2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
329

2021 HAZİRAN AYI 07.06.2021 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.06.2021 Pazartesi Günü saat 15.00 de Küçükkuyu Kültür Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR 

KARAR NO: 2021/32

Gündem 1: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/05/2021 tarih ve 2021/1192 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuza ait Sahil Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi,No: 10 adresinde yaptırılan Zübeyde Hanım Sağlık, Eğitim ve Kadın Sığınma Merkezi binasının alt katının beldemizde görev yapan Aile Hekimlerine 02.05.2012/33, 04.11.2015/63 ve 07.11.2018/52 sayılı Meclis Kararları ile kiralanması için Encümene yetki verilmiştir. Belediye Encümeninin 08.11.2018 gün ve 191 sayılı kararına istinaden üç yıllık yapılan kiralama süresi 01.07.2021 tarihinde sona ereceğinden söz konusu yer ile ilgili  Aile Hekimleri tarafından 25.05.2021 tarih ve 0358 sayılı yazı ile Aile Hekimlerine kiralanması için müracaatta bulunulmuş olup; 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun Kamuya ait taşınmazların kullanımı başlıklı 4.Maddesi “ Hazine, belediye veya il özel idaresine ait taşınmazlardan aile sağlığı merkezi olarak kullanılması uygun görülenler, Maliye Bakanlığı, belediye veya il özel idarelerince bu amaçla kullanılmak üzere doğrudan aile hekimine kiraya verilebilir.” Maddesi  ile 5393 sayılı Belediye Kanununun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı ‘Madde 75- “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; d)bendi Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” maddesi ve yine 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18/e ”Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Hükümlerine istinaden Kurumumuza ait taşınmazın Beldemizde görev yapan ve talep eden Aile Hekimlerine 01.07.2021 tarihinden itibaren kiraya verilmesinin uygunluğuna ve kiralama işlemleri ile yıllık kira ücretlerinin belirlenerek sözleşme yapılması konularında Başkanlık Makamına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/33

Ek Gündem Maddesi 1: Meclis gündeminde olmayıp; gündem dışı görüşülmesi oy birliği ile kabul edilip gündeme eklenen Fen İşleri Müdürlüğünün 04.06.2021 tarih 2021/1249 sayılı teklif yazısı ile Doğa Harekeleri Araştırma Derneğinin 01.04.2021 tarihli dilekçesi ile Beldemiz sınırlarında Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları kurulması planlanmaktadır. Proje İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesinden Prof. Dr. B**** B*** Ü******* danışmanlığında Doğa Hareketleri Araştırma Derneği yürütücülüğünde sürmektedir. Kurulacak izleme istasyonlarında çeşitli disiplinlere ait parametreler 24 saat kayıt altına alınacak olup Küçükkuyu Beldesinde bulunan jeolojik hareketlerin yakından izlenmesine olanak sağlanacaktır. Dünyada yapılan çalışmalara göre depremler olmadan önce sistematik olmayan değişimlerin varlığı kabul edilmektedir. Kurulacak istasyonlarda bu değişimlerin izlenmesi ve olası depremlerin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Nihai hedef deprem zararlarının en aza indirilmesi için kaynak sağlamaktır. Proje kapsamında kurulacak istasyonlar daha önce kurulan istasyonlara entegre edilecek ve elde edilecek veriler belediyeniz bilim insanları ve araştırmacı kurumlara açık olarak paylaşımı sağlanacaktır. Şu ana kadar Atakum Belediyesi, Burdur Belediyesi, Dazkırı Belediyesi, Datça Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Silivri Belediyesi, Akhisar Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Darıca Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi, Yalova Belediyesi, Çınarcık Belediyesi, Manisa Demirci Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Gömeç Belediyesi ile bu proje yürütülmektedir. Detayları Proje dosyasında açıklanan toplumsal ve bilimsel faydaları önce olan bu projede sizlerden de gerekli desteği alacağımızı umuyoruz. Gereğinin yapılmasını emir ve müsaadelerinize arz ederiz şeklindeki Doğa Harekeleri Araştırma Derneğinin 15/02/2021 tarihli talepleri doğrultusunda;  Küçükkuyu Beldesi ve Çevresine bulunan fayların jeolojik hareketlerinin yakından izlenmesi olası depremlerinin tahmin edilebilmesi ve deprem zararlarının en aza indirilmesi amacı ile Beldemiz sınırları içerisinde deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının kurulması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” Başlıklı 75, Maddesine istinaden, Doğa Hareketleri Araştırma Demeği ile Belediyemiz arasında Ortak Hizmet projesi yapılmasına yapılacak Ortak Hizmet Projesinin gerekli harcamalarının Belediye Bütçesinden karşılanmasına, Ortak Hizmet Projesi kapsamında protokol hazırlanması ile yapılacak tüm iş ve İşlemler için Başkanlık Makamına ve Encümene yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/34

Ek Gündem Maddesi 2: Meclis gündeminde olmayıp; gündem dışı görüşülmesi oy birliği ile kabul edilip gündeme eklenen Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.06.2021 tarih 2021/1253 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi “… Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” hükmü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesine istinaden yıl içinde hangi Ayın Belediye Meclisinin Tatil Ayı olarak belirlenmesi konusuyla ilgili 08.04.2019 tarih ve 2019/17 sayılı Meclis Kararı ile Temmuz Ayının Belediye Meclisinin Tatil Ayı olması kabul edilmiş olup; görülen lüzum üzerine söz konusu Meclis Kararında Belediye Meclisinin Tatil Ayı olarak belirtilen Temmuz ayının 2021 yılı Ağustos Ayı olarak belirlenmesinin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.