2024 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
388

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

 

2024 OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

                        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 08.01.2024 Pazartesi Günü saat 15.00 de Belediyemize ait olan  Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 

KARAR NO: 2024/01

Gündem 1:Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.12.2023 tarih ve 12366 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 sayılı Belediye Kanunun Denetim Komisyonu başlıklı 25.maddesinde “İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap  kayıt ve işlemlerin denetimi için  kendi  üyeleri  arasında gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturur.” Hükmü doğrultusunda Meclisimizce 3 kişiden oluşan Denetim Komisyonu kurulmasına ve yine anılan kanununun 25 inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (a) fıkrası uyarınca gizli oylama ile yapılan seçimin sonucunda, çalışmasını 45 işgünü içinde tamamlaması gereken Denetim Komisyonuna;   CHP Meclis üyelerinden Seher SÖZEN (11) oy, Hasan TOP (11) oy, AK Parti Meclis Üyesi Muhittin POLİS (11) oy alarak Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildi.

KARAR NO: 2024/02

Gündem 2: Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.12.2023 tarih ve  12365 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunun Meclis Toplantısı başlıklı 20.maddesi “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir…” hükmü ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin Madde 6 “…Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebileceği gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir. … Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir…” hükümleri göz önüne alınarak 2024 yılı Belediye Meclisi çalışma takvimi ile ilgili tatil ayının Temmuz Ayı olarak belirlenmesine ve toplantı gününün ise her ayın ilk Pazartesi günü olmasına Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/03

Gündem 3: Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.12.2023 tarih ve 12368 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.Maddesinde “Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis toplantılarına katıldıkları her gün 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” hükmü doğrultusunda Belediye Meclis Başkan ve Üyelerine; Encümen, Plan Bütçe, İmar ve Denetim Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için anılan Kanunun 39. Madde uyarınca 2024 yılında Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesinin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2024/04

Gündem 4: Zabıta Amirliğinin 19.12.2023 tarih ve 12241 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediyemizde itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak görev yapan personele aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi ile ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. Maddeleri “… Zabıta ve İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü ve Bütçe Kanununun (K) cetvelindeki üst sınırı aşmamak kaydıyla 2024 yılı içinde Belediyemizde çalışan zabıta memuru ve itfaiye erine ödenmesi gereken en üst miktar üzerinden fazla mesai ücreti verilmesinin uygunluğuna; Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2024/05

Gündem 5:  Zabıta Amirliğinin  19/12/2023 tarih ve 12257 sayılı yazısı ile teklif edilen  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlerinin 14.10.2019- 19.09.2023 tarihleri arasında Genel İş Yürütümü ile ilgili teftiş sonrası düzenlenen tevdi Raporunun 41. Maddesinde Pazaryeri kurulumu ile ilgili Komisyon oluşturulmadan alınan 08.01.2020 tarih ve 2020/07 sayılı Meclis Kararının Komisyon kurularak komisyon raporu ile yeniden karara bağlanması doğrultusunda, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine istinaden; 08.01.2020 tarih ve 07 sayılı Belediye Meclis Kararın da yer alan Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesinde belirlenen cadde ve sokaklar yılı içerisinde her haftanın Cuma günü (kış aylarında saat: 09:00-18:00 arasında, yaz aylarında saat: 07:00-20:30 arasında) kurulması hakkında alınan 13.12.2023 tarihli pazaryeri komisyon tutanağı doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek mevcut pazaryerinin tahsisi için ve pazaryerinin  kurulması ile ilgili

 1. Sahil Mahallesi Kazım Karabekir 2. Cadde
 2. Sahil Mahallesi Kazım Karabekir 1. Cadde
 3. Sahil Mahallesi Elmas Sokak
 4. Sahil Mahallesi Asmalı Sokak
 5. Sahil Mahallesi Leylak 1. Sokak
 6. Sahil Mahallesi Gülsüm Camgöz Sokak
 7. Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Caddesi
 8. Sahil Mahallesi Mehmet Dede Efendi Caddesi
 9. Sahil Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi
 10. Sahil Mahallesi Adalet Sokak
 11. Sahil Mahallesi İsmail Öran Sokak

olarak gösterilen yerlere ait ekte sunulan  cadde ve sokakların isimlerinin yer aldığı pazaryeri yerleşim planı krokisinin uygunluğuna ve  Pazaryeri Hakkında Yönetmeliğinin  8. maddesi gereği; cadde ve sokaklarda belirtilen yerlerle ilgili ilgililerin pazaryerinde yer tahsisi ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli idari işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine,  Meclisimizce katılanların  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/06

Gündem 6: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih ve 12445 sayılı yazısı ile teklif edilen 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Norm Kadro yönetmeliğinin Madde 1:  “(1) Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir.” hükmü uyarınca memur norm kadro sayısının %20 oranında tam yıl esasına göre Geçici işçi çalıştırılabilir denilmektedir. 08 Nisan 2020 tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik eki Norm Kadro Standartları tasnif cetveli kapsamında D-6 gurubunda yükseltilen Kurumumuza 76 memur kadrosu belirlenmiş olup; verilen memur kadro sayısının %20 oranına göre geçici işçi çalıştırılacağından; (76 x %20=15,2 15 işçiye tekabül etmektedir.) Tam yıl esasına göre 2024 yılında tespit edilen 15 adet işçinin 5 ay 29 günlük  “GEÇİCİ İŞÇİ VİZESİ” kanun gereği Meclisimize verilmiştir. Kış ayının aşırı yağmurlu geçmesi nedeniyle Kurumumuz bünyesinde hizmet veren Kanalizasyon ve arıtma tesisinde iş yükü artmakta olup; Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için 01.01.2024 tarihinden itibaren 2024 Mali Yılı içinde geçici işçi çalıştırılmasına ve çalıştırılacak geçici işçilerin vizelerinin uygunluğuna; Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/07

