27.10.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
109

Belediye Encümeninin 27.10.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

Belediyemiz Encümeni 27.10.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:167
KARAR ÖZETİ:Zabıt Varakası
Beldemiz Küçükkuyu Belediyesi Otobüs Terminalinde 10 P 0999 Plakalı otobüs sahipleri ve şoförü, kalkış ücretini ödemediği Otogarda görevli personel tarafından tespit edilmiş ve Belediyemiz Zabıtalarınca; konu ile ilgili 25/10/2016 tarih ve 000595 nolu Zabıt Varakası düzenlenmiş olup, Küçükkuyu Otobüs Terminalinden şehirlerarası otobüsler için her kalkışlarında ücret alınacağına dair 03/06/2015 tarih ve 2015/35 sayılı Belediye Meclis Kararına ve Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (a) fıkrası ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 219.00TL(ikiyüzondokuzlira) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:168
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
17/10/2016 tarih 20161730 sayılı dilekçe ekinde Sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan ve Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek 26/10/2016 tarih ve 20163146 sayılı yazısı ile Encümene sunulan Mıhlı Mahallesi İ17-d-18-c-3-a pafta, 310 ada, 17 nolu parsele ait yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan “(PİN:UİP-309) İ17-d-18-c-3-a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmakta olup; plana uygun olarak hazırlanmıştır.İlgi yazıya istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Karaotlar Mevkii, İ17-d-18-c-3-a pafta, 310 ada, 17 parselde Nezaket FİDAN adına kayıtlı zeytinlik vasıflı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola ve parka olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra ,kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine uygun olduğuna, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:169
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Yaşar GÜNDOĞDU: Sahil Mahallesi ,Süleyman Sakallı Cad., No:5
KARAR NO:170
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine bağlantı yapılması talebi.
25/10/2016 tarih ve 800-1083 sayılı Ayvacık Kaymakamlığı Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi Müdürlüğünün atık sularının Kurumumuz kanalizasyon sistemine bağlantı yapılmasına ait yazılı talebi,İşlemlerinin ilgili kurumca ve Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde yapılması kaydıyla uygunluğuna , Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

27.10.2016 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.