2021 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
496

 

 

T.C.

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2021 YILI OCAK AYI 06.01.2021 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.01.2021 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2021/ 01

Gündem 1:Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/12/2020 tarih ve 2020/3509 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 sayılı Belediye Kanunun’’ Denetim Komisyonu” başlıklı 25.maddesinde “İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap  kayıt ve işlemlerin denetimi için  kendi  üyeleri  arasında gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturur.” hükmü doğrultusunda kurumumuzda 3 kişiden oluşan Denetim Komisyonu kurulmasına dair anılan kanununun 25 inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (a) fıkrası gereğince, yapılan gizli oylama sonucu; CHP Meclis üyelerinden Seher SÖZEN (11) oy, Hasan TOP (11) oy, AK Parti Meclis Üyelerinden,  Muhittin POLİS (11) oy alarak Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2021/ 02

Gündem 2:Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/12/2020 tarih ve 2020/3508 sayılı yazısı ile teklif edilen Meclis Başkan ve Üyelerine Meclis toplantılarına, Encümen toplantılarına, Plan Bütçe Komisyonuna, İmar Komisyonuna ve Denetim Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin tespiti ile ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.Maddesinde “Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis toplantılarına katıldıkları her gün 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” hükmü ve huzur hakkı ödenecek gün sayısı, ile ilgili anılan kanunun 20, 24 ve 25’inci maddelerde belirtilen “Toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez…” hükümleri doğrultusunda 2021 yılında Belediye Başkanına ödenecek aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis Başkanı ve Üyelerine; Meclis toplantılarına, Encümen toplantılarına, Plan Bütçe Komisyonuna, İmar Komisyonuna ve Denetim Komisyonuna katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretlerinin uygunluğuna; Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/03

Gündem 3: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2020 tarih ve 2020/3518 sayılı yazısı ile teklif edilen Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak personellerin tam ve kısmi zamanlı sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi konusu ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 291 sayılı sözleşmeli personel istihdamı konulu 2020/02 sayılı Genelgesinde belirtilen alanlara uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde kısmi zamanlı olarak çalışmak üzere Avukat Refik Olgu BENLİ ile 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere kısmi zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanından ödenmesine ve yine  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi çerçevesinde Belediyemizde tam zamanlı olarak 01/01/2021 tarihinden sonra çalıştırılmaya devam etmek üzere Kimya Mühendisi  Esra ÖZDEN’in   01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine aylık ücretinin 2.830,00TL(ikibinsekizyüzotuzlira)’dan ödenmesine, Veteriner Sine KUCUR’un   01.01.2021  – 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine aylık ücretinin 2.830,00TL(ikibinsekizyüzotuzlira)’dan ödenmesine, İstatistikçi Bora AR’ın   01.01.2021  – 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine aylık ücretinin 2.830,00TL(ikibinsekizyüzotuzlira)’dan ödenmesine, Teknisyen   Hüseyin TÜMEN’in   01.01.2021  – 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine aylık ücretinin 2.830,00TL(ikibinsekizyüzotuzlira)’dan ödenmesine, Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/04

Gündem 4: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2020 tarih ve 2020/3519 sayılı yazısı ile teklif edilen 12 Ocak 2008 tarihli İçişleri Bakanlığının 26754 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.Maddesi gereği  “Memur norm kadro sayısının %20 oranında tam yıl esasına göre Geçici işçi çalıştırılabilir.” denilmektedir. 08 Nisan 2020 tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik eki Norm Kadro Standartları tasnif cetveli kapsamında D-6 grubuna yükseltilen Kurumumuza 76 Memur kadrosu belirlenmiş olup;  verilen memur kadro sayısının %20 oranına göre geçici işçi çalıştırılacağından; (76 x %20 =15,2) olup; 15 işçiye tekabül etmektedir) Tam yıl esasına göre 2021 yılında tespit edilen 15 adet işçinin “Geçici İşçi Vizesi” kanun gereği Meclisimize verilmiştir. Mevsimsel şartlarda ve nüfus yoğunluğunda oluşacak değişiklerden dolayı kurumumuz bünyesinde hizmet veren temizlik, kanalizasyon ve arıtma tesisinde iş yükü artması nedeniyle Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için 01.01.2021 tarihinden itibaren 2021 Mali Yılı içinde geçici işçi çalıştırılmasına, çalıştırılacak geçici işçilerin vizelerinin uygunluğuna; Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/05

