22.09.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
158

Belediye Encümeninin 22.09.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:148
Belediyemiz Encümeni 22.09.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’da ikamet etmekte olan fakir ve muhtaç ailelerin öğrenci çocuklarının Mahalle Muhtarlarınca tespitinin yaptırılarak, tespit edilen öğrencilerin Muhtarlıktan temin edecekleri fakirlik belgesi getirmek şartıyla okul kıyafetlerinin ( Çanta, ayakkabı vb.) ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarının Belediyemiz tarafından alınmasına ve bedellerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:149
Belediyemiz Encümeni 22.09.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Akgün ALBAYRAK Caddesi No:124 adresinde tapuda İ17D18C3C pafta, 352 Ada 5 parsel kayıtlı taşınmaz üzerinde Niyazi ERASLAN’a ait Motel için Belediyemize çatı tamiratı için dilekçe ile başvuru yapılmış,Belediyemiz 12.01.2016 tarih ve 20160081 sayılı dilekçe cevabı ile yapının esasını değiştirmeden tamirat izni verilmiştir.Çatıyı 30 cm.yükselterek eski şeklinin bozulduğu, çatının yükseltildiği tespit edildiğinden, Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucunda 21.09.2016 tarih ve 06 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 32.ve 42.maddelerine “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28, 33, 34, 39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı Sahibi Niyazi ERASLAN’e 1.116,87 ( Binyüzonaltıliraseksenyedikuruş ) TL idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına,yapı sahibi Niyazi ERASLAN için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:150
Belediyemiz Encümeni 22.09.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Akgün ALBAYRAK Caddesi No:124 adresinde tapuda İ17D18C3C pafta, 352 Ada 5 parsel kayıtlı taşınmaz üzerinde Niyazi ERASLAN’a ait Motel için Belediyemize çatı tamiratı için dilekçe ile başvuru yapılmış,Belediyemiz 12.01.2016 tarih ve 20160081 sayılı dilekçe cevabı ile yapının esasını değiştirmeden tamirat izni verilmiştir.Çatıyı 30 cm.yükselterek eski şeklinin bozulduğu, çatının yükseltildiği tespit edildiğinden, Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucunda 21.09.2016 tarih ve 06 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir.Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından takibinin yapılarak, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:151
Belediyemiz Encümeni 22.09.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Didar OZAR, İkbal KAYNAR,Meral GÜNSÜR,Necmettin AKÇAM,Şükran ÜMMET,Ali Osman GÜVEN : Adnan Menderes Cad. Seçkin 1 Apt./ KÜÇÜKKUYU

KARAR NO:152
Belediyemiz Encümeni 22.09.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ:Talep
Beldemizde öğrenim görmekte olan yaklaşık sekiz yüz öğrencinin okullarına güvenli bir şekilde ulaşımlarının kurumumuz olanakları ile yapılmasına rağmen hem araçlarımızın eski ve yıpranmış hem de mali olarak kaynaklarımızın kısıtlı olmasından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bir adet otobüsün bedelsiz olarak tahsis edilmesi için talepte bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.