2022 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
109

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İ L A N

2022 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.04.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2022/25

Gündem 1: Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2022 tarih ve 2022/0974 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi için üyelerin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 10 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi V**** Y***** (10 oy) ve  CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S******* T**** G***** (10 oy)  bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2022/26

Gündem 2: Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2022 tarih ve 2022/0972 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur… Belediye Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonu kurulabilir, Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir” hükmü doğrultusunda Meclisimizce İmar komisyonunun bir yıl süreyle görev yapmak üzere üç kişiden oluşması uygun görülerek, İmar Komisyonuna üç üyenin seçilmesi için üyelerin açık oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 10 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S******* T**** G***** (10 oy), Meclis Üyesi V**** Y***** (10 oy), ve  AK Parti siyasi parti grubundan Meclis Üyesi F******** Y**** (10 oy) alarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere İmar Komisyonuna seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2022/27

Gündem 3: Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2022 tarih ve 2022/0973 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur… Belediye Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonu kurulabilir, Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir” hükmü doğrultusunda Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonunun bir yıl süreyle görev yapmak üzere üç kişiden oluşması uygun görülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna üç üyenin seçilmesi için üyelerin açık oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 10 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S***** Ş**** (10 oy), Meclis Üyesi  S**** Ö*** (10 oy), ve  AK Parti siyasi parti grubundan Meclis Üyesi M******* P**** (10 oy) alarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2022/28

Gündem 4: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 29.03.2022 tarih ve 2022/1130 sayılı teklif yazısı ile 2022 yılı Şubat ayı içerisinde Belediyemiz bünyesinde yeni kurulan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında dezavantajlı grup veya gruplara gerekli ayni ve nakdi yardımların dağıtımı hususunda, Sayıştay Başkanlığının 17.12.2018 tarih ve 24328080-1861413 sayılı yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih ve 71188846-010.03-E.243724 sayılı yazılar ile gerekli görüşler alınarak hazırlanan Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı Madde 4’ün (h) bendi doğrultusunda, “Belediye Meclis Kararı ile belirlenmiş meclis üyeleri arasından seçilen halk kart komisyonu üyeleri ile belediye sosyal hizmet ve yardımlardan sorumlusundan oluşan kurulu” hükmü gereği oluşturulan Halk Kart Sahipliği Komisyon Kuruluna dair alınan 08.04.2019 tarih ve 27 sayılı meclis kararının iptal edilerek; Anılan Yönetmelik kapsamında Konuya dair Belediye Meclis üyeleri arasından Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonunun kurulmasına ve bir yıl süreyle görev yapmak üzere üç kişiden oluşması uygun görülmüş olup, Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonuna üç üyenin seçilmesi için üyelerin açık oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 10 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S**** S****  (10 oy), Meclis Üyesi  V**** Y***** (10 oy), ve  AK Parti siyasi parti grubundan Meclis Üyesi E**** Y***** (10 oy) alarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonuna seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2022/29

Gündem 5: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 29.03.2022 tarih ve 2022/1129 sayılı teklif yazısı ile Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde hem sosyal mesafe kurallarına hem de paylaşma ve yardımlaşma ruhuna uygun olarak Beldemizde Ramazan ayında dezavantajlı (ihtiyaç sahibi) şahıslara iftarda menü halinde sıcak iftar yemeği verilmesine dair, Belediyemize öncelikle 5393 sayılı kanunun 18’nci maddesi (g) bendi çerçevesinde Hayırsever kişi, kişiler ve kurumlardan gelecek malzemeler ile yetmediği takdirde mevzuat dâhilinde yemek yapımında harcanacak tüm malzemelerin piyasadan tedarik edilerek iftar yemeği verilmesine; ayrıca belediyemize ait zeytin (Siyah, Yeşil) ve zeytinyağının kullanılmasının uygunluğuna kurumumuzca karşılanması şartı ile hazırlanacak yemeklerin paketler halinde adreslerine yemek dağıtım hizmetinin yapılmasına ve yapılacak olan giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2022/30

Gündem 6: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2022 tarih ve 2022/1134 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Kent Bütününe Yönelik Uygulama İmar Planının onaylanması nedeni ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu doğrultusunda 10.12.2021 tarih ve 2021/58 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 2022 Mali yılı ücret tarife cetvelinde Fen İşleri Müdürlüğü başlığı altında “İmar Hizmetlerini” ilgilendiren ücret tarifeleri kısmının yeniden düzenlenmesi gerekmekte olup; bu kapsamda söz konusu ücret tarifesinin “İmar Hizmetlerine” karşılık gelen kısımlarında değişiklik ve ilaveler yapılmış olup;  revize edilen imar hizmetlerine ait ekte sunulan ücret tarife taslağının incelenerek bir rapor halinde Belediye Meclisine sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/31

Gündem 7: Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2022 tarih ve 2022/0971 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediyesi 2021 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerini inceleme amacıyla Belediye Meclisinin 03 Ocak 2022 tarih ve 2022/01 sayılı kararı ile oluşturulan “Denetim Komisyonu” yasal süresi içinde çalışmalarını tamamlamış olup, hazırlanan “Denetim Raporu” Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği, Mecliste komisyondan geldiği şekliyle açık olarak okutularak Meclis üyelerin bilgisine sunuldu.

KARAR NO: 2022/32

5393 Sayılı Belediye Kanunun Madde 19 “Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı Meclis Başkan Vekilinin başkanlığında yapılır.” hükmü gereği Belediye Başkan Vekili S**** S**** tarafından gündemdeki 8. maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 8: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2021 tarih ve 2022/1119 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Belediyesinin 01.01.2021–31.12.2021 dönemini kapsayan “Faaliyet Raporu” ile ilgili Meclis Başkanı tarafından görüşülmesinin sevk ve idaresi 5393 Sayılı Belediye Kanunun Madde 19  “Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü Meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekilinin başkanlığında yapılır.” hükmü gereği Meclis 1.Başkan Vekili S**** S****’in Başkanlığında Küçükkuyu Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin, 2021 mali yılında gerçekleşen faaliyetlerine dair 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan 01.01.2021–31.12.2021 dönemini kapsayan Küçükkuyu Belediye Başkanlığı 2021 yılı Faaliyet Raporunun yeterli olduğuna Meclisimizce Meclis üyelerinden E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi, diğer katılan üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.