25.05.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
412

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 25.05.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 25.05.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:101
KARAR ÖZETİ: Genel
Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Beldemizdeki vatandaşlarımıza sahur vaktininin geldiğini duyurmak amacıyla davulcu ayarlanmasına, bu işlem için ödenecek 2000,00 (İkibinlira) TL giderin Belediyemizin bütçesinin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:102
KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Oya BAŞBAYRAK: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Yatırım Cadde No:10 Rabia SOYDAN:Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Cadde No:100 Şaban ÖZKAN: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Şarlak Cadde No:13 M. Saffet MOLVALI: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Hasan Molvalı Sokak No:16
KARAR NO:103
KARAR ÖZETİ:İhale kararı alınması
Başkanlık Makamının 23/03/2017 tarih ve 20170800 sayılı görevlendirme yazısına istinaden 2017/113295 ihale kayıt numaralı 78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması hizmet alım işinin Kontrol Teşkilatınca, Başkanlık Makamına verilen 24/05/2017 tarih ve 20171393 sayılı Başkanlık Makamının oluru ile 2017 yılı içersinde Başkanlık hizmetlerimizin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması istenmiş olup,05/10/2016 tarih ve 62 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Küçükkuyu Belediye Başkanlığı hizmetlerinin 2017 yılı içerisinde halkımıza aksatılmadan ulaştırılması amacıyla, mevcut yıl içinde yetersiz kalabilecek olan Belediyemiz hizmetlerine personel desteği sağlamak için gerçekleştirilen 2016/451755 ihale kayıt numaralı işe yapılan şikayet ve itirazen şikayet başvuruları sunucunda ihale sonlandırılamamıştır. 11/05/2017 tarih ve 20170654 sayı ile idaremiz kayıtlarına alınan Egemen Rezidans Hizmetleri Site Yönetimi Personel Temini Danışmanlık Temizlik Turizm Tekstil Fikir ve Sanat Eserleri San.Tic.Ltd.Şti. yazısından Kamu İhale Kurumununun, 22/02/2017 tarih ve 017/UH.III-621 sayılı kararına karşı Ankara 13. İdare Mahkemesine kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile dava açılmış olup, Kurumumuza şu ana kadar söz konusu ihale ile ilgili herhangi bir bilgi veya alınan karar ulaşmamıştır.Ankara 13. İdare Mahkemesi kararı sonrasında yapılacak temyiz veya itiraz başvurularının olası olması, mahkeme kararı sonrasında alınacak Kamu İhale Kurumu kararı ve akabinde alınacak ihale komisyon kararı ve sonrasında karara yapılacak itiraz süresi ve sözleşme yapılma süresi düşünüldüğünde söz konusu Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için işin ivediliği ve kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması sebebiyle, 2017/113295 ihale kayıt numaralı işin bitiminden itibaren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21-b maddesi gereği Pazarlık usulü ile (Pazarlık usulü Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.) 2017 yılı Belediye Bütçesi dikkate alınarak yol, yemek ve giyecek bedeli ödenmeden 90 gün süre ile 81 personel çalıştırılmasına, Temizlik Hizmetlerinin alınması için Brüt Asgari Ücretin % 55 (Yüzde Ellibeş) fazlasına 49 personel, Büro Hizmetlerinin alınması için Brüt Asgari Ücretin % 50 (Yüzde Elli) fazlasına 28 personel, 4857 sayılı iş kanununun 30. maddesi gereğince Engelli işçi olmak koşuluyla Brüt Asgari Ücretin % 55 (Yüzde Ellibeş) fazlasına 3 personel, Koordinatör Personel Hizmetlerinin alınması için ise Brüt Asgari Ücretin % 170 (Yüzde Yüzyetmiş) fazlasına 1 personel ve yüklenici karının da % 7 olarak hesap edilip, söz konusu hizmet alımı ihalesinin gerçekleştirilmesinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO:104
KARAR ÖZETİ:İmar para cezası 3194/42 Mad.
Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi Sahil Şeridi Kıyı Kenar Çizgisi içerisinde Belediyemizden izin alınmaksızın 3×4 ebatlarında yan duvarları ahşap üzeri sunta ve şıngıl ile kaplı ruhsatsız bir yapı bulunduğu Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının rutin kontrolleri sonucunda tespit edilmiş ve söz konusu kaçak yapı 24.05.2017 tarih ve 05 Yapı tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup, Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden imar para cezası raporuna istinaden Yapı Sahibi Alev GÜNDEŞ’e 820.63 TL. para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

25 .05.2017 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.