2021 YILI NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS KARARLARI İLANI

0
279

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.04.2021 Pazartesi Günü saat 15.00 de mülkiyeti Belediyemize ait olan Küçükkuyu Beldesi,  Mıhlı Mahallesi,  Akgün Albayrak Caddesi, No: 100 adresinde bulunan AS 1-Cafe  Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2021/18

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 1.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 1: Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.03.2021 tarih ve 0629 sayılı Başkanlık teklifi yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğindeki yasal hükümleri uyarınca Belediye Meclis Üyelerinden Başkanlık Divanı oluşumu ile ilgili, ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekilliğine üye seçilmesine dair üyelerin gizli oy seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. Meclis Birinci Başkan Vekilliği için 12 oy pusulası olduğu; kullanılan oylardan 1 oyun geçersiz, 11 oyun geçerli oy olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı.  Yapılan oylama sonucu okunan geçerli oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Seher SÖZEN (11 oy) alarak Meclis Birinci Başkan Vekilliğine seçildi. Meclis İkinci Başkan Vekilliği için yapılan oylamada 12 oy pusulası olduğu; kullanılan oylardan 1 oyun geçersiz, 11 oyun geçerli oy olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan oylama sonucu okunan geçerli oy pusulalarına göre CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Soydan UĞURLU(1 oy), Meclis Üyesi  Sadettin Tolga GÜNENÇ (10 oy) almış olup; en çok oyu alan Meclis Üyesi Sadettin Tolga GÜNENÇ Meclis İkinci Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

KARAR NO: 2021/19

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 2.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 2: Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.03.2021 tarih ve 0628 sayılı Başkanlık teklifi yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğindeki yasal hükümleri uyarınca Belediye Meclis Üyelerinden Başkanlık Divanı oluşumu ile ilgili, ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere iki asil ve iki yedek meclis katibinin seçilmesine dair üyelerin gizli oy seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyelerinden Selçuk ŞAHİN (12 oy), Vedat YALÇIN(12 oy) alarak Asil Meclis Katip Üyeliğine, Meclis Üyelerinden Soydan UĞURLU(12 oy), Hasan TOP(12 oy) alarak Yedek Meclis Katip üyeliğine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2021/20

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 3.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 3: Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.03.2021 tarih ve 0627 sayılı  Başkanlık teklifi yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereği  ve 12.03.2021 tarih ve 484097 sayılı Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazı eki 09.03.2021 tarih ve 470432 sayılı  Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün Encümen ve İhtisas Komisyonları Üye Seçimi konulu 2021/2 sayılı Genelgesi doğrultusunda  Meclis üyeleri arasından bir yıl süreyle görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi için üyelerin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi  Selçuk ŞAHİN  (12 oy), Meclis Üyesi  Selim ÖNEY  (12 oy)  alarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Belediye Encümenine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2021/21

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 4.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 4: Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.03.2021 tarih ve 0626 sayılı  Başkanlık teklifi yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur… Belediye Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonu kurulabilir, Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir”  hükmü ve 12.03.2021 tarih ve 484097 sayılı Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazı eki 09.03.2021 tarih ve 470432 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün Encümen ve İhtisas Komisyonları Üye Seçimi konulu 2021/2 sayılı Genelgesi doğrultusunda Meclisimizce İmar komisyonunun bir yıl süreyle görev yapmak üzere üç kişiden oluşması uygun görülerek, İmar Komisyonuna üç üyenin seçilmesi için üyelerin açık oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı.  12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi  Sadettin Tolga GÜNENÇ  (12 oy), Meclis Üyesi  Vedat YALÇIN  (12 oy), ve  AK Parti siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Fahrettin YIĞIN (12 oy) alarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere İmar Komisyonuna seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2021/22

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 5.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 5: Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.03.2021 tarih ve 0625 sayılı  Başkanlık teklifi yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur… Belediye Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonu kurulabilir, Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir” hükmü  ve  12.03.2021 tarih ve 484097 sayılı Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazı eki 09.03.2021 tarih ve 470432 sayılı  Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün Encümen ve İhtisas Komisyonları Üye Seçimi konulu 2021/2 sayılı Genelgesi doğrultusunda Meclisimizce Plan ve Bütçe komisyonunun bir yıl süreyle görev yapmak üzere üç kişiden oluşması uygun görülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna üç üyenin seçilmesi için üyelerin açık oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu; kullanılan oylardan 2 oyun geçersiz, 10 oyun geçerli oy olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı.  Yapılan oylama sonucu okunan geçerli olan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi  Selçuk ŞAHİN (10 oy), Meclis Üyesi Selim ÖNEY  (10 oy), ve  AK Parti siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Emine ÜNAL  (10 oy) alarak bir yıl süreyle  görev yapmak üzere Plan Bütçe   Komisyonuna seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2021/23

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 6.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 6: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18.03.2021 tarih ve 0622 sayılı  Başkanlık teklifi yazısı ile 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlığı altında 18. maddesinin (l) bendi gereği; Başkanlığımızda boş  bulunan 1 adet kadronun derece değişikliği içeren  ekte sunulan  (IV) sayılı Dolu Boş Memur Kadro cetvelindeki derece  değişikliğinin  uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/24