Gündem 7: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih ve 12446 sayılı yazısı ile teklif edilen 4688 sayılı Kanunun; Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması başlıklı Madde 32 – (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde “sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, …, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz. İlgili mahalli idarenin; vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde otuzunu, il özel idaresinde yüzde yirmibeşini aşması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yapılamaz. Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır.” hükümleri çevresinde 2024 yılı içinde mahalli idareler genel seçimi tarihini geçmeyecek şekilde yetkili sendika ile sosyal denge sözleşmesinin imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/08

Gündem 8: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih ve 12447 sayılı yazısı ile teklif edilen 4857 sayılı İş Kanunu “MADDE 81– “İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;
a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle, … yükümlüdürler, ve İşverenler bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı ve bu maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir.”
hükmü gereği Kurumumuzda işyeri hekimi çalıştırılması ile ilgili Küçükkuyu Aile Sağlığı Merkezinde çalışan, gerekli şartlara haiz bir adet hekim ile işyeri hekimliği çalışma sözleşmesi düzenlenerek sözleşmenin çalışan işçi sayısına göre 2024 yılı için yenilenmesinin uygunluğuna ve sözleşmesinin imzalamasına için Belediye Başkanına yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/09

Gündem 9: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih ve 12448 sayılı yazısı ile teklif edilen; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin dördüncü fıkrası gereği “ ..bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.” dendiğinden ve ayrıca “Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir.” dendiğinden kurumumuzun ihtiyacına binaen kısmi zamanlı sözleşmeli 1 Avukat (TCKNo:384******** R**** O*** B****) olmak üzere toplamda 1 personele ilişkin olarak; 01.01.2024- 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere kısmi süreli olarak çalıştırılmasına ve aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün belirleyeceği kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanından ödenmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/10

Gündem 10: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih ve 12463 sayılı yazısı ile teklif edilen  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.Maddesi, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği hükümleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 68. ve 76. Maddeleri gereğince naklen atamaya dair 14.12.2023 tarih 12159 sayılı Başkanlık Onayına istinaden 1. Derece Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosunun boş, 1. Derece Park ve Bahçeler Müdürü kadrosunun dolu olarak düzenlenmesi ve yine 14.12.2023 tarih ve 12163 sayılı Başkanlık Onayı ile 1. Derece Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna atama yapıldığından boşalan 1. Derece Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosunun dolu olarak yeniden düzenlenmesi ile dolu olan 3. Derece Tekniker Kadrosunun boş olarak düzenlenmesine yönelik olarak; 08 Nisan 2020 tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik eki Norm Kadro Standartları tasnif cetveli kapsamında D-6 gurubunda yükseltilen Kurumumuz norm kadro I ve IV sayılı cetvellerinde anılan yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesinin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/11

Gündem 11: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih ve 12462 sayılı yazısı ile teklif edilen Şehir Plancısı M****** I***’ın 27.12.2023 tarih ve 9792 sayılı dilekçesi ile Küçükkuyu Beldesi, sahil şeridine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği işi ile ilgili çalışmaların tamamlandığı belirtilerek konunun Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş olup;  Küçükkuyu Sahil Şeridine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/12

Gündem 12: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih ve 12471 sayılı yazısı ile teklif edilen Şehir Plancısı M****** I***’ın 27.12.2023 tarih ve 9792 sayılı dilekçesi ile Küçükkuyu Beldesi, sahil şeridine yönelik ile  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  işi ile ilgili  çalışmaların tamamlandığı belirtilerek konunun Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş olup; Küçükkuyu Sahil Şeridine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2024/13

Gündem 13:  Fen İşleri Müdürlüğünün 15.12.2023 tarih ve 12179 sayılı yazısı ile teklif edilen  Belediyemiz Garaj Amirliği bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makineleri ihtiyaç ve öncelikler dikkate alınarak diğer birimlerimizin ve kendi müdürlüğümüzün hizmetlerinde kullanılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde yapılmakta olan inşaat, kum, çimento taşıma, yükleme, boşaltma, kazı, dere temizliği, kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları için lastikli, tekerlekli, kazıcı yükleyici traktör iş makinasına ihtiyaç duyulmaktadır. 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesine (Madde 10 – (Değişik: 17/9/2004 – 5234/4 md.) “Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.) hükmüne doğrultusunda ihtiyaç duyulan yukarıda özellikleri belirtilen iş makinasının DMO’dan (Devlet Malzeme Ofisinden) satın alınmasına ve alınan taşıtın T cetveline işlenmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2024/14

Gündem 14 : Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih ve 12453 sayılı yazısı ile teklif edilen  Beldemizde faaliyet gösteren Küçükkuyu Gençlerbirliği Spor Kulübünün 12.12.2023 tarih ve 9323 sayılı nakdi yardım talebi dilekçesi ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14 üncü maddesinin b) bendinde “…Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar…” ek fıkra “ Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez” hükmü ve yine Belediye Meclisimizin 02/05/2018 tarih ve 28 sayılı kararıyla kabul edilen Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmelik kapsamında  2024 yılı içerisinde Belediyenin mali durumu da göz önüne alınarak beldemizde faaliyet gösteren Küçükkuyu Gençlerbirliği Spor Kulübüne 150.000,00TL nakdi yardım yapılmasının uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.