29.08.2018 ENCÜMEN KARARLARI

0
212

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 29.08.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:147

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Saklanbaç Sokak ,No:2 adresinde bulunan Feti ÖZCAN-Hamide SUNA YOLSIĞMAZ-Ayten YILMAZ-Alaattin KARAHAN tarafından  verilen  08.08.2018 tarih ve 1704 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:148

KARAR ÖZETİ: Aktarma

28.08.2018 tarih ve 2730 sayılı Mali Hizmetler  Müdürlüğü yazısı ile  uygun görüşle  teklif edilen Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2018 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0111-033101 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Kodundan 2.000,00TL, 0111-033102 Yurtiçi Tedavi Yollukları Kodundan 3.000,00TL, 0111-034204 Mahkeme Harç Giderleri Kodundan 10.000,00TL, 0111-034290 Diğer Yasal Giderler Kodundan 5.000,00TL, 0111-035202 Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri Kodundan 4.000,00TL, 0111-035290 Diğer Haberleşme Giderleri Kodundan 5.000,00TL, 0111-035304 Geçiş Ücretleri Kodundan 2.000,00TL, 0111-035402 Sigorta Giderleri Kodundan 3.000,00TL, 0111-037102 Büro ve İşyeri Makine Alımları Kodundan 10.000,00TL, 0111-037302 Makine Techizat Alımları Kodundan 8.000,00TL, 0111-037303 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Kodundan 20.000,00TL’nin, 0111-036201 Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Organizasyon koduna 72.000,00TL,0820-032104-Diğer Yayın Alımları Kodundan 5.000,00TL, 0820-032105 Baskı ve Cilt Giderleri Kodundan 20.000,00TL, 0820-032690 Diğer Özel Malzeme Alımları Kodundan 10.000,00TL, 0139-096101 Yedek Ödenek Kodundan 47.000,00TL’nin 0820-036101 Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Koduna 82.000,00TL, 0510-037103 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Kodundan 50.000,00TL’nin 0510-037190 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları koduna 50.000,00TL’nin aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:149

KARAR ÖZETİ: Bütçe

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince tüm birimlere ait 2019 Gider Bütçesi teklifleri ile 2019 Gelir Bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminleri ve ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak birimlerden gelen gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne süresinde verilmiş olup; İlgili birimce incelendikten sonra hazırlık bütçesiyle birleştirilerek ekleriyle birlikte Başkanlık Makamına 13.08.2018 tarihinde tevdi edilmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince 2019 Mali Yılı Bütçe tasarısının Başkanlık Makamınca incelendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmaya gerek görülmeyerek 2019 Mali Yılı Bütçe tasarısının ve 2019 yılını  izleyen iki yılın  ( 2020–2021 ) bütçe tahminlerinin Encümenimizce  30 günlük yasal süresi içinde incelenmesine  ve 30 günlük süre sonunda  Meclise sunulması için gerekli kararın alınmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:150

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

28/08/2018 tarih ve 2737 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 09/08/2018 tarih ve  136  kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Sahil Mahallesi, Orta Mahalle  Mevkii, i17d23a1a  pafta, 297  ada, 6 nolu parsel için hazırlanan yola terk-ifraz dosyasında bahsi geçen parselin Bahçeli Kagir Ev vasfında olduğu yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik  i17d23a1a  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve ticaret-turizm alanında kalmakta olup; 297 ada, 6 parselde Bahçeli Kagir Ev vasıflı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde yola terki hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:151

KARAR ÖZETİ: Tevhid (Birleştirme)

1701 nolu LİHKAP’ın   22/05/2018 tarih ve 2018224   kayıt sayılı başvurusuna  istinaden 28.08.2018 tarih ve 2738 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Sahil Mahallesi, i17d22b2a pafta, 320 ada, 10-11-15-37 ve 39 nolu  parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN-UİP-308) i17d22b2a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olan ve plana uygun olarak hazırlanan  Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Sahil Mahallesi, i17d22b2a pafta, 320 ada, 10-11-15-37 ve 39 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:152

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Kamile ÇELEBİ :Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi,Fatih Sultan Mehmet 2.Sokak, No:4

Ünal IŞIK           :Küçükkuyu  Gökçetepe Mahallesi, Gökçetepe 3.Cadde, No:20

Sedat DÜZOVA : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Akarsu 3.Sokak,  No:2

KARAR NO:153

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mah. Kırlangıç Sokak No:2 (Bilmez Sitesi) adresinde bulunan Türkan ARKIN-Ali KALENDER-Selda KEMALOĞLU-Hani ÖZTOK-Emine ŞEKEROĞLU-Fatma SAKALLI-Sami TUTAN tarafından  verilen 09.08.2018 tarih ve 1725 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

29.08.2018  tarihli Encümen 7  adet karardan ibarettir.