2022 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
420

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

2022 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.03.2022 Pazartesi Günü Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2022/19

Gündem 1: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.02.2022 tarih ve 2022/0782 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu kent bütününe yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 46 sayılı meclis kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 04/10/2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanarak, 06.10.2021- 04.11.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlar “03/01/2022 tarih ve 10 sayılı meclis kararı” 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar 03/01/2022 tarih ve 11 sayılı meclis kararı ile değerlendirilerek itirazlara yönelik düzeltilen kısımlar 07/01/2022 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün)  askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 03/02/2022 tarih ve 192455 sayılı itirazı ve itiraza yönelik Yüklenici Şehir Plancısı M****** I***’ın 25/02/2022 tarih ve 0208 sayılı dilekçe eki Teknik Değerlendirme Raporunun” incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere “İmar Komisyonuna” havalesi ile ilgili yapılan müzekkerede konunun Komisyonca görüşülüp karara bağlanmak üzere gündem maddelerinin tamamlanması sonrası 1. Oturumunun sonlandırılarak konu ile ilgili İmar Komisyon raporunu görüşmek üzere 30 dakika ara verilmesi ve 2. Oturumun 30 dakika sonra başlamasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/20

Gündem 2: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.03.2022 tarih ve 2022/0810 sayılı teklif yazısı ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlığı altında 18. Maddesinin (l) bendi gereği; Norm Kadro  (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu Cetvelinde boş olarak bulunan 1. Derece Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosuna 14.02.2022 tarih ve 0634 sayılı Personel Hareket onayı ile atama yapılmış olup; karar ekinde sunulan (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumunda 1. Derece Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunu dolu, 3. Derece Şef kadrosunun boş olarak düzenlenmesine ve yine  Başkanlığımızda dolu bulunan 1 adet 4.derece kadro için yıl itibariyle kazanılan bir üst derece olan 3.dereceye geçirilebilmesi amacıyla  (III) sayılı Dolu Kadro Cetveli değişikliğinin yapılmasının uygunluğuna ve konu ile ilgili (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu Cetvelinde gerekli düzenlemenin yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/21

Gündem 3: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 03.03.2022 tarih ve 2022/0818 sayılı teklif yazısı ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 4.Maddesinin (j) fıkrasında 14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 09.07.2021 tarih ve 7332 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle “Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlar ve eğitim çalışmaları yapar. Ayrıca yerel yönetimler, ilgili karar organının uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurar” hükmü çerçevesinde Çanakkale il genelinde dört adet katı atık birliği bulunmakta olup; Belediyemiz TROAS Bölge Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği üyesidir. Birlikler tüzüklerinde değişiklik yaparak sokak hayvanları için yaşam alanı, bakımevi, hayvan hastanesi ve rehabilitasyon merkezini de kapsayacak şekilde kompleks tesisler kurabilirler. Bu tesislerde bu hayvanlarla ilgilenecek veteriner, bakıcı ve yardımcı personel istihdam edilebilir. Yazılı ve görsel basında yer alan sokak hayvanlarının barınması, hasta sokak hayvanlarının tedavisi ve bunun yanında saldırgan sokak hayvanlarının yarattığı tehlikelere karşı tedbir alınmasına yönelik haberlerinde göz önüne alınarak Birlikçe yapılacak hayvan bakımevi bir  taraftan insanlarımız için saldırgan hayvanlara karşı tedbir alınırken bir taraftan da hayvan refahı en üst seviyede sağlanabilir. Bu konuda 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında TROAS Bölge Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği nezdinde yapılacak çalışmalara, birlik üyesi olarak payımıza düşecek ölçüde katkı sağlanması ve birlik nezdinde yürütülecek iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/22

