21.07.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
227

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 21.07.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:114

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 19/07/2022 tarih ve 2022/2547 sayılı teklif yazısı ile;  Belediyemiz Zabıtaları tarafından 07/07/2022 tarihinde saat:13:56’da (TCKNo: 230********) N***** K***** isimli şahısın dilencilik yaptığı, üzerinden 3 adet 20 TL, 11 adet 10 TL, 5 adet 5 TL olmak üzere toplam 195.00 TL (yüzdoksanbeşlira) paraya el konulmuş olup; söz konusu şahısa 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 33/1 maddesi gereği dilencilik yaptığından dolayı 277.00 TL (ikiyüzyetmişyedilira) doğrudan Zabıta marifetiyle İdari Yaptırım Tutanağı tutularak cezai işlem uygulanmış olup; düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanunun Madde 33/2“…Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya Belediye Encümeni karar verir…” hükmü doğrultusunda 195.00TL (yüzdoksanbeşlira)’nin  Kamuya geçirilmesi ve  Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki tahsilat servisine yatırılmasının  uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:115

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 19/07/2022 tarih ve 2022/2548 sayılı teklif yazısı ile;  Belediyemiz Zabıtaları tarafından 07/07/2022 tarihinde saat:14:06’da (TCKNo: 475********) D**** P** isimli şahısın dilencilik yaptığı, üzerinden 1 adet 10 TL, 9 adet 1 TL, 5 adet 0,50 Krş, 3 adet 0,25 Krş, 2 adet 0,10 Krş olmak üzere toplam 22.45 TL (yirmiikilira kırkbeşkuruş) paraya el konulmuş olup;   söz konusu şahısa 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 33/1 maddesi gereği dilencilik yaptığından dolayı 277.00 TL (ikiyüzyetmişyedilira) doğrudan Zabıta marifetiyle İdari Yaptırım Tutanağı tutularak cezai işlem uygulanmış olup; düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanunun Maade 33/2“Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye Encümeni Karar verir” hükmü doğrultusunda 22.45TL(yirmiikilira kırkbeşkuruş)’nin Kamuya geçirilmesi ve  Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki tahsilat servisine yatırılmasının  uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:116

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu.

Fen İşleri Müdürlüğünün 20/07/2022 tarih ve 2022/2567 sayılı teklif yazısı ile  Küçükkuyu Beldesi, G******** Mahallesi, Y**** Sokak, No:* adresinde bulunan D**** B*****, N***** T****, H**** Ö***, V***** Ö****** tarafından verilen 18.07.2022 tarihli dilekçe, Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiklerinin  Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin   uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:117

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 20/07/2022 tarih ve 2022/2568 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

H***** S****: Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, B****** * Sokak No:**

Ş***** K*****: Küçükkuyu Beldesi, S**** Mahallesi, A***** Sokak No:*

KARAR NO:118

KARAR ÖZETİ: Parke Taş Yapım İşi

Fen İşleri Müdürlüğünün 21.07.2022 tarih ve 2022/2577 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Belediyemize yapılan talepler doğrultusunda yeni açılan imar yolları ile alt yapısı tamamlanmış imar yollarının kilitli beton parke taş ile kaplanmasına yönelik yapım işi ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereğince mal alım ihalesinin yapılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.

KARAR NO:119

KARAR ÖZETİ: Devir İşlemleri

Fen İşleri Müdürlüğünün 21.07.2022 tarih ve 2022/2578 sayılı teklif yazısı ile 29/06/2022 tarih ve 1010 sayılı K**** G****’in ve 29/06/2022 tarih ve 1011 sayılı K**** G****’in  dilekçeleri ile Beldemiz Küçükkuyu M**** Mahallesi A**** A******* Caddesi üzerinde 3** ada * parselde bulunan ve düğün salonu olarak tabir edilen Kurumumuza ait yapının devir işlemlerinin yapılması istenmekte olup; söz konusu taşınmaza ait kiralama sözleşmesi K**** G**** ile 23/05/2025 tarihine kadar olmak kaydı ile imzalanan  sözleşmenin Madde 7(…Kiralananın devri ancak Belediye yetkili kurulunun vereceği kararla mümkün olacaktır. Kiracı kiracılık hakkını, idarenin izni olmadan bir başkasına devredemez ve mücbir sebep halleri dışında sözleşmeyi feshedemez.) hükmü gereğince kiralananın devri ancak Belediye yetkili kurulunun vereceği kararla mümkün olacağından, Encümence yapılan incelemede  devir alacak istekliden de  ihalenin tüm şartlarının aranarak, devir edilecek yapının varsa kira borçları ödenip, K**** G**** ‘in 11/05/2022 tarihinde sözleşme imzalarken vermiş olduğu 10/05/2022 tarihli 677242 nolu 9.238,79 TL ve 677243 nolu 11.281,21 TL’lik toplam 20.520,00 TL tutarında ki nakit kesin teminat miktarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. maddesi gereğince gelir kaydedilip, kiracılık hakkının iptal edilerek, kira süresinin en geç 23/08/2022 tarihinden başlatılarak 23/05/2025 tarihine kadar olmak üzere kiracı lehine tahakkuk ettirilen en son kira bedeli üzerinden ve bu bedel üzerinden yeni kiracı K**** G**** tarafından kesin teminat, vergi, resim ve harç giderlerinin ödenerek devir işlemlerinin yapılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO:120

KARAR ÖZETİ: 3194/18. Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.07.2022 tarih ve 2022/2582 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında G******** Mahallesi, H************** mevkii i17******, i17****** pafta 2** ada *, *, *, ** parsellerin, 2** ada *, * parsellerin, 2** ada *, *, *, *, *, *, * ve * parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda, sağlıklı kentsel yapılaşmayı sağlamak, imar planına uygun parselasyon planlarını oluşturmak, bölgedeki sosyal donatı alanlarını kamuya kazandırarak, kamu yatırımlarını gerçekleştirmek, imar yollarının açılarak altyapı hizmetlerini sağlamak, park ve çocuk bahçelerini kamuya kazandırarak bölgenin yeşil alana ihtiyacını karşılamak amacı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden 7. etap imar uygulaması yapılması ile ilgili sunulan  imar plan örneği Encümenimizce incelenmiş olup;  Gökçetepe Mahallesi, Hacımustafatepe mevkii i17d17c3c, i17d22b2b pafta 2** ada *, *, *, **  parsellerin, 2** ada *, *  parsellerin, 2** ada *, *, *, *, *, *, * ve *  parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda hazırlanan düzenleme sınırının Müdürlüğünden geldiği şekliyle uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO:121

KARAR ÖZETİ: İfraz

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.07.2022 tarih ve 2022/2594 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Y******** Mahallesi, T******* mevkii i17****** pafta, 2** ada, * parsel, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gelişme konut alanında kalmakta olup, parsele ait  dosyadaki Röleve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen A (565,37 m²)  ve B (565,37 m²) olarak iki parsele ifraz edilmesinin 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre  uygun  olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

21.07.2022 tarihli Encümen 8 adet karardan ibarettir.