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 7.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 7: İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 0683 sayılı  Başkanlık teklifi yazısı ile Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak personelin tam zamanlı sözleşme ve ücretinin belirlenmesi ile ilgili 27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 02.01.2020 tarih ve 291 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 2020/2 sayılı Genelgesi kapsamında, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi ve 657 Sayılı Kanunun (4/b) maddesi hükümleri uyarınca, “Tam Zamanlı Olarak Sözleşme yapmak üzere Mimar kadrosuna karşılık çalışmak için başvuru yapan Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi mezunu (TCKNo:222********)Gürtaç AYTAÇ’ın 15.04.2021– 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine ve aylık net ücretinin 2830,00TL(İkibinsekizyüzotuz)’den ödenmesine, Tekniker kadrosuna karşılık çalışmak için başvuru yapan Balıkesir Üniversitesi , Edremit Meslek Yüksekokulu  mezunu (TCKNo:232********)Ayberk OKTAY’ın (15.04.2021– 31.12.2021) tarihleri arasında geçerli olmak üzere sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine ve aylık net ücretinin 2830,00TL(İkibinsekizyüzotuz)’den ödenmesinin uygunluğuna; Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/25

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 8.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 8: Zabıta Amirliğinin 19.03.2021 tarih ve 0634 sayılı Başkanlık teklifi yazısı ile 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 25. maddesi “2/1/1924 tarihli ve 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümleri perakende işletmeler hakkında uygulanmaz’’ şeklinde iken, 7033 Sayılı Kanunun 12. maddesi ile yürürlükten kaldırılarak perakende işletmeleri için “Hafta Tatili Ruhsatı düzenlenmesi hususu yürürlükten kaldırılmış, ayrıca 26/05/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 58. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hafta Tatili ve Ulusal’’ ibaresi “Ulusal’’ şeklinde değiştirilmiş olup; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1. maddesi “1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13:00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.’’ Şeklinde olup; yine aynı kanunun 2. maddesinin son fıkrası “……. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.’’ şeklindedir. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 58 ve 59. maddesi “Ulusal bayram günlerinde çalışmaları Belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişidir.’’ şeklinde olup; yine 2464 Sayılı Kanunun 60. maddesi “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 TL’den az, 800 TL’den çok olmamak üzere bu Kanunun 96. maddesine göre tespit edilir.’’ Hükmü gereği Beldemiz dâhilinde özel işyerlerinin Ulusal Bayram günlerinde çalışmak istemeleri halinde

KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ 2021 YILI ULUSAL BAYRAM GÜNÜ ÇALIŞMA RUHSATI ÜCRETİ:

SIHHİ İŞLETMELER :                       50,00 TL
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ: 150,00 TL
GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER  
2. SINIF                                 150,00 TL
3. SINIF                                  50,00 TL

Olarak Meclis Kararı gününden geçerli olmak üzere belirlenen ücret tarifesinin alınmasının uygunluğuna ve Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Kurumumuzun 2022 Mali Yılı için hazırlanacak Gelir Tarife Cetveline eklenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/26

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 9.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 9 : Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 0690 sayılı  Başkanlık teklifi yazısı ile Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan  Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde hem sosyal mesafe kurallarına hem de paylaşma ve yardımlaşma ruhuna uygun olarak Beldemizde Ramazan Ayında ihtiyaç sahibi kişilere iftar yemeği verilmesine dair  yapılacak etkinlik kapsamında yapılacak yemeklerde  Belediyemize ait zeytinyağının kullanılması ve gerekli olacak diğer yemek malzemelerinin Belediyemizce karşılanması şartı ile ihtiyaç sahibi kişilere yönelik   iftar yemeği yapılarak hazırlanacak paketler halinde adreslerine  yemek dağıtım  hizmetinin  yapılması ve  yapılacak olan giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2021/27

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 10.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 10 : Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.03.2021 tarih ve 0624 sayılı  Başkanlık teklifi yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediyesi 2020 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerini inceleme amacıyla Belediye Meclisinin 06 Ocak 2021 tarih ve 2021/01 sayılı kararı ile oluşturulan “Denetim Komisyonu” yasal süresi içinde çalışmalarını tamamlamış olup, hazırlanan “Denetim Raporu” Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği, Mecliste komisyondan geldiği şekliyle açık olarak  okutularak Meclis üyelerin bilgisine sunuldu.

KARAR NO: 2021/28

5393 Sayılı Belediye Kanunun Madde 19 “Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı Meclis Başkan Vekilinin başkanlığında yapılır.” hükmü gereği Belediye Başkan Vekili Seher SÖZEN tarafından gündemdeki 11. maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 11: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.03.2021 tarih ve 0695 sayılı Başkanlık teklifi yazısı Küçükkuyu Belediyesinin 01.01.2020–31.12.2020 mali yılı 1 yıllık “Faaliyet Raporu” ile ilgili Meclis Başkanı tarafından görüşülmesinin sevk ve idaresi 5393 Sayılı Belediye Kanunun Madde 19 “ Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü Meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekilinin başkanlığında yapılır.” hükmü gereği Meclis 1.Başkan Vekili Seher SÖZEN’in Başkanlığına bırakıldı. Küçükkuyu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin,2020 mali yılında gerçekleşen  tüm faaliyetlerine dair  5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.maddesi ile  17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik” hükümlerine göre hazırlan   01.01.2020–31.12.2020 dönemini kapsayan Belediyemizin  2020 yılı Faaliyet Raporunun yeterli olduğuna Meclisimizce Meclis üyelerinden Fahrettin YIĞIN, Emine ÜNAL, Muhittin POLİS ve Erbay YILMAZ’ın reddi, diğer katılan üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

 

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI FAALİYET RAPORU