23.05.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
235

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 23.05.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 KARAR NO:60

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Mad.

Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Pelikan Sokak No: 8 adresinde ,tapuda İ17D22B1C pafta, 342 ada, 3 parselde Oktay KOÇ adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Muhtarlık döneminden mevcut 3 katlı binanın çatısına merdiven yapılmak sureti ile 15*8,40 m2= toplamda 126 m2’lik kaçak yapı inşa edildiği Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yaptığı kontroller sonucunda 20.05.2019 tarih ve 03 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Pelikan Sokak No: 8 adresinde ,tapuda İ17D22B1C pafta, 342 ada, 3 parselde kayıtlı olan taşınmazla ilgili  3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden ilgilisi  Mal Sahibi Oktay KOÇ’a  24.251.75 TL(Yirmidörtbinikiyüzellibirlira yetmişbeşkuruş) para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:61

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 17/05/2019 tarihinde saat:15:51’de Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi, İsmail ÖRAN Sokakta kurulan  Giyim Pazarında,  Pazar esnafı olan (TC: 37714171214)Rıza VAR isimli şahıs tarafından kaldırım kenarındaki Kurumumuz tarafından  dikilen 3 adet sarmaşık cinsi çiçeklerin bulunduğu alanda köklerinden koparıldığı  görülmüş olup, fotoğrafları çekilerek 000038 nolu Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.Alınan işlemle ilgili 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 10.Maddesinin (B) fıkrasının 2. bendi gereği  İlgilisi (TC: 37714171214) Rıza VAR’a 320.00 (Üçyüzyirmilira)TL Para cezası yazılmasına ve aynı türden sarmaşık cinsi 3 adet çiçeğin fiili gerçekleştiren şahısça   koparıldığı yere diktirilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:62

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Hamza ELMACI: Mıhlı Mahallesi, Beykent 5.Sokak   No:19

Hasan ARKAİN: Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi No:123

Alaettin ERKOL: Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 11.Sokak No:11

KARAR NO:63

KARAR ÖZETİ:Genel

Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Çay Pazarı Caddesi üzerindeki Kurumumuza ait büfe yerinin kiralama süresi 20/06/2019 tarihinde sona ereceğinden, söz konusu büfe yeri tekrar ihaleye çıkartılarak Kurumumuza gelir sağlanması İdaremizin menfaatine olacağından ilgili büfe yerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale edilerek 3 yıllığına kiralanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

23.05.2019 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.