2023 YILI ŞUBAT AYI 06.02.2023 TARİHLİ BELEDİYE MECLİS KARARLARI İLANI

0
196

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                            İ L A N

2023 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.02.2023 Pazartesi Günü saat 15.00 de mülkiyeti Belediyemize ait olan Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

        TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2023/14

Gündem 1:  Hisse Satışı

Karar:İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2022 tarih ve 4769 sayılı   yazısı ile teklif edilen 02.01.2023 tarih ve 12 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale olan Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17****** pafta, 3** ada, 1* parselde bulunan 435,99 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahipleri A** Y******* ve S**** G*****’ün 08.11.2022 tarihli dilekçesi ile M**** M********, i17****** pafta, 3** ada 1* parselde belediyemize ait olan 1837/43599 hissenin tarafına satış talebi; Plan ve Bütçe Komisyonunun 05.01.2023 tarih ve 23 sayılı  raporu ile  oy birliği ile kabul edilmiş olup; Meclisimizce satış talebine dair yapılan değerlendirmede 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın  satışının komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

TEKLİF: 02.01.2023 tarih ve 12 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2022 tarih ve 4769 sayılı teklif yazısı ile Beldemiz M**** M********, i17***** pafta, 3** ada 1* parselde bulunan 435,99 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahipleri A** Y******* ve S**** G*****, 08.11.2022 tarihli   dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek, 3** ada 1* parselde belediyemize ait olan 1837/43599 hisseyi  tarafına satın almak istediği talebi komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın satışının uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Selim ÖNEY                                            Selçuk ŞAHİN                             Muhittin POLİS

KOMİSYON  BAŞKANI                                 ÜYE                                              ÜYE

 

KARAR NO: 2023/15

Gündem 2:  Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 31.01.2023 tarih 5357 sayılı teklif yazısı ile Beldemizde faaliyet gösteren Küçükkuyu Gençlerbirliği Spor Kulübünün 30.01.2023 tarih ve 661 sayılı nakdi yardım talebi dilekçesi ile ilgili, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin (b) bendinde “…Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar…”  ek fıkra “Belediyelerin birinci fıkrasının (b) bendi uyarısınca sporu teşvik etmek amacıyla yapacağı nakdi yardım bir önceki yılın genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeler için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez” hükmü ve yine Belediye Meclisimizin 02/05/2018 tarih ve 28 sayılı kararıyla kabul edilen Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmelik kapsamında Beldemizde faaliyet gösteren Küçükkuyu Gençlerbirliği Spor Kulübüne 90.000,00TL nakdi yardım yapılmasının uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 2023/16

Gündem 3: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2023 tarih ve 5386 sayılı  teklif yazısı  ile  Küçükkuyu İmar planları kesinleştikten sonra Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne 24/06/2013 tarih ve 2013/17 sayılı genelge gereği gönderilmiş, akabinde inceleme raporu düzenlenerek tarafımıza iletilmiştir. Rapor incelenerek 09/05/2022 tarih ve 37 sayılı meclis kararı ile değerlendirilmiş, 10/06/2022 tarih ve 45 sayılı meclis kararı ile sahil şeridi ve ayrık ikiz nizam kararları  düzeltilerek geri kalan kısımların mevzuata uygun olduğu yönünde karar alınmış ve bu karar ve ekleri 2013/17 sayılı genelge gereği tekrar Çevre,  Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 30.11.2022 tarihli ve E­71068720­ – 754­5132014 sayılı yazısının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıya  ilişkin kurumumuza 01/02/2023 tarih ve 719 sayılı dilekçe ile  sunulan   plan müellifi M****** I*** tarafından hazırlanan raporun;  incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesini Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 2023/17

Gündem 4 (Ek Gündem Maddesi) :  Hisse Satışı

Karar:İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2022 tarih ve 4770 sayılı   yazısı ile teklif edilen, 02.01.2023 tarih ve 13 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale olan Beldemiz M**** M********, i17****** pafta, 3** ada 1* parselde bulunan 578,19 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi M***** S*** B*************’ın 09.12.2022 tarihli dilekçesi ile M**** M********, i17****** pafta, 3** ada 1* parselde belediyemize ait olan 1061/57819 hissenin tarafına satış talebi; Plan ve Bütçe Komisyonunun 05.01.2023 tarih ve 24 sayılı  raporu ile  oy birliği ile kabul edilmiş olup; Meclisimizce satış talebine dair yapılan değerlendirmede 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın  satışının komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

TEKLİF: 02.01.2023 tarih ve 13 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2022 tarih ve 4770 sayılı teklif yazısı ile Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d pafta, 386 ada, 13 parselde bulunan 578.19 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi M***** S*** B***********, 09.12.2022 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek, 3** ada 1* parselde belediyemize ait olan 1061/57819 hisseyi  tarafına satın almak istediği talebi komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın satışının uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

                 Selim ÖNEY                                            Selçuk ŞAHİN                             Muhittin POLİS

KOMİSYON  BAŞKANI                                      ÜYE                                              ÜYE