2022 YILI MAYIS AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS KARARLARI İLANI

0
266

T.C.

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

 

2022 MAYIS AYI 12.05.2022 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 12.05.2022 Perşembe Günü saat 16.00 da Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2022/38

Gündem 1: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/04/2022 tarih ve 2022/1573 sayılı teklif yazısı ile Belediye Meclisinin 2022 Yılı Mayıs Ayı 09.05.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/34 sayılı karar numarası ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2021 Mali Yılı Bütçe Gelir/Gider Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili Meclise sunulan 10.05.2022 tarih 2022/5 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi Belediye Meclisince uygun görülmüş olup;

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2021 yılı Gelir-Gider Kesin Hesabı

KOMİSYON İNCELEMESİ:

Belediye Meclisinin 09/05/2022 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Küçükkuyu Belediye Başkanlığının 2021 yılı kesin hesaplarını incelemek üzere Belediye meclis toplantı salonunda Başkan S**** Ö*** üyeler S***** Ş****, M******* P****’in katılımıyla 10/05/2022 tarih saat 16:30’da toplanan komisyonumuz, kesin hesap cetvelleri ve cetvellere esas teşkil eden belgeler üzerinde gerekli incelemelerini tamamlamıştır.

2021 yılına ait gerçekleşen gelir-gider hesapları, bütçesine göre gerçekleşme oranları aşağıda belirtildiği gibi tespit olunmuştur.

 

 

A)  GELİR HESAPLARI

KODU GELİR TÜRÜ TAHMİN EDİLEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME

ORANI

01 VERGİ GELİRLERİ 7.126.450,00 5.243.820,15 %73,58
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.637.550,00 4.680.225,13 %128,66
04 ALINAN BAĞIŞ VE

YARDIMLAR

738.000,00 0,00 %0,00
05 DİĞER GELİRLER 11.999.000,00 13.940.269,81 %116,18
06 SERMAYE GELİRLERİ 330.000,00 0,00 %0,00
08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 195.000,00 0,00 %0,00
09 RED VE İADELER (-) -10.000,00 1.496,36 %14,96
TOPLAM 24.016.000,00 23.862.818,73 %99,36

B)  GİDER HESAPLARI

 

KODU

 

 

 

TAHMİN EDİLEN

 

GERÇEKLEŞEN

 

GERÇEKLEŞMEORANI

1 Personel Giderleri 5.558.000,00 5.678.558,64 %102,17
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 916.000,00 969.206,58 %105,81
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14.602.000,00 12.974.477,44 %88,85
4 Faiz Giderleri 600.000,00 1.699.293,45 %283,22
5 Cari Transferler 578.000,00 1.235.013,00 %213,67
6 Sermaye Giderleri 112.000,00 63.101,35 %56,34
9 Yedek Ödenek 1.650.000,00 1.649.000,00 %99,94
TOPLAM 24.016.000,00 22.619.650,46 %94,19

KOMİSYON KARARI:

     2021 yılı Bütçe toplamı olan 24.016.000,00TL kullanılabilir ödeneğe karşılık Gider Bütçesi 22.619.650,46TL gerçekleşmesi %94,19 oranında sağlanmıştır. Gelir bütçesinde ise 23.862.818,73 TL ile %99,36 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2021 yılına devreden tahakkuk artığının 6.047.375,32TL’den ibaret olduğu tespit edilmiş olup, Küçükkuyu Belediyesi’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Kesin Hesap” başlıklı 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi” başlıklı 40. Maddeleri gereği hazırlanan 2021 yılı gelir ve gider kesin hesapları komisyonumuzca Oybirliği ile uygun bulunmuştur. 10/05/2022

Yüce Meclise arz olunur.

