29.09.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
206

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 29.09.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:191

Belediyemiz Encümeni 29.09.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2022 tarih ve 3413 sayılı yazısı ile teklif edilen; Belediyemiz Terminalinde otobüslerin giriş çıkışlarında kullanılmak üzere 17 cm x 6 cm ölçülerinde 5,00TL’lik Seri No(005001-015000) 100 cilt, 10,00TL’lik Seri No(005001-015000)100 cilt, 20,00TL’lik Seri No(005001-015000) 100 cilt makbuzlarının bastırılmasının uygunluğuna Belediyemiz Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:192

Belediyemiz Encümeni 29.09.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tevhid -Yola Terk-Düzeltme

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2022 tarih ve 2022/3475 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz sınırları içinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, M**** M********, K******** m***** i******** pafta, 5** ada, 1* ve 1* parseller ile ilgili Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 11/08/2022 tarih ve 159 karar numarası ile alınan kararda tevhid, ifraz,  bedelsiz terk sonucu ile oluşacak parselin vasfının sehven hatalı yazıldığı tespit edildiğinden   alınan Encümen Kararının iptal edilmesine  ve  Beldemiz M**** M********, K******** m***** i******** pafta, 5** ada, 1* ve 1* parseller numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yerleşik konut alanında kalmakta olan ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen 511 ada 11 ve 12 parseller birleştirilerek A alandan, Terk-1 Terk-2 Terk-3  olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan A parseli, B ve C arsa vasıflı imar parselleri olarak  iki parsele ifraz edilmesi, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:193

Belediyemiz Encümeni 29.09.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tevhid -Yola Terk-Düzeltme

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  27.09.2022 tarih ve 2022/3476 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz sınırları içinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, M**** M********, T**** T**** m***** i********/ i******** pafta 3** ada * ve * parseller ile ilgili, Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 04/08/2022 tarih ve 136  karar numarası ile alınan kararda tevhid ve bedelsiz terk sonucu ile oluşacak parselin vasfının sehven hatalı yazıldığı tespit edildiğinden alınan Encümen Kararının iptal edilmesine  ve    Beldemiz Mıhlı Mahallesi, T**** T**** m***** i********/ i********pafta 3** ada * ve * parseller numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gelişme konut alanında kalmakta olan ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen 1 ve 2 parsellerin birleştirilerek, A olarak tek parsel haline dönüştürülmesine, Terk olarak gösterilen imar yolunda kalan alan, Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 1722,70 m² parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak  tescilinden oluşan tevhid ve yola terk dosyası Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:194

Belediyemiz Encümeni 29.09.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tevhid ve İfraz

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2022 tarih ve 2022/3477 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M********, K******** m***** i******** pafta, 1** ada, *, 1* ve 1* parseller numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yerleşik konut alanında kalmakta olan  ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen 1** ada, *, 1* ve 1* parseller birleştirilerek A alandan, B ve C olarak iki parsele ifraz edilmesinin, 2644 sayılı Tapu Kannunun 21. Maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri ile  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine  göre onanmasının  uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:195

Belediyemiz Encümeni 29.09.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Ödenek Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2022 tarih ve 2022/3492 sayılı yazısı ile teklif edilen ; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden;              Ek’te bulunan Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları ile belirtilen ve ödenek ihtiyacı bulunan 0111-03.2.1.03 Periyodik yayın alımları kodundan 16.200,00TL’nin, 0111-01.5.1.52 Belediye meclis üyelerine yapılan ödemeler koduna 15.000,00TL, 0111-03.2.3.02 Akaryakıt ve yağ alımları koduna 1.200,00TL, 0139-09-6-1-01 Yedek Ödenek Kodundan 426.500,00TL’nin, 0139-01-1-4-01 Sosyal haklar koduna 30.000,00TL, 0139-01-1-5-01 Ek çalışma karşılıkları koduna 5.000,00TL,  0139-03-4-2-04 Mahkeme harç giderleri koduna 50.000,00TL, 0139-03-4-2-90 Diğer yasal giderler koduna 130.000,00TL, 0139-05-3-1-01 Dernek Birlik kurum kuruluş koduna 30.000,00TL, 0139-05-8-9-51 İller bankasına verilen paylar koduna 156.000,00TL, 0139-07-1-9-12 Kalkınma ajanları koduna 18.500,00TL, 0810-05-3-1-90 Diğerleri koduna 7.000,00TL, 0139-03-2-1-03 Periyodik yayın alımları kodundan 25.000,00TL’nin 0139-05-1-2-05 Sosyal güvenlik kurumu koduna 25.000,00TL, 0139-03-5-4-90 diğer tarifeye bağlı ödemeler kodundan 25.000,00TL’nin, 0139-05-1-2-05 Sosyal güvenlik kurumu koduna 25.000,00TL, 0139-03-2-9-90 diğer tüketim mal ve malzeme alımları kodundan 20.000,00TL’nin, 0139-05-3-1-01 Dernek Birlik kurum kuruluşları koduna 20.000,00TL, 0443-06-1-4-01 Kara taşıtı alımları kodundan 170.000,00TL’nin, 0443-03-1-9-01 diğer mal ve malzeme alımları koduna 150.000,00TL, 0443-03-5-4-01 İlan giderleri koduna 20.000,00TL, 0510-03-7-3-01 Tefrişat bakım onarım giderleri kodundan 17.000,00TL’nin, 0510-01-3-1-02 Geçici işçilerin ücretleri koduna 10.000,00TL, 0510-01-3-3-02 Geçici işçilerin sosyal hakları koduna 5.000,00TL, 0510-03-2-5-01 Giyecek alımları koduna 2.000,00TL, 0510-06-1-4-01 Kara taşıtı alımları kodundan 50.000,00TL’nin, 0510-03-7-1-03 avadanlık ve yedek parça alımları koduna 50.000,00TL, 0810-03-2-5-02 Spor malzemesi alımları kodundan 5.000,00TL’nin, 0810-05-3-1-90 Diğerleri koduna 5.000,00TL, 0139-03-2-1-90 Diğer kırtasiye ve büro malzemeleri alımları kodundan 11.866,90TL’nin, 0139-03-2-1-01 kırtasiye alımları koduna 11.866,90TL, 1070-05-4-7-90 Diğer sosyal amaçlı transferler kodundan 3.000,00TL’nin, 1070-03-2-4-90 Diğer yiyecek içecek alımları koduna 3.000,00TL olmak üzere toplamda 769.566,90 TL aktarılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:196

