BELEDİYE ENCÜMENİNİN 21.12.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 21.12.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı

KARAR NO:274

KARAR ÖZETİ: Genel

31.12.2017 Pazar  akşamı kutlanacak olan yılbaşı için kurumumuzca kutlama etkinlikleri             ( havai fişek atılması vb.) düzenlenmesinin uygunluğuna ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:275

KARAR ÖZETİ: Genel

02/08/2017 tarih ve 37 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Küçükkuyu Belediye Başkanlığı hizmetlerinin 2018 yılı içerisinde halkımıza aksatılmadan seri ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması amacıyla, mevcut yıl içinde yetersiz kalabilecek olan Belediyemiz hizmetlerine personel desteği sağlamak için gerçekleştirilen 2017/518107 ihale kayıt numaralı işin İhale Komisyonunca 19/12/2017 tarih ve 20173927 sayılı yazılarına istinaden, Kamu İhale Kurulunun inceleme sürecinin belli olmamasından dolayı ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek tahmini 3 ay süre içinde,  yerleşik nüfusumuzun artması ve son günlerde yaşanan aşırı yağışlar ve soğuklar ile Belediyemiz garaj amirliği ve büro hizmetlerinin verilmesi amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21-b maddesi gereği  Pazarlık usulü ile (Pazarlık usulü Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.) 2018 yılı Belediye Bütçesi dikkate alınarak yol, yemek ve giyecek bedeli ödenmeden 01/01/2018 ve 31/03/2018 arasında 90 gün  süreliğine Temizlik Hizmetlerinin alınması için Brüt Asgari Ücretin % 80 (Yüzde Seksen) fazlasına 60 personel, Büro Hizmetlerinin alınması için Brüt Asgari Ücretin % 70 (Yüzde Yetmiş) fazlasına 32  personel, Koordinatör Personel Hizmetlerinin alınması için ise Brüt Asgari Ücretin % 200 (Yüzde İkiyüz) fazlasına 1 personel, 4857 sayılı iş kanununun 30. maddesi (Madde 30 – (Değişik : 15/5/2008-5763/2 md.) İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. ) gereğince Engelli işçi olmak koşuluyla Brüt Asgari Ücretin % 80 (Yüzde Seksen) fazlasına 3 personel ile yüklenici karının da % 7 olarak hesap edilip, söz konusu hizmet alımı ihalesinin gerçekleştirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

21.12 .2017  tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.