24.04.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARARLARI

0
128

Belediye Encümeninin 24.04.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.
KARAR NO:61
Belediyemiz Encümeni 24.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola terk
Cengizhan IŞITAN tarafından verilen 13.04.2015 tarihli dilekçe ile 206 ada,5 nolu parsel için hazırladığı dosyasının mühendislik hizmetlerinden ayrıldığından dolayı işlemden çekilmesini talep etmiştir. Yapılan görüşmeler sonunda ilgili yer için alınmış olan 26.02.2015 tarih ve 27 sayılı encümen kararının iptalinin uygunluğuna ve Sorumlu Mühendis Muhittin GÜLEY tarafından hazırlanan yeni imar uygulama dosyasının, 16.04.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe Mahallesi mevkii, İ17-D–18-D-4-D pafta, 206 Ada, 5 parselde Bahçeli Kargir Ev vasfında Vahdettin YAĞIZ adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:62
Belediyemiz Encümeni 24.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: İhale
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 22/04/2015 tarih ve 20151169 sayılı yazısı ile Gökçetepe Mahallesi Halil Efendi Caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiştiği alanda bulunan Kurumumuza ait büfe yerinin her ne kadar Karayolları kamulaştırma sınırları içersinde kalsa da Karayollarınca şu ana kadar herhangi bir uygulama yapılmadığı gibi ne zaman yapılacağı konusunda da belirsizlik olduğundan kurumumuzun kazanç kaybı olmaması amacıyla karayollarının uygulama yapacağı zamana kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO:63
Belediyemiz Encümeni 24.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: İhale
Belediye Meclisimizin 06/04/2011 tarih ve 2011/37 sayıyla almış olduğu meclis kararına istinaden Beldemizde kamu yararına ayrılmış tüm alanlarda başta kamu yararı olmak üzere kuruma gelir sağlanması için Mıhlı Mahallesi Eski İskele Caddesinde bulunan ve 358 ada 10 parselin güneyinde yer alan park alanının içinde 360 ada 6 parsele bitişik 3 m x 2 m ebatlarında büfe yeri oluşturulmasına, bu büfe yerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO:64
Belediyemiz Encümeni 24.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Mıhlı Mahallesi Beykent 6.Sokakta kamuya ait alanda iki adet zeytin ağacının dallarının mahalle sakini Erhan KOÇAK adlı şahıs tarafından kesildiği 17.04.2015 gün ve 000108 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilerek 208.00 (İkiyüzsekiz Türklirası) TL cezai işlem yazılmıştır. Erhan KOÇAK tarafından 21.04.2015 tarihinde itiraz dilekçesi verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda itirazın reddine, Erhan KOÇAK’a 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, ilgili firmadan zarar verilen elektrik direğinin bedelinin de alınmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:65
Belediyemiz Encümeni 24.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Sahil Sokak üzerinde tapuda İ17D23A1B, 290 ada,20 parselde Süleyman BOZKURT adına kayıtlı taşınmaza mal sahibince mülkiyet üzerinde izin alınmadan ruhsatsız olarak mevcut yapıya kapalı alan dahil edildiği ve binanın kapalı alan kütlesinin büyütüldüğü tespit edilerek 20.04.2015 tarih ve 07 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu işlem mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Sülayman BOZKURT’a 748.58 TL (YediyüzkırksekizTürklirasıEllisekizkuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahibi Sülayman BOZKURT için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:66
Belediyemiz Encümeni 24.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Sahil Sokak üzerinde tapuda İ17D23A1B, 290 ada,20 parselde Süleyman BOZKURT adına kayıtlı taşınmaza mal sahibince mülkiyet üzerinde izin alınmadan ruhsatsız olarak mevcut yapıya kapalı alan dahil edildiği ve binanın kapalı alan kütlesinin büyütüldüğü tespit edilerek 20.04.2015 tarih ve 07 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu işlem mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:67
Belediyemiz Encümeni 24.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Araç
Gelibolu İlçesi Kavakköy Belediye Başkanlığı’nın 24.04.2015 tarih ve 430 sayılı yazısı ekinde gönderilen 22.04.2015 tarih ve 19 sayılı encümen kararında “ yaz mevsiminin gelmiş olması ve ilgili Belediyede vidanjör bulunmaması nedenleriyle bir adet vidanjörün geçici kullanılmak üzere Küçükkuyu Belediyesinden talep edilmesine karar verildi ” denilmektedir. Yapılan değerlendirme sonunda Kurumumuz demirbaşlarına kayıtlı ihtiyaç fazlası olan 17 PC 768 plakalı Ford marka Vidanjör Cinsli aracın 4916 sayılı Kanunun 37.maddesine istinaden, araçla ilgili her türlü sorumluluk ve giderlerin (yakıt, bakım, onarım, sigorta harç, vergi, trafik cezası v.s.) Gülpınar Köy Muhtarlığı’na ait olmak üzere köy hizmetlerinde kullanımı için ücretsiz olarak en geç 30.03.2019 tarihini geçirmemek şartıyla iade edilene kadar Kavakköy Belediye Başkanlığına tahsis edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.