BELEDİYE ENCÜMENİNİN 23.01.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 KARAR NO:07

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Fen İşleri Müdürlüğünün 23.01.2020 tarih ve 0256 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Mehmet ÇETİN  :Gökçetepe Mahallesi, Atatürk Caddesi No:50

Halil BERBER   :Gökçetepe Mahallesi, Halil Efendi Caddesi No:66

KARAR NO:08

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 23.01.2020 tarih ve 0258 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Dedekorkut Sokak No:2  adresinde tapuda İ17D18C3A pafta, 261 ada, 3 parsel üzerinde Ramazan ALBAYRAK’a ait daireler için Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden 18.06.2019 tarih ve 36 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmış olup, daireler üzerinde Mimari Proje ve eklerine aykırı ek ilaveler ve imalatlar yapıldığı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan rutin kontroller sonucunda tespit edilmiş olup; 22.01.2020 tarih ve 02 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Dedekorkut Sokak No:2  adresinde tapuda İ17D18C3A pafta, 261 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi (T.C.23318262434) Ramazan ALBAYRAK’a 6.301,00TL (altıbinüçyüzbirlira) para cezası verilmesi ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:09

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 23.01.2020 tarih ve 0257 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Kocakozlar mevkiinde bulunan tapuda İ17D18D3C pafta, 320 ada, 3 parsel üzerinde Binali YILDIRIM’a ait yapılan yapı için 04.11.2018 tarih ve LPDCR9V3 belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi alınmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19.12.2019 tarih ve 340 karar numaralı Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu kararına istinaden yapılan uydu görüntüsü araştırması sonucunda 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilmiş olup; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Belediyemize 15.01.2020 tarih ve 71068720-754-E.1218 sayılı yazısına istinaden 78.70  m2 yapı kaçak duruma düşmüş ve 22.01.2020 tarih, 03 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden, Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Kocakozlar mevkiinde bulunan tapuda İ17D18D3C pafta, 320 ada, 3 parsel kayıtlı taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi (T.C.39790534112) Binali YILDIRIM’a 13.724,23TL (onüçbinyediyüzyirmidörtlira yirmiüçkuruş) para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

23.01.2020 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.