27.12.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
189

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 26.12.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 

 

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:158

KARAR ÖZETİ: Sayım Komisyonu Kurulması

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.12.2019 tarih ve 3323 sayılı teklif yazısı ile Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 494. Maddesine istinaden Belediye malı olan taşınmaz mal niteliğindeki arsa, arazi, bina ve sabit tesisler (Kanunun müşterek ifadesine sunulan yollar, köprüler, meydanlar, parklar, gazinolar, düğün salonu, lokanta gibi gelir getiren tesisler) envanterini çıkarmak demirbaş eşyaları, mefruşat, canlı hayvanlar, taşıtlar, iş makinaları, aletlerin sayımına  yapmak ve kıymetleri mal ediniş bedelleri  bilinen  gayrimenkul malların Kıymet Takdirini yaparak kayıtlarımıza  intikallerini sağlamak için Sayım Komisyonunun oluşmasına ve komisyon başkanı (Mali Hizmetler Müdürü) Nuray SAKALLI’nın başkanlığında, (Şef) Ferit KADAN ve (Şef) Mehmet GÜNDÜZ’den oluşmak üzere komisyon kurularak gerekli işlemlerin yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:159

KARAR ÖZETİ: Ödenek İmha

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.12.2019 tarih ve 3329 sayılı teklif yazısı ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ödeneklerin İptali ve Devri ile ilgili 39. Maddesine istinaden; yılsonunda kullanılmayan Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın dördüncü düzeyleri ödeneklerinin iptal edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:160

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.12.2019 tarih ve 3333 sayılı teklif yazısı ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesine istinaden 2019 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları kodundan 2.600,00TL’nin 0139-012190 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri gider koduna 2.600,00TL, 0139-032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları kodundan 21.000,00TL’nin 0139-013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri gider koduna 21.000,00TL, 0139-032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları kodundan 6.700,00TL’nin 0139-013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları gider koduna 6.700,00TL, 0139-035203 Bilgiye Abonelik Giderleri kodundan 5.500,00TL’nin 0139-013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri gider koduna 5.500,00TL, 0139-032101 Kırtasiye Alımları kodundan 1.100,00TL’nin 0139-023401 İşsizlik Sigortası fonu gider koduna 1.100,00TL, 0139-032105 Baskı ve Cilt Giderleri kodundan 3.500,00TL’nin 0139-023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemesi gider koduna 3.500,00TL, 0320-032601 Laboratuvar Malzemesi Alımı kodundan 2.000,00TL’nin 0320-013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları gider koduna 400,00TL, 0320-013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri gider koduna 800,00TL, 0320-023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemesi gider koduna 800,00TL, 0399-032501 Giyecek Alımları kodundan 3.300,00TL’nin 0399-011501 Ek Çalışma Karşılıkları Gider koduna 1.500,00TL, 0399-013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri gider Koduna 800,00TL, 0399-013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları gider koduna 400,00TL, 0399-023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemesi gider koduna 600,00TL, 0421-032603 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları kodundan 2.000,00TL’nin 0421-013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri Gider koduna 1.400,00TL, 0421-023601 Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi gider koduna 600,00TL, 0510-032202 Temizlik Malzemesi Alımları kodundan 5.100,00TL’nin 0510-013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları gider koduna 4.700,00TL, 0510-013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri Gider koduna 400,00TL, 0740-032604 Canlı Hayvan Alım Bakım ve Diğer giderler kodundan 1.000,00TL’nin 0740-013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri koduna 1.000,00TL, 0443-064190 Diğer Gayrimenkul Alım kodundan 9.500,00TL’nin 0443-011101 Temel Maaşlar koduna 1.600,00TL, 0443-013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri koduna 1.200,00TL, 0443-013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri koduna 2.100,00TL, 0443-021601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemesi gider koduna 500,00TL, 0443-022601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemesi gider koduna 1.800,00TL, 0443-023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemesi gider koduna 2.300,00TL, 0443-035101 Etüt Proje Bilirkişi gider kodundan 50.000,00TL’nin 0443-012190 Diğer Sözleşmeli Personel gider koduna 50.000,00TL, 0443-035102 Araştırma ve Geliştirme Gider kodundan 21.000,00TL’nin 0443-012190 Diğer Sözleşmeli Personel gider koduna 21.000,00TL, 0443-035390 Diğer Taşıma Giderleri kodundan 14.000,00TL’nin 0443-012190 Diğer Sözleşmeli Personel gider koduna 14.000,00TL, 0443-035507 Arsa ve Arazi kiralanması gider kodundan 3.000,00TL’nin 0443-012190 Diğer Sözleşmeli Personel gider koduna 3.000,00TL, 0443-038901 Diğer Taşınmaz Yapım giderleri kodundan 70.000,00TL’nin 0443-012190 Diğer Sözleşmeli Personel gider koduna 70.000,00TL, 0443-039302 Mezar ve Şehitlik gider kodundan 10.000,00TL’nin 0443-012190 Diğer Sözleşmeli Personel gider koduna 10.000,00TL, 0443-064107 Yol için Arazi Alım kodundan 20.000,00TL’nin 0443-012190 Diğer Sözleşmeli Personel gider koduna 20.000,00TL, 0111-032105 Baskı ve Cilt Giderleri kodundan 6.000,00TL’nin 0111-015152 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler koduna 6.000,00TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:161

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 25.12.2019 tarih ve 3355 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi Ufuk Sokak No:10 adresinde; tapuda İ17D23A1B pafta, 194 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan dubleks dairenin teras çatı katında mimari projesinde bulunan ısınma soba bacalarını yıkarak kapattığı alt katta ikamet eden komşusu Selman ALTEN’in şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan kontroller sonucunda soba bacalarının yıkıldığı tespit edilmiştir. Mimari projesine ve İmar Kanununun bacalar yönetmeliğinin 33.maddesine göre aykırı bu uygulamayı uygun haline getirmesi için Bacaları yıkarak taş döşeme ile kapatan Dilek AKKAYA’ya 07.11.2019 tarih ve 2869 sayılı yazımız ile     15 ( onbeş ) gün süre verilmiştir.Verilen süre sonucunda Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontrollerde binanın bacaları uygun hale getirmediğinden 25.12.2019 tarih ve 12 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi Ufuk Sokak No:10 adresinde; tapuda İ17D23A1B pafta, 194 ada, 9 parselde  kayıtlı taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal sahibi Dilek AKKAYA’ya 1.162.28 TL (Binyüzaltmışikilira yirmisekizkuruş) para cezası verilmesine  ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

26.12.2019 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.