07.04.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
163

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 07.04.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

KARAR NO:36
KARAR ÖZETİ: Kiralama
Fen İşleri Müdürlüğünün 05.04.2022 tarih ve 2022/1218 sayılı teklif yazısı ile; Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Çaypazarı Caddesi üzerinde ve Gökçetepe Mahallesi, Halil Efendi Caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiştiği alanda bulunan Belediyemize ait büfe yerlerinin kiralama süresi 27/05/2022 ve 20/06/2022 tarihlerinde sona ermekte olup; Kurumumuza gelir sağlanması idaremizin menfaatine olacağından; Söz konusu büfe yerlerinin tekrar ihaleye çıkartılması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre 3 yıl süre ile ihale edilerek kiraya verilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:37
KARAR ÖZETİ: Kiralama
Fen İşleri Müdürlüğünün 05.04.2022 tarih ve 2022/1219 sayılı teklif yazısı ile; Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi üzerinde 355 ada 7 parselde bulunan ve önceki yıllarda ihale edilerek kiraya verilen; düğün salonu, lokanta, canlı müzik, günü birlik dinlenme tesisi, yemekli-yemeksiz toplu açılışlar ve toplantılar, konser ve organizasyon faaliyetleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yeri kullanım amaçlı yapının kiralama süresi 24/05/2022 tarihinde sona ermekte olup; Söz konusu yerin tekrar ihaleye çıkartılması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre 3 yıl süre ile ihale edilerek kiraya verilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:38
KARAR ÖZETİ: 3194/42.Mad.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.04.2022 tarih ve 2022/1223 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** M********, K**** K******** *. C****** No:*/B ve tapuda İ17D***** pafta, 2** ada, * parselde bulunan E**** A*** adına kayıtlı 1 numaralı bağımsız bölüm taşınmaz üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak 4,2 m² x 1,5 m² ebatlarında L***** 1. Sokak’a doğru taşınmazın büyütüldüğü görüldüğünden 1 numaralı bağımsız bölüm 30.03.2022 tarih ve 06 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:392********) E**** A***’a 10.211,72TL (Onbinikiyüzonbirlira yetmişikikuruş) para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:39
KARAR ÖZETİ: 3194/42.Mad.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.04.2022 tarih ve 2022/1224 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** M********, K**** K******** *. Caddesi, No:*/A tapuda İ17D23A1A pafta, 2** ada, * parsel üzerindeki S******* O***adına kayıtlı 2 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak 5,62 m² x 1,5 m² ebatlarında duvar örülerek L***** 1. S*****’a doğru dükkanın büyütüldüğü 18.09.2013 tarihinde çekilen sokak görüntüsünde aykırılığın bulunduğu belirlenmiş olduğundan, Belirtilen tarihteki maliki M**** U*** olup, yerinde yapılan incelemeler doğrultusunda aykırılığa konu olan 2 numaralı bağımsız bölüm 30.03.2022 tarih ve 07 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo: 525********) M**** U***’a 13.664,25 TL (Onüçbin altıyüzaltmışdörtlira yirmibeşkuruş) para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:40
KARAR ÖZETİ: Kırma Malzeme Alımı.
Fen İşleri Müdürlüğünün 07.04.2022 tarih ve 2022/1248 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz sınırları içerisinde mevcut imar yollarında ve yeni açılacak yollarda kanalizasyon alt yapı, su tesisatı ve özel kurumların ( UEDAŞ,TEDAŞ,TELEKOM) hat yenileme ve hat arızaları sebebiyle oluşacak kazı ve tamir bakım onarım çalışmaları sonrasında, yolların parke taş döşenmesi için kırma malzeme ihtiyacı bulunduğundan, kırma malzemesinin temin edilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereğince mal alım ihalesinin yapılmasına Encümenimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.

07.04.2022 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.