26.01.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
348

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 26.01.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR  NO:20

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.01.2023 tarih ve 2023/5217 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S***** M********, K**** K******** *. Ca****** No:**/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 1** ada, *  parselde bulunan İ**** Y**** adına kayıtlı yapı üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak imalat yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 14.12.2022 tarih ve 68  sayılı Yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 22.12.2022 tarih ve 265 sayılı Encümen Kararı alınmış olup;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine  ve yapı sahibi (TCKNo:168********) İ**** Y**** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:21

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.01.2023 tarih ve 2023/5218 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S***** M********, K**** K******** *. Ca****** No:**/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 1** ada, * parsel için İ**** Y**** tarafından itirazen verilen 15.11.2022 tarih ve 2861 sayılı dilekçe ve ekleri incelenerek ekte yer alan ekspertiz raporu ve fotoğraflara istinaden ruhsat ve eki projelere aykırı olarak 4.5 m2 balkon alanının sabit PVC ile kapatılması S********** O****** tarafından yapıldığı görüldüğünden 14.12.2022 tarih ve 68  sayılı Yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 22.12.2022 tarih ve 266 sayılı Encümen Kararı alınmış olup;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine  ve yapı sahibi (TCKNo:219********) S********** O****** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:22

KARAR ÖZETİ: Genel

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2023 tarih ve 5227 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Belediyesi sınırları içinde, kaçak ve ruhsat eki ile projelerine aykırı yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesi kapsamında yıkım kararı alınmış ve 2022/1095829 ihale kayıt numarası ile yıkım ihalesine çıkılmış olup; ihaleye teklif veren istekli çıkmaması sebebiyle ihale iptal edilmiş ve yıkım gerçekleştirilememiştir. Söz konusu yıkım işleminin Belediyemizde gerekli ekipman ve araç desteğinin bulunmaması ve Belediyemiz imkanları ile gerçekleştirilememesinden dolayı 2022/1095829 ihale kayıt numaralı ihale kapsamında yıkımı gerçekleştirilemeyen yapılar ile yıkım ihalesinden sonra 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesi kapsamında Belediye Encümenince yıkım kararı alınan yapıların, yıkım işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19.Maddesine göre yeniden ihale yapılmasının  uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:23

KARAR ÖZETİ: 18.Madde Uygulaması 1.Etap Düzenleme Sınırı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2023 tarih ve 2023/5235 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, i17d18c3b, i17d19d4a, i17d19d4d pafta, 254 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 46, 47, 48, 49 parseller, 347 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 517 ada 146 parsel, 156 ada 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55 parseller, 167 ada 4, 5, 6, 9 parseller, 188 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 197 ada 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 parseller, 216 ada 1, 2 parseller, 369 ada 1 parsel, 222 ada 9, 10, 11, 12, 13, 17 parseller numaralı taşınmazları kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer almakta,1. Etabın düzenleme sınırı 19/01/2023 tarih 17 sayılı encümen kararıyla onaylanmıştır.

a)- Uygulamaya ilişkin Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (D.O.P.O): 03570757 olup; uygulamaya giren parsellerden 347 ada 1, 6, 7, 8 parseller, 156 ada 14, 20, 21,28, 30, 36, 38, 39, 43, 48, 49, 52, 53, 55 parseller, 167 ada 9 parsel, 188 ada 1, 2, 3, 5 parseller, 197 ada 3, 4, 14, 15, 40, 43, 44, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 parseller, 216 ada 1 parsel, 222 ada 10, 11, 12, 13 parseller, 254 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 46 parsellerin evvelce 3194 sayılı İmar Kanunun 15. Ve 16. Maddelerine istinaden oluştuğu ve eski terk oranlarının mevcut hesaplanan doptan az olması sebebiyle ilave dop alınması ve uygulamaya giren diğer 254 ada 12, 13, 21, 47, 48, 49 parseller, 347 ada 2, 3, 4, 5 parseller, 517 ada 146 parsel, 156 ada 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50 parseller, 167 ada 4, 5, 6, parseller, 188 ada 4, 6, 7 parseller, 197 ada 5, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 45, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, parseller, 216 ada 2 parsel, 369 ada 1 parsel, 222 ada 9, 17 parsellerden dop oranında kesinti yapılmasına,

b)- Düzenleme sınırı tespit edilen alanda hazırlanan müzekkere ekinde yer alan dosyadaki parselasyon planında yerleri röleve ölçü krokilerinde koordinatları gösterilen ve yüzölçüm hesabı çizelgesinde miktarları belirtilen 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124 numarada gösterilen 17 (onyedi) adet imar adasının tesciline, yol,  park, alanı, Eğitim Tesis Alanı (İlkokul), Kreş Bakımevi olarak gösterilen yerlerin ise bedelsiz terklerine,

c)- 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesine uygun olarak hazırlanan imar uygulaması (parselasyon dosyasının) 3194 sayılı imar kanunun 19. Maddesine istinaden 1 aya süreliğine askıya çıkarılması, askı sürecinde itirazın olmaması halinde askı bitiminde uygulamanın kesinleşmesine ve

d) – Kesinleşen imar uygulamasının tapu tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne uygulama dosyasının gönderilmesine Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:24