Gündem 4: Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.02.2022 tarih ve 2022/0785 sayılı teklif yazısı ile Gökçetepe Mahallesi Muhtarlığı’nın 22/02/2022 tarih ve 0186 sayılı dilekçesi ile Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Kurtuluş Sokak ve Nisan Sokağının kesiştiği alanda Mustafa Kemal Parkı yanında bulunan ve Belediye tarafından ahşaptan, prefabrik, sökülür/takılır tarzda yapılan yapının vatandaşlara hizmet sunulması açısından Belediye Danışma Merkezi olarak kullanılması ve aynı alanda yapıya eklenti olarak uygun bir yere vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere seyyar tuvalet yapılması talebi bulunmakta olup; Söz konusu yerde bulunan yapı ile ilgili olarak “Çiftçi Mallarını Koruma Meclisinin” çalışmalarını yürütmesi amacıyla ücretsiz tahsis edilmesi işlemine dair Belediye Meclisince alınan 08.05.2019 tarih ve 2019/30 sayılı Kararın iptal edilerek; bahsi geçen ahşaptan, prefabrik, sökülür/takılır tarzda yapılan yapının Gökçetepe Muhtarlığının  talebi doğrultusunda, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla  “Belediye Danışma Merkezi” olarak kullanılması teklifi Meclis üyelerinden F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın ret oylarına  karşılık  diğer üyelerin kabul oyları doğrultusunda  oyçokluğu ile kabul edilmiş olup; ve  yine Gökçetepe Mahalle  Muhtarlığı’nın  vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere yapıya eklenti olarak uygun bir yere seyyar tuvalet yapılması  teklifi  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/23

Ek Gündem Maddesi 1: Meclis gündeminde olmayıp; gündem dışı  görüşülmesi oy birliği ile kabul edilip gündeme eklenen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 04.03.2022 tarih 2022/0856 sayılı teklif yazısı ile Beldemizde faaliyet gösteren Küçükkuyu Gençlerbirliği Spor Kulübünün 03.03.2022 tarih ve 0226 sayılı nakdi yardım talebi dilekçesi ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin (b) bendinde “…Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar…”  ek fıkra “Belediyelerin birinci fıkrasının (b) bendi uyarısınca sporu teşvik etmek amacıyla yapacağı nakdi yardım bir önceki yılın genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeler için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez” hükmü ve yine Belediye Meclisimizin 02/05/2018 tarih ve 28 sayılı kararıyla kabul edilen Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmelik kapsamında Beldemizde faaliyet gösteren Küçükkuyu Gençlerbirliği Spor Kulübüne nakdi yardım yapılmasına dair 2022 yılında bütçeye konulan 50.000 TL’nin Belediyemiz maddi olanakları ölçüsünde kısım kısım ödenmesinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/24

Meclis gündeminin 1’nci Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.02.2022 tarih ve 2022/0782 sayılı yazısı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan itiraz ve itiraza ilişkin olarak Plan Müellifinin Teknik Değerlendirme Raporunun İmar Komisyonunda görüşülebilmesi için 1. Oturumunun sonlandırılarak 30 dakika ara verilmesi ve 2. Oturumun 30 dakika sonra başlamasına 1. Oturumunda oy birliği ile karar verilmiş olup; İmar Komisyonunun bahse konu olan raporun görüşülmesine geçildi.

Gündem 6: Belediye Meclisinin 2022 Yılı Mart Ayı 07.03.2022 tarihli 1. Birleşimi, 1. Oturumunda görüşülüp 2022/19 sayılı karar numarasına bağlanarak İmar Komisyonuna havale edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan itiraz ve itiraza ilişkin Plan Müellifinin Teknik Değerlendirme Raporu ile ilgili Meclise sunulan 07.03.2022 tarih 2022/08 sayılı İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu kent bütününe yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 46 sayılı meclis kararı  ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 04/10/2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanarak, 06.10.2021- 04.11.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlar 03/01/2022 tarih ve10 sayılı meclis kararı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar 03/01/2022 tarih ve 11 sayılı meclis kararı ile değerlendirilerek itirazlara yönelik düzeltilen kısımlar 07/01/2022 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün)  askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde 1 adet itiraz yapılmış olup söz konusu itiraz ve itiraza yönelik  Yüklenici M****** I*** K******** tarafından hazırlanan Teknik Değerlendirme Raporu  komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ilgi dilekçesinde özet olarak 04/10/2021 tarih ve 46 sayılı meclis kararı ile onaylanan Küçükkuyu 1/5000 Ölçekli Nazım  İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan Küçükkuyu 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planına 06-10-2021-04/11/2021 tarihleri arasındaki askı sürecinde plan kapsamında yer alan toplam 78 adet nitelikli vakıf taşınmazlarından 38 adet taşınmaz için yapılan imar düzenlemesine itiraz ettiklerini belirtmişlerdir.

