21.04.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
128

Belediye Encümeninin 21.04.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:70
Belediyemiz Encümeni 21.04.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid-yola terk
Söz konusu tapunun satışının olması ve maliğin değişmesinden dolayı 31.03.2016 gün ve 63 sayılı encümen kararının iptal edilerek yeni karar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan tevhiden yolaterk dosyasının 31.03.2016 tarih ve 20160860 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre işlemin uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe makbere Mevkii, İ17D-18-D-4-D Pafta, 133 Ada, 22 parselde arsa vasıflı taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Köyü, makbere Mevkii, İ17D-18-D-4-D Pafta, 133 Ada, 23 parselde zeytinlik vasıflı taşınmazın tevhidi sonucu oluşan parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkin edilen kısmın dışında kalan alanın ise konut alanı olarak A tam imar parseli olarak hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:71
Belediyemiz Encümeni 21.04.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mah.Atatürk Caddesi no:102 adresinde bulunan Mürvet ÇAKIRCA’ya ait binanın foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:72
Belediyemiz Encümeni 21.04.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid-yola terk
21.04.2016 tarih ve 20161121 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu “Sahil Mahallesi i1723a1a pafta, 163 ada, 9 ve 11 nolu parseller için hazırlanan yola terk ve tevhiden dosyası, 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) i1723a1a imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. 163 ada, 11 parselde zeytinlik vasıflı taşınmaz vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Çay Mahalle Mevkii, i1723a1a pafta, 163 Ada, 11 parselde zeytinlik vasıflı Orhan VURAL adına kayıtlı taşınmazda yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin yapılması kalan kısmın,163 ada, 9 parsel arsa vasıflı Küçükkuyu Belediyesi adına kayıtlı taşınmaz ile tevhid edilerek hazırlanan imar Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan tevhiden yolaterk dosyasının Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Çay Mahallesi Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 163 Ada, 11 parselde zeytinlik vasıflı Orhan VURAL adına kayıtlı taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Çay Mahallesi Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 163 Ada, 9 parselde arsa vasıflı Küçükkuyu Belediyesi adına kayıtlı taşınmazların tevhidi sonucu oluşan A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkin edilen kısmın dışında kalan alanın ise konut alanı olarak A tam imar parseli olarak hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:73
Belediyemiz Encümeni 21.04.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Gökçetepe Mahallesi, Kazdağı Sokak, no:1 adresinde, tapuda İ17D23A1A pafta,190 ada,230 parselde İbrahim KUŞ adına kayıtlı taşınmaz üzerinde mimari projeye aykırı ek müştemilatlar, Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucunda tespit edilerek 21.04.2016 tarih ve 02 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 32.ve 42.maddelerine “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi İbrahim KUŞ’a 790,36 ( Yediyüzdoksanliraotuzaltıkuruş ) TL idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahibi İbrahim KUŞ için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:74
Belediyemiz Encümeni 21.04.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Beldemiz Gökçetepe Mahallesi, Kazdağı Sokak, no:1 adresinde, tapuda İ17D23A1A pafta,190 ada,230 parselde İbrahim KUŞ adına kayıtlı taşınmaz üzerinde mimari projeye aykırı ek müştemilatlar, Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucunda tespit edilerek 21.04.2016 tarih ve 02 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından takibinin yapılarak, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.