KARAR ÖZETİ: 18.Madde Uygulaması 3.Etap Düzenleme Sınırı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2023 tarih ve 2023/5236 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mahallesi, i17d18d3b, i17d18d3c pafta 233 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 41, 59, 73, 74, 75, 265 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 320 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller ile 233 ada 29, 38, 40 parsel numaralı taşınmazların  bir kısmını kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer almakta, 3. Etabın düzenleme sınırı 19/01/2023 tarih 18 sayılı encümen kararıyla onaylanmıştır.

a) – Uygulamaya ilişkin Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (D.O.P.O): 03017180 olup; uygulamaya giren parsellerden 233 ada 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 73, 74, 75 parsellerin evvelce 3194 sayılı İmar Kanunun 15. Ve 16. Maddelerine istinaden oluştuğu ve eski terk oranlarının mevcut hesaplanan doptan az olması sebebiyle ilave dop alınması ve uygulamaya giren diğer 233 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 29, 38, 40, 41, 59 parseller 265 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 320 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsellerden dop oranında kesinti yapılmasına,

b)-Düzenleme sınırının kestiği 233 ada 29, 38, 40 numaralı parsellerin uygulama dışında kalan kısmının ayırma çapı ile ayrılmasına,

c)-Düzenleme sınırı tespit edilen alanda hazırlanan müzekkere ekinde yer alan dosyadaki parselasyon planında yerleri röleve ölçü krokilerinde koordinatları gösterilen ve yüzölçüm hesabı çizelgesinde miktarları belirtilen 103, 104, 105, 106, adalarında gösterilen 4 (dört) adet imar adasının tesciline, yol, park, alanı, olarak gösterilen yerlerin ise bedelsiz terklerine,

d)-3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine uygun olarak hazırlanan imar uygulaması (parselasyon dosyasının) 3194 sayılı imar kanunun 19. Maddesine istinaden 1 ay süreliğine askıya çıkarılması, askı sürecinde itirazın olmaması halinde askı bitiminde uygulamanın kesinleşmesine,

e)-Kesinleşen imar uygulamasının tapu tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne uygulama dosyasının gönderilmesine Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:25

KARAR ÖZETİ: 18.Madde Uygulaması 4.Etap Düzenleme Sınırı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2023 tarih ve 2023/5237 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, i17d18c4a, i17d18c4b, i17d18c4c, i17d18c4d pafta 241 ada 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 parseller, 337 ada 1, 2 parseller numaralı taşınmazları kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer almakta, 4. Etabın düzenleme sınırı 19/01/202 tarih 19 sayılı encümen kararıyla onaylanmıştır.

a)-Uygulamaya ilişkin Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (D.O.P.O): 0,2800558 olup; uygulamaya giren parsellerden 241 ada 71, 73, 74, 76  parsellerin evvelce 3194 sayılı İmar Kanunun 15. Ve 16. Maddelerine istinaden oluştuğu ve eski terk oranlarının mevcut hesaplanan doptan az olması sebebiyle ilave dop alınması ve uygulamaya giren diğer 241 ada 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79 parseller, 337 ada 1, 2 parsellerden dop oranında kesinti yapılmasına,

b)-Düzenleme sınırı tespit edilen alanda hazırlanan müzekkere ekinde yer alan dosyadaki parselasyon planında yerleri röleve ölçü krokilerinde koordinatları gösterilen ve yüzölçüm hesabı çizelgesinde miktarları belirtilen 101, 102, adalarında gösterilen 2 (iki) adet adanın imar adası, yol,park, alanı, olarak gösterilen yerlerin ise bedelsiz terklerine

c)-3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine uygun olarak hazırlanan imar uygulaması (parselasyon dosyasının) 3194 sayılı imar kanunun 19. Maddesine istinaden 1 ay süreliğine askıya çıkarılması, askı sürecinde itirazın olmaması halinde askı bitiminde uygulamanın kesinleşmesine,

d)-Kesinleşen imar uygulamasının tapu tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ ne uygulama dosyasının gönderilmesine Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:26

KARAR ÖZETİ: Ödenek Aktarma.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.01.2023 tarih ve 2023/5257 sayılı yazısı ile teklif edilen; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir.(2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden;Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları ile belirtilen ve ödenek ihtiyacı bulunan gider tertiplerine toplamda 3.061.915,49TL aktarılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

26.01.2023 tarihli Encümen 7 adet karardan ibarettir.