24.08.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
696

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  24.08.2017  TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 24.08.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR NO:178

KARAR ÖZETİ: Bütçe

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince tüm birimlere ait 2018 Gider Bütçesi teklifleri ile 2018 Gelir Bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminleri ve ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak birimlerden gelen gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne süresinde verilmiş olup; İlgili birimce incelendikten sonra hazırlık bütçesiyle birleştirilerek ekleriyle birlikte Başkanlık Makamına 18.08.2017 tarihinde tevdi edilmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince 2018 Mali Yılı Bütçe tasarısının Başkanlık Makamınca incelendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmaya gerek görülmeyerek 2018 Mali Yılı Bütçe tasarısının ve 2018 yılını  izleyen iki yılın  ( 2019–2020 ) bütçe tahminlerinin Encümenimizce  30 günlük yasal süresi içinde incelenmesine  ve 30 günlük süre sonunda  Meclise sunulması için gerekli kararın alınmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:179

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah. Bağbaşı 2 nolu   Sok.  No:3 adresinde  Mediha EKŞİT-Mustafa Cem EKŞİT adına kayıtlı bina ile  ilgili  verilen  10.08.2017 tarih ve 20171326 sayılı dilekçe   Encümenimizce değerlendirilmiş olup, foseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:180

KARAR ÖZETİ: İmar Yıkım Kararı 3194/32. Mad.

Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi Sahil Şeridi Kıyı Kenar içerisinde Alev GÜNDEŞ tarafından  izinsiz ve kaçak olarak deniz içerisinde yapılmakta olan iskele yapılan rutin kontroller sonucunda; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından 24.06.2017 tarih ve 08 sayılı Yapı tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre  sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:181

KARAR ÖZETİ: Tutanak  5326/32. Mad.

Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2005 tarih ve 03 sayılı Genelgesi ile 11/05/2017 tarih ve 97 nolu Belediyemiz Encümen Kararına istinaden,  Beldemiz Küçükkuyu’da yaz sezonunda (15 mayıs – 15 Ekim tarihleri arasında) yapılacak ve yapımı devam etmekte olan inşaatların, ayrıca tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde,  Faysal TEKİN  isimli şahsın, Küçükkuyu  Gökçetepe Mahallesi Çayırlık 3.Sokak  No:6  adresinde  inşaat  faaliyetlerine devam ettiği Belediyemiz Zabıtaları tarafından  tespit edilerek 22/08/2017 tarih ve  000623 Nolu Zabıt Varakası düzenlenmiş olup; tutanak altına alınan işlemle ilgili Faysal TEKİN’e 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:182

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Cemile KOZİKOĞLU : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Süleyman Demirel Cad. No:89  Mustafa Akın BOZCAADA :Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Bülent Ecevit Cad. No:8

KARAR NO:183

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan dilekçenin  görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahibinin  talebi doğrultusunda  yerinde yapılan incelemede bağlantı yapılmak istenen parselin cephe aldığı yolda kanalizasyon şebekemiz bulunmakta olup; Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması ve  kanalizasyon sistemimize bağlanmasında iskan aşamasında tüm abonelerin katılım bedellerinin ödenmesi koşuluyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

Levent ZENGİN  : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Yazgı 1 Sokak No:1

KARAR NO:184

KARAR ÖZETİ: Kurban kesim yeri ve kurban kesim ücretleri

Kurban Bayramı gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükkuyuda  kurban kesim yerinin  ve kurban kesim ücretlerinin belirlenmesine   ihtiyaç duyulmuş olup; Kurban pazarı yeri olarak Gökçetepe mahallesi Güneşli sokak yanındaki Küçükkuyu Belediyesine ait yeşil alanın  kullanılmasına ; kurban kesim yeri olarak da   Gökçetepe mahallesi Halil Efendi Caddesi No:92 adresinde bulunan Küçükkuyu Belediyesi Hizmet Garajında yapılmasına , ayrıca Bayram boyunca Beldemizde ehil kasaplar tarafından kesimi ve kemikten ayırma işlemi yapılacak olan kurbanlık hayvanlarla ilgili olarak; Kesimlerin Belediyemiz veterineri kontrolünde ve temizliğinin Kurumumuza ait olmak üzere piyasadaki kasaplar tarafından yapılıp aşağıdaki belirtilen ücretlerin ehil kasaplara kalmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HAYVAN KESİM ÜCRETİ

(Kesme, Yüzme, etini kemiğinden ayırma )  : 400,00T.L.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HAYVAN KESİM ÜCRETİ

( Kesme, Yüzme, 4 parçaya ayırma)   : 250,00TL.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK HAYVAN KESİM ÜCRETİ

(Kesme.Yüzme, sakatatının çıkarılması)  : 30,00 TL.

KARAR NO:185

KARAR ÖZETİ: Tevhid

1701 nolu LİHKAP’ın   21/08/2017 tarih ve 2017450    kayıt sayılı başvurusuna  istinaden 22.08.2017 tarih ve 20172476 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Sahil Mahalle, Çaymahalle mevkii, i17d23a1b pafta, 140 ada, 7 ve 8  parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d23a1b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Sahil Mahallesi, Çaymahalle mevkii, i17d23a1b pafta, 140 ada, 7 ve 8 nolu parseller Secaettin ALTAY adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:186

KARAR ÖZETİ: Tevhid

1701 nolu LİHKAP’ın   22/08/2017 tarih ve 2017402    kayıt sayılı başvurusuna  istinaden 24.08.2017 tarih ve 20172502 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahalle, Gedikler mevkii, i17d18d4d pafta, 190 ada, 212 ve 215  parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d18d4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup, konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, Gedikler mevkii, i17d18d4d pafta, 190 ada, 212 ve 215 nolu parseller Şaban Şahin KOCATÜRK adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin)  3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

24.08.2017  tarihli Encümen  9 adet karardan ibarettir.