26.01.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
400

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 26.01.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:12
Belediyemiz Encümeni 26.01.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
24.01.2017 tarih ve 20170216 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ; Kadastro Müdürlüğünün 23.01.2017 tarih ve 183100 sayılı yazısına istinaden; Ayvacık ilçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi 310 Ada 17 Parselde Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 27/10/2016 tarih 168 karar no ile alınan 15. ve 16. Maddesine göre Yola Terk dosyasında yapılan incelemede bahsi geçen parselin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parsellerin cinslerinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında kapsamak üzere olumlu görüş yazısının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı meclis kararıyla onanan imar planlarına istinaden olumlu görüş aldığı kabul edildiğinden dolayı 27/10/2016 tarih 168 karar no ile alınan encümen kararının iptal edilerek, 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı meclis kararına istinaden zeytinlik vasfının arsa olarak değiştirilmesine herhangi bir sakınca yoktur.Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı köyü, Karaotlar mevkii, i17d18c3a pafta, 310 ada, 17 parselde zeytinlik vasıflı Nezaket FİDAN adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan kamuya bedelsiz terki için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine uygun olduğuna ve 27/10/2016 tarih 168 karar no ile alınan encümen kararının iptal edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:13
Belediyemiz Encümeni 26.01.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
24.01.2017 tarih ve 20170217 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ; Kadastro Müdürlüğünün 23.01.2017 tarih ve 183203 sayılı yazısına istinaden; Ayvacık ilçesi Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi 244 Ada 40 Parselde Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 24/11/2016 tarih 187 karar no ile alınan 15. ve 16. Maddesine göre Yola Terk dosyasında yapılan incelemede bahsi geçen parselin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parsellerin cinslerinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında kapsamak üzere olumlu görüş yazısının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı meclis kararıyla onanan imar planlarına istinaden olumlu görüş aldığı kabul edildiğinden dolayı 24/11/2016 tarih 187 karar no ile alınan encümen kararının iptal edilerek, 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı meclis kararına istinaden zeytinlik vasfının arsa olarak değiştirilmesine herhangi bir sakınca yoktur.Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe köyü, Hemit mevkii, i17d22b2b pafta, 244 ada, 40 parselde zeytinlik vasıflı Özgür ERKOVAN adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan kamuya bedelsiz terki için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. Ve 16. Maddelerine uygun olduğuna ve 24/11/2016 tarih ve 187 karar no ile alınan encümen kararının iptal edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:14
Belediyemiz Encümeni 26.01.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
25.01.2017 tarih ve 20170236 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ;Cennet KAYA Vk. Ali ÖZTÜRK’ün 17/01/2017 tarih ve 20170049 sayılı dilekçesine istinaden; Ayvacık ilçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi 346 Ada 1 Parselde Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 19/01/2017 tarih 10 karar no ile alınan 15. ve 16. Maddesine göre Yola Terk dosyasında yapılan incelemede bahsi geçen parselin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parsellerin cinslerinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında kapsamak üzere olumlu görüş yazısının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı meclis kararıyla onanan imar planlarına istinaden olumlu görüş aldığı kabul edildiğinden dolayı 19/01/2017 tarih 10 karar no ile alınan encümen kararının iptal edilerek, 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı meclis kararına istinaden zeytinlik vasfının arsa olarak değiştirilmesine herhangi bir sakınca yoktur.Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı köyü, Mıhlı mevkii, i17d19d4a pafta, 346 ada, 1 parselde zeytinlik vasıflı Cennet KAYA adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan kamuya bedelsiz terki için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine uygun olduğuna ve 19/01/2017 tarih ve 10 karar no ile alınan encümen kararının iptal edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:15
Belediyemiz Encümeni 26.01.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
25.01.2017 tarih ve 20170245 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen Bahri Uğur KAYA Vk.Mehmet ÖZTÜRK’ün 25/01/2017 tarih ve 20170121 kayıt sayılı dilekçe ile Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Köyü, Makbere mevkii, i17d18d4d pafta, 190 ada, 169 ve 256 parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d18d4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olduğu ve dosyanın plana uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden ; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Köyü, Makbere mevkii, i17d18d4d pafta, 190 ada,169 parsel arsa vasıflı Bahri Uğur KAYA’ya ait taşınmaz ve ; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Köyü, Makbere mevkii, i17d18d4d pafta, 190 ada,256 parsel arsa vasıflı Bahri Uğur KAYA’ya ait taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:16
Belediyemiz Encümeni 26.01.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
2017/12681 ihale kayıt numaralı işin Kontrol Teşkilatınca 24/01/2017 tarih ve 20170234 sayılı yazısıyla talep etmiş olduğu konu görüşülmüş, ilgili sebeplerle hizmet alanlarımızın önemli ölçüde genişleyeceği ve aciliyeti düşünülmüştür. Belediyemiz birimlerinin artacak olan hizmet taleplerini karşılayabilmesi ve hizmetlerimizin aksamaması için personel sayımızın gerektiği ölçüde artırılması gerekmektedir.
Yukarıdaki sebeplerle talebin; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24. Maddesi gereği ;
(Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
Madde 24- (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.)
Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

2017/12681 İKN ihalede %20 iş artışı kapsamında değerlendirilmek üzere yüklenici NİLSEM TEMİZLİK HİZMETLERİ GIDA SOSYAL HİZMETLER OTOMOTİV İNŞAAT DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ne bildirilerek, gereken önlemin alınması için çalışmaların yapılması hususuna Encümenimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.

KARAR NO:17
Belediyemiz Encümeni 26.01.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Muhittin POLİS Sahil Mah.süleyman SAKALLI Cad. no:94
Mustafa GÜRSES orta mahalle 4 pafta,1127 parsel