Gündem 5: Zabıta Amirliğinin 15/12/2020 tarih ve 2020/3286 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediyemizde itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak görev yapan personele aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi ile ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddeleri gereğince, hazırlanacak olan (K) cetvelindeki üst sınırı aşmamak kaydıyla 2021 yılı içinde Belediyemizde çalışan zabıta memuru ve itfaiye erine fazla mesai ücreti verilmesinin uygunluğuna; Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/ 06

Gündem 6: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/12/2020 tarih ve 2020/3521 sayılı yazısı ile teklif edilen Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla işgaline ait işgal harcının belirlenmesi ile ilgili 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52.maddesi “Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir… 2. bendi: Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali” işgal harcına tabidir denildiğinden kamuya terkin alan ( umuma ait yerler, yol, yeşil alan vb. ) üzerindeki kapalı veya açık alanların herhangi bir maksat için metrekare cinsinden günlük işgali için 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 0,50 Kuruş (ellikuruş) alınmasının uygunluğuna; Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/ 07

Gündem 7: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/12/2020 tarih ve 2020/3523 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediyemiz sınırları içindeki Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkiinde bulunan mülkiyeti Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 283 ada, 12 parselde kayıtlı bulunan 2013,14 m2 yüzölçümlü taşınmazın çocuk bahçesi olarak kullanılmak üzere 01.03.2017 tarih ve 2017/13 sayılı Meclis Kararımız ile Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralanan taşınmazın kira bedeli ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün 27.11.2020 tarih ve E.142083 sayılı yazısında belirtilen 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aylık 283,00TL(İkiyüzseksenüçlira) kiralama bedelinin uygunluğuna ve kiralamanın devam etmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/ 08

Gündem 8: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/12/2020 tarih ve 2020/3522 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere 04.01.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Meclis Kararımız ile kiraladığımız Küçükkuyu Makbere Mevkii, (Eski:345 parsel), yeni İ17d18d4c pafta, 258 ada 8 parselde kayıtlı bulunan 4620 m2 yüzölçümlü taşınmaz için 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün 27.11.2020 tarih ve E.142083 sayılı yazısında belirtilen aylık 2.193,00TL (İkibinyüzdoksanüçlira) kiralama bedelinin uygunluğuna ve kiralamanın devam etmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/ 09

Gündem 9: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/12/2020 tarih ve 2020/3558 sayılı teklif yazısı ile tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınını sebebi ile; Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanun “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.12.2020 tarih ve 268495 sayılı Koranavirüs (Covid-19) önlemleri konulu 2020/27 sayılı Genelgesi…”  “a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabileceği, b) (a) bendindeki sebepler sonucunda faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunamadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması,” hükmü ve İçişleri Bakanlığı’nın 18/11/2020 tarih ve Koronavirüs yeni tedbirler konulu kararında “…Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde…” hükmüde dikkate alınarak, Belediyemiz kiracılarının kiralamadan kaynaklanan bedellerinin; faaliyetleri durdurulan ve faaliyette bulunamayan işletmelerin tahsil edilmesi gereken ödenmemiş kısımlarının, başvuruda bulunmaları halinde; İçişleri Bakanlığınca Umuma açık işyerlerinin faaliyetlerine tekrar başlamaları konusunda yeni bir karar alınıncaya kadar kira ödemelerinin ertelenmesi ve bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasının uygunluğuna; Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/10

(Ek) Gündem Maddesi: Meclis gündeminde olmayıp; gündem dışı görüşülmesi oy birliği ile kabul edilip gündeme eklenen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.01.2021 tarih 0031 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendine göre, “Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Hükmü ve yine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ödenek Kullanımı ve Bütçede Yapılacak Değişiklikler Aktarma Başlıklı 36. Maddesinin (2). Bendi “Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci Düzeyleri Arasındaki Aktarmalar Meclis Kararı İle Yapılır.” Hükmü doğrultusunda, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;  Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Başlıklı 2. Maddesi uyarınca Kurumumuzca gerçekleştirilecek yapılandırma işlemlerine yönelik ekte sunulan aktarma cetvelinde gösterilen kodlara aktarma işleminin uygunluğuna; Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.