Yapılan incelemede 03/01/2021 tarih ve 10 sayılı meclis kararıyla Nazım İmar Planına 03/01/2022 tarih ve 11 sayılı meclis kararı ile 04/10/2021 tarih ve 46, 47 sayı ile onaylanan Nazım ve  Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 27/10/2021 tarih ve 138291 sayılı yazı ile yaptığı itiraz kısmen uygun bulunmuştur.

Bütünsel plana yapılan itirazların değerlendirildiği;  Mülkiyetler bazında hazırlanmış olan gerek 03/01/2022 tarih ve 10 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, gerekse de 03/01/2022 tarih ve 11 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 03.02.2022 tarih ve 192455 sayılı dilekçesi ile askı süresi içerisinde yapılan itiraz; meri planlama mevzuatları, plana ilişkin verilmiş kurum/ kuruluş görüşleri, yürürlükteki imar planı ve plan müellifinin rapor dikkate alınarak incelenmiştir.

Yapılan değerlendirmede; 3194 Sayılı imar Kanununun 18. Maddesine istinaden hazırlanan “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik” 22.02.2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı; 3194 sayılı İmar Kanununa göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne şekilde uygulanacağı ve bununla ilgili diğer kavram ve hususlara açıklık getirmektir. Bu yönetmelik gereği imar uygulamaları dikkate alındığında planlama alanı içeresinde kalan bölgelerde “Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) %45 oranında olup; mülkiyet sahipliliğine bakılmaksızın eşit ve adil dağıtımının sağlanması esas olup, itiraza konu mülkiyetlerde de uygulanacaktır.

Küçükkuyu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlığı aşamasında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin (e) bendi kapsamında kurum ve kuruluşlardan plana esas olmak üzere kurum/kuruluş görüşleri alınmıştır. Bu kapsamda;

– Çanakkale Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 13.09.2021 tarih ve 2638968 sayılı yazısı,

– Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bu görüşü 26.10.2020 tarih ve 24324 sayılı yazıları ile görüşleri alınmıştır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında; bahse konu itiraz dilekçesi genel bir itiraz olup, Küçükkuyu Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 46-47 sayılı kararına ile onaylanan Küçükkuyu yerleşme bütününe ilişkin İmar Planına yapılan bir itirazdır. Küçükkuyu Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih ve 10-11 sayılı kararlarıyla onaylanan imar planı değişiklikleri ise parseller bazında yapılan ve gerekçeleri teknik bir raporla açıklanmış olan plan değişiklikleri olup itiraza konu işlemleri içermemektedir. Yukarda bahsedilen gerekçeler nedeni ile Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 03.02.2022 tarih ve 192455 sayılı dilekçesi ile yaptığı itiraz uygun bulunmamış olup reddedilmiştir.

Komisyonumuz tarafından oy birliği ile karar verilmiş olup işbu rapor hazırlandığı şekli ile Belediye Meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. S******* T**** G***** (Komisyon Başkanı), V**** Y***** (Üye), F******** Y**** (Üye)

 

KARAR: Belediye Meclisinin 07.03.2022 tarihli 1. Birleşimi, 1. Oturumunda 2022/19 sayılı karar numarasına bağlanarak İmar Komisyonuna havale edilen; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve itiraza ilişkin Plan Müellifinin Teknik Değerlendirme Raporu ile ilgili Meclise sunulan 07.03.2022 tarih 2022/08 sayılı İmar Komisyon raporu okunarak komisyonundan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.