Belediyemiz Encümeni 29.09.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2022 tarih ve 2022/3484 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, E*** P******* P******* Önü ve  3** ada, * parselin önünde  Çanakkale Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 24.08.2022 tarih ve 4403497 sayılı hazırlanan tespit tutanağında belirtilen yerinde yapılan incelemede Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, E*** P******* P*******  önünde bulunan, E*** P******* P*******  tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatı 23.09.2022 tarih ve 50 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (Vergi No:037*******) E*** P******* P*******’a toplam 7.189,57TL (Yedibinyüzseksendokuzlira elliyedikuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:197

Belediyemiz Encümeni 29.09.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2022 tarih ve 2022/3485 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, İ***** M**** Ö** ve  3** ada, 1* parselin önünde  Çanakkale Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 24.08.2022 tarih ve 4403497 sayılı hazırlanan tespit tutanağında belirtilen yazısına istinaden yerinde yapılan incelemede Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş***** üzeri İ***** M**** önünde bulunan, İ***** M**** tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 23.09.2022 tarih ve 51 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (Vergi No:631*******) İ***** M****’e 10.284,51 TL (Onbinikiyüzseksendörtlira ellibirkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:198

Belediyemiz Encümeni 29.09.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2022 tarih ve 2022/3486 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, L***** O******** D**** S******* T***** ve Tic. Ltd. Şti. Önü ve  3** ada, * parselin önünde  Çanakkale Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 24.08.2022 tarih ve 4403497 sayılı hazırlanan tespit tutanağında belirtilen yazısına istinaden yerinde yapılan incelemede Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, L***** O******** D**** S******* T***** ve Tic. Ltd. Şti. önünde bulunan, L***** O******** D**** S******* T***** ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 23.09.2022 tarih ve 52 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (VergiNo:609*******) L***** O******** D**** S******* T***** ve Tic. Ltd. Şti.’a 14.005,65 TL (Ondörtbinbeşlira altmışbeşkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:199

Belediyemiz Encümeni 29.09.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2022 tarih ve 2022/3483 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M*******, S**** Ş*****, O**** O’**** G***** T***** İnş. Tic. San. Ltd. Şti Önü   ve  1** ada, *parselin önünde  Çanakkale Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 24.08.2022 tarih ve 4403497 sayılı hazırlanan tespit tutanağında belirtilen yazısına istinaden yerinde yapılan incelemede Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M*******, S**** Ş*****, O**** O’**** G***** T***** İnş. Tic. San. Ltd. Şti. önünde bulunan, O**** O’**** G***** T***** İnş. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 23.09.2022 tarih ve 49 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (Vergi No:416*******) O**** O’**** G***** T***** İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’e 17.150,39TL (Onyedibinyüzellilira otuzdokuzkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:200

Belediyemiz Encümeni 29.09.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde( İskeleler )

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2022 tarih ve 2022/3493 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** M********, S**** Ş******** bulunan iskeleler hakkında Çanakkale Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ nün 24.08.2022 tarih ve 4403497 sayılı yazıya istinaden yerinde yapılan incelemede Küçükkuyu Beldesi, S**** M********, S**** Ş*****, 2** ada, * parselin önü, 2** ada * parselin önü, 2** ada * parselin önü, 2** ada * parselin önü, 2** ada * parselin önü, 2** ada * parselin önü, 2** ada * parselin önü, 2** ada * parselin önü, 2** ada * parselin önü, 2** ada * parselin önü, 2** ada * parselin önü, 2** ada * parselin önü, 2** ada * parselin önü, 2** ada * parselin önü, 3** ada * parselin önü, 3** ada * parselin önü, 3** ada * parselin önü, 3** ada * parselin önü, 3** ada * parselin önü, 3** ada * parselin önü, 3** ada 3* parselin önü, 3** ada 3* parsellerin önünde sahil şeridi taş dolgu alanı üzerinde kamuya ait alanda toplam 22 adet izinsiz yapılan imalatlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanları tarafından 23.09.2022 tarih ve 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu Yapı Tatil Zaptlarına istinaden mühürlenen imalatları yapanlar tespit edilemediğinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre İmar para cezası raporu düzenlenememiştir. Encümenimizce İmar para cezası raporu düzenlenemeyen imalatlar için 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre idari para cezası uygulanmamasına   oy birliği ile karar verildi.

 

29.09.2022 tarihli Encümen   10    adet karardan ibarettir.