25.08.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
85

Belediye Encümeninin 25.08.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:141
Belediyemiz Encümeni 25.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince tüm birimlere ait 2017 gider bütçesi teklifleri ile 2017 gelir bütçesini izleyen iki yılın gelir tahminleri ve ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak birimlerden gelen gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne süresinde verilmiş olup; İlgili birimce incelendikten sonra hazırlık bütçesiyle birleştirilerek ekleriyle birlikte Başkanlık Makamına 25.08.2016 tarihinde tevdi edilmiştir.5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince 2017 Mali Yılı Bütçe tasarısının Başkanlık Makamınca incelendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmaya gerek görülmeyerek izleyen iki yılın ( 2018–2019 ) bütçe tahminleriyle en fazla 30 gün incelenmek şartıyla encümene sunulmasına ve bu 30 günlük süre içinde ise Meclise sunulması için gerekli kararın alınmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:142
Belediyemiz Encümeni 25.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Bağbaşı 3.Sokakta 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden yasak olmasına rağmen 17 SG 895 plakalı aracı ile seyyar satıcılık yaptığı 24.08.2016 gün ve 000608 nolu zabıt varakası ile tespit edilen Savaş KORKUT’a kesilen 219,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:143
Belediyemiz Encümeni 25.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ:Tevhid- yola terk
İfraz planındaki değişiklikten dolayı alınmış olan 18.08.2016 gün ve 138 sayılı tevhid yola terk konulu encümen kararının iptal edilmesinin oybirliği ile uygunluğuna karar verilmiş olup ;Yeni karar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.25.08.2016 tarih ve 20162445 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu “ Gökçetepe Mahallesi i17d23a1a pafta, 205 ada, 45,46 ve 47 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yola terk ve ifraz dosyası, ,04.05.2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) i17d23a1a imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlandığı ve ayrıca 205 ada,47 parselde bahçe vasıflı Mustafa KIR adına kayıtlı taşınmaz vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe mahalle mevkii,i17d23a1a pafta,205 ada,47 parselde bahçe vasıflı Mustafa KIR adına kayıtlı taşınmaz,205 ada,45 parselde kagir ev vasıflı Mustafa KIR adına kayıtlı taşınmaz, 205 ada,46 parselde bahçeli kagir ev vasıflı Mustafa KIR adına kayıtlı taşınmaz tevhid edilerek tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin yapılması ve 47 parselin 7,49 m2 lik kısım ifraz yapılması plana uygun olarak hazırlanmıştır.” Yazısına istinaden Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan tevhiden yola terk dosyasının Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe mahallesi Mevkii, i17d23a1a pafta, 205 Ada, 46 parselde bahçeli kagir ev vasıflı Mustafa KIR adına kayıtlı taşınmaz, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe Mahallesi Mevkii, i17d23a1a pafta, 205 Ada, 47 parselde bahçe vasıflı Mustafa KIR adına kayıtlı taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, gökçetepe Köyü, tepe mahallesi mevkii, i17d23a1a pafta, 205 Ada, 45 parselde kagir ev vasıflı Mustafa KIR adına kayıtlı taşınmazların tevhidi sonucu oluşan A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkin edilen kısmın dışında kalan alanın ise konut alanı olarak B tam imar parseli ve C şuyulu parsel olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.