliyet gösteren  Küçükkuyu Gençlerbirliği Spor Kulübünün 19.02.2020 gün ve 0291 sayılı dilekçesi ile nakdi yardım talebi Meclisimizce değerlendirilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin (b) bendinde “…Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar…”  ek fıkra “Belediyelerin birinci fıkrasının (b) bendi uyarısınca sporu teşvik etmek amacıyla yapacağı nakdi yardım bir önceki yılın genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk eden miktarın ; büyükşehir belediyeler için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez” hükmü  ve yine Belediye Meclisimizin   02/05/2018 tarih ve 28 sayılı kararıyla kabul edilen  Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmelik kapsamında Beldemizde faaliyet gösteren Küçükkuyu Gençlerbirliği Spor Kulübüne    toplam  30.000,00TL(Otuzbinlira)  nakdi yardım yapılmasının uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.