 

S**** Ö***            S***** Ş****          M******* P****

BAŞKAN                          ÜYE                           ÜYE

 

 

KARAR:

Belediye Meclisince 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Kesin Hesap” başlıklı 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi” başlıklı 40. Maddesi gereği Küçükkuyu Belediye Başkanlığının 2021 Mali Yılı Bütçe Gelir/Gider Kesin Hesap Cetvelleri Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/39

Gündem 2: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 1569 sayılı teklif yazısı ile Belediye Meclisinin 2022 Yılı Mayıs Ayı 09.05.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/36 sayılı karar numarasına bağlanarak İmar Komisyonuna havale edilen ve İmar Komisyonunca aşağıda metni yazılı olarak Meclise sunulan 10.05.2022 tarih 2022/09 sayılı İmar Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi Belediye Meclisince uygun görülmüş olup;

İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 09/05/2022 tarih ve 36 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen Çanakkale Karayolunun Behram Sapağı ile Ilıca Dere arasında kalan her iki tarafı, Zeus Caddesi, Süleyman Demirel Caddesi, Behram Caddesi, Halilefendi Caddesi üzerinde Meclisce yol boyu ticaret olarak karar alınması İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 1569 sayılı müzekkeresi  ile ilgili teklifi komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Söz konusu teklifte; Küçükkuyu Beldesinde ticari fonksiyonları kent merkezinde toplandığı,  Merkezin dışındaki alanlarda merkezi iş alanının yükünün azaltmak ve bölge sakinlerinin ihtiyacını karşılayacak  ticarete yönelik alanlar oluşturulması gerekmektiği,  Küçükkuyu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarının Emsal Düzeni Verilmiş Yapı Adaları başlığının 3. Bendi “Küçükkuyu Belediye Meclisince; yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekânla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhî özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetlere izin verilebilir. İzin vermeye Belediyesi yetkilidir.” hükmü ve yukardaki gerekçeler doğrultusunda bahsi geçen plan notuna istinaden ana aks niteliğinde olan Çanakkale Karayolunun Behram Sapağı ile Ilıca Dere arasında kalan her iki tarafı, Zeus Caddesi, Süleyman Demirel Caddesi, Behram Caddesi, Halilefendi Caddesi üzerinde Meclisçe yol boyu ticaret olarak karar alınması teklif edilmiştir. Komisyonumuzca yapılan değerlendirme de; Küçükkuyu Beldesinin yaz nüfusu artışı ve merkezi iş alanındaki yoğunluktan dolayı konut alanlarında Plan notlarının ilgili  hükmüne uymak koşulu ile  Çanakkale Karayolunun Behram Sapağı ile Ilıca Dere arasında kalan her iki tarafı, Zeus Caddesi, Süleyman Demirel Caddesinin; Adatepe Caddesine bağlandığı kavşaktan itibaren Güzel Küçükkuyu sitesi arasında kalan kısmı,  Behram Caddesi, Halilefendi Caddesi ile Gökçetepe Esentepe Sokak için Küçükkuyu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan notları uygun olarak zemin katlarda isteğe bağlı olarak yol boyu ticaret olarak teşekkül tespiti uygun bulunmuştur.

KOMİSYON KARARI:  Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda söz konusu teklifin imar komisyonun değiştirdiği şekli ile kabulüne ve iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

S*******T****G*****,V**** Y*****,F******** Y****

BAŞKAN                     ÜYE                   ÜYE

KARAR:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 1569 sayılı müzekkeresi ile ilgili teklifinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/40

Gündem 3: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 2022/1570 sayılı teklif yazısı ile Belediye Meclisinin 2022 Yılı Mayıs Ayı 09.05.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/37 sayılı karar numarasına bağlanarak İmar Komisyonuna havale edilen Çanakkale Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 05/04/2022 tarih ve 3365642 sayılı yazısı ve eki rapor ile bu rapora ilişkin plan müellifi Şehir Plancısı M****** I***’ın 20/04/2022 tarih ve 2022/0470 sayılı dilekçe eki raporu ile ilgili Meclise sunulan 10.05.2022-11.05.2022 tarih 2022/10 sayılı İmar Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi Belediye Meclisince uygun görülmüş olup;

İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 09/05/2022 tarih ve 2022/37 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen Küçükkuyu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 46 sayılı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanmış, askı – itiraz süreçleri tamamlanarak kesinleşmiş ve Çanakkale Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne kesinleşen planlar gönderilmiştir. Çanakkale Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 05/04/2022 tarih ve 3365642 sayılı yazısı ve eki rapor ile bu rapora ilişkin plan müellifi raporu İmar komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Küçükkuyu kent bütününe yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 46 sayılı meclis kararı  ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 04/10/2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanarak, 06.10.2021- 04.11.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlar 03/01/2022 tarih ve10 sayılı meclis kararı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar 03/01/2022 tarih ve 11 sayılı meclis kararı ile değerlendirilerek itirazlara yönelik düzeltilen kısımlar 07/01/2022 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün)  askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde 1 adet itiraz yapılmış 07/03/2022 tarih ve 24 sayılı meclis kararı ile itiraz değerlendirilerek 04/10/2021 tarih ve 46 sayı ile onaylanan Nazım İmar Planı ile 04/10/221 tarih ve 47 sayılı la onaylanan uygulama imar planı kesinleşmiştir. Daha sonra kesinleşen planlar  Mekansal Planlar Yönetmeliği kapsamında Çanakkale Valiliği, Çevre, Şehircilik  ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilmiş ilgili müdürlükten 05/04/2022 tarih ve 3365642 sayılı yazı ve eki rapor ile rapora ilişkin Plan Müellifi M****** I***’ın değerlendirme raporu incelenmiştir. Plan Müellifinin değerlendirme raporu doğrultusunda; ilgili müdürlüğün raporunun 1 ve 2. Maddesine istinaden  Küçükkuyu İmar Plan sınırı içerisinde Sahil Şeridine yönelik 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve yönetmeliğine göre Kısmı yapılaşma tespitinin yapılması, kesinleşen plan üzerindeki onaylı kıyı kenar çizgisinden itibaren 100 metrelik bandın plan üzerine işlenerek tespit yapılana kadar uygulama dışında bırakılması, Kısmı Yapılaşma Tespiti tamamlandıktan sonra Belediye Meclisine sunulması gerekmektedir.

Ayrıca ilgili müdürlüğün söz konusu raporunun 5. maddesinde belirtildiği şekilde Küçükkuyu Uyulama İmar Planında Ayrık ikiz nizam yapılaşma kararı verilen adalarda Mekansal Planlar Yönetmeliğine göre uygun olan nizama göre düzeltme yapılması gerekmektedir.

Yine ilgili müdürlüğün raporunun 7. Maddesinde bazı kurum görüşlerinin eksik olduğu söylenmesine rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, Ayvacık Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne, Emniyet bölgesi dışında kalması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığına, Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne görüş sorulduğu tespit edilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün Raporundaki 3, 4, 6, maddeler;  Plan Müellifinin düzenlediği raporda belirtiği gibi Mevzuatta belirtilen ayrıntılı maddeler ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin değiştirilebilir hükümleri” kapsamında değerlendirilmediği görülmüştür. Bu nedenle yukarıda belirtildiği şekli ile  1, 2 ,5.  Maddelerin düzeltilmesi 3, 4, 6. maddelerde komisyon raporunun ekinde yer alan  plan müellifinin raporunda belirtilen hususlar  dikkate alınarak kesinleşen imar planlarına göre uygulamaya devam edilmesi,  komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

KOMİSYON KARARI:  Komisyonumuz tarafından oy birliği ile karar verilmiş olup işbu rapor hazırlandığı şekli ile Belediye Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

S*******T****G*****,V**** Y*****,F******** Y****

BAŞKAN                     ÜYE                   ÜYE

KARAR:

Çanakkale Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 05/04/2022 tarih ve 3365642 sayılı yazısı ve eki rapor ile bu rapora ilişkin plan müellifi Şehir Plancısı M****** I***’ın 20/04/2022 tarih ve 2022/0470 sayılı dilekçe eki raporu ile ilgili teklifin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.