kasım ayı meclis kararları

0
119

kasım ayı meclis kararları

2009 kasım ayı meclis kararları aşağıdaki gibidir.tüm halkımıza ve meclis üyelerimize ilanen duyurulur.

KARAR NO: 2009/76

Küçükkuyu Belediyesi’nin stratejik ve performans programına uygun olarak hazırlanan 2010 Mali yılı Gelir-Gider bütçesi gününde Encümene sunulmuş;5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunun 82/c maddesi gereğince Ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı düzenlenmiştir. Buna göre; Belediye Başkanı C***** B***** bütçeyi meclise sunarak gelir ve gider bütçelerini ayrı ayrı okuttu. Gider bütçesinde harcamaların neler olduğu bölümler halinde meclise sunuldu.Gelir bütçesi ekonomik sınıflandırmasına göre meclise sunulmuştur.Bütçe bölümleri maddeler ayrı ayrı okunarak her madde ayrı ayrı meclis oylamasına sunulmuş ve bütün maddeler oy birliği ile ayrı ayrı kabul edilmiştir.

KARAR NO:2009/77

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden Belediyemiz bünyesinde tam zamanlı olarak Hemşire personelinin çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi konusu gündeme geldi.Yapılan görüşmeler sonunda; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 15.07.2009 gün ve 9054 sayılı genelgesi ile 01.07.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere düzenlemiş olduğu ücret tavan cetveline göre ; Bir yıllık sözleşme yapılarak tam zamanlı olarak bir adet hemşire çalıştırılmasına  ve aylık olarak  net 600.00 TL ücret verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/78

Belediyemiz norm kadrolarında boşta bulunan tahsildar kadrosuna yatay geçiş ile bir adet 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi bir personelin alınması konusu gündeme geldi,Yapılan görüşmeler sonunda Belediyemiz norm kadrolarında boşta bulunan tahsildar kadrosu için yatay geçiş ile bir adet devlet memuru alınmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/79

Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) Çanakkale İl Müdürlüğü   Ar-Ge Plan ve Etüd Proje ve Tesis Müdürlüğü’nün 19.10.2009 tarih ve 4280 sayılı yazıları ile iki adet  trafo bina yerleri konusunda Şehir Plancısı L***** Ç****’e hazırlatılan 1/1000 plan tadilatı incelendi. Ayvalık İ17 d 18 d 4d paftasındaki planda işaretli olan yeşil alan üzerinde ve Ayvalık İ17 d 23 a 1 b paftasındaki planda işaretli olan yeşil alan üzerinde paftasında işaretlenen 1/1000 ölçekli plan değişikliklerinin talep edilen şekliyle 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/80

U********* K****’ a ait Gökçetepe Mahallesi pafta ¼ , ada 119 , parsel 5’de kayıtlı taşınmazın üzerine yapacağı binanın bodrum katının Belediyemiz Meclisinin 12.05.2008 tarih ve 40 sayılı kararıyla alınan şartlara göre 45 m2’den küçük oturum alanın %50 kadar oluşacak bağımsız bölümde bu arsa için aranmaması ile ilgili talebi incelendi. Yapılan değerlendirmede 12.05.2008 tarih ve 40 sayılı Belediyemiz Meclis kararına istinaden en küçük bağımsız bölüm (konut) 45 m2 şartının imar adası genelinde ilgi karardan önce yapıldığından çoğunluktaki arsalarında aynı konumda olduğu dikkate alınarak bu arsa üzerine yapılacak inşaatın bodrum katında 45 metrekareden küçük bağımsız bölüm yapılmasının uygun olmadığına,12.05.2008 tarih ve 40 sayılı meclis kararının aynen uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/81

S*******  K****’ a ait Gökçetepe Mahallesi pafta ¼ , ada 119 , parsel 19-26 ’de kayıtlı taşınmazın ifraz ve tevhidinden sonra oluşacak imar arsası üzerine yapacağı binanın bodrum katının Belediyemiz Meclisinin 12.05.2008 tarih ve 40 sayılı kararıyla alınan şartlara göre 45 m2’den küçük oturum alanın %50 kadar oluşacak bağımsız bölümde bu arsa için aranmaması ile ilgili talebi incelendi. Yapılan değerlendirmede 12.05.2008 tarih ve 40 sayılı Belediyemiz Meclis kararına istinaden en küçük bağımsız bölüm (konut) 45 m2 şartının imar adası genelinde ilgi karardan önce yapıldığından çoğunluktaki arsalarında aynı konumda olduğu dikkate alınarak bu arsa üzerine yapılacak inşaatın bodrum katında 45 metrekareden küçük bağımsız bölüm yapılmasının uygun olmadığına,12.05.2008 tarih ve 40 sayılı meclis kararının aynen uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/82

T***** Ç********’ya ait Küçükkuyu Belediyemiz sınırlarında bulunan tapuda Adatepe Köyü , Beybağları Mevkiinde pafta 3 ,ada 267 , parsel 4de kayıtlı taşınmazın teklif edilen değişiklik 1/1000 tadilat dosyasının hazırlanması gereken evraklarının sunulmamasından dolayı bir sonraki meclise ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/83

B******* E****’e ait 16.09.2009 tarihli dilekçesinde proje tadilatı konusundaki talebi gündeme geldi. Yerinde yapılan inceleme neticesinde arazi ortalamasından projesindeki kotlardan farklı olarak yapılan yükseklik nedeniyle arazi ortalama kotunu aştığı fazladan bir bodrum kat oluştuğu bu neden ile projeye aykırılık oluşturduğu, şu anda binanın toplam kotunun 11.50 m olarak tesbit edildiğinden katlarını tamamladığı başka kat yapabilme  hakkı kalmadığından , ayrıca komşu parsel mesafesindeki yaklaşımı ihlal eden bir uygulama yaptığından ; teklif tadilat projesinin,  imar komisyonu raporunda uygun olmadığının belirtilmesine istinaden,  oy birliği ile reddine  karar verildi.

KARAR NO:2009/84

Belediyemiz sınırları içinde Adatepe Beybağlar mevkiinde parsel 1451 ,1450 ,1449 ,1448 ,231’ de kayıtlı taşınmazları kapsayan alan  üzerinde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği re’sen hazırlatılan teklif gündeme geldi. Yapılan incelemede yol değişiklikleri ve 2 kattan 3 kata çıkarılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince uygun olduğuna