BELEDİYE ENCÜMENİNİN 22.03.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:40

Belediyemiz Encümeni 22.03.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ : Anket Çalışması

5393 sayılı Kanunun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı  15. Maddesinde “Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.”hükmü gereği Kurumumuzun gerçekleştirdiği  hizmetlerden  vatandaşların  memnuniyetinin tespiti   ve gerçekleştirmeyi planladığı yatırım ve hizmetlerle ilgili algı ile  beklentilerin ve   taleplerinin değerlenmesi, ölçülmesi için anket yaptırılması ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:41

Belediyemiz Encümeni 22.03.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 18.Madde düzenleme sınırı belirlenmesi

14.03.2018 tarih ve 0757 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile, Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi i17d18d3c pafta, 181 ada,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu  parsellerin bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması  yapılması için düzenleme sahası sınırının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:42

Belediyemiz Encümeni 22.03.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

22.03.2018 tarih ve 0897 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; ilgilisi Ref Yapı Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti. Adına Gürsel PEHLİVAN’nın 21.03.2018 tarih ve 0594 kayıt sayılı dilekçe eki  sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı Mevkii, i17d18d3c pafta, 115 ada, 8 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyasında bahsi geçen parselin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında kapsamak üzere olumlu görüş yazısının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  i17d18d3c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda, konut alanında kalmaktadır.Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı Mevkii, 115 ada, 8 parselde zeytinlik vasıflı Ref Yapı Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:43

Belediyemiz Encümeni 22.03.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Hisse Satış

Belediye Meclisi’nin  07.03.2018 gün ve 16 sayılı kararı ile satışına karar verilen taşınmaz için gerçekleştirilen  ihaleye 1 adet teklif sunulmuş olup,yapılan değerlendirme sonucunda   Beldemiz Mıhlı Mahallesi i17d18c4d pafta, 244 ada, 11parsel de bulunan 466,83 m2 yüzölçümlü arsanın 2050/46683 hissesine tekabül eden 20,50  m2 lik kısmının 13.300,00.(Onüçbinüçyüz)TL bedel ile Bülent AYDIN üzerinde kalmasına   ve satışı yapılan yukarıdaki  taşınmaz için Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından (22189591568) T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:44

Belediyemiz Encümeni 22.03.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Hisse Satış

Belediye Meclisi’nin  07.03.2018 gün ve 17 sayılı kararı ile satışına karar verilen taşınmaz için gerçekleştirilen  ihaleye 1 adet teklif sunulmuş olup, yapılan değerlendirme sonucunda    Beldemiz   Gökçetepe  Mahallesi i17d18d4d pafta 133 ada, 105 parselde bulunan 192,39 m2  yüzölçümlü arsanın 36/829 hissesine tekabül eden 8,3546 m2 kısmının 4.250,00 (Dörtbinikiyüzelli)TL bedel ile Kamil KARABULUT’un üzerinde kalmasına ve satışı yapılan  taşınmaz için Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından (22189591568) T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

22.03.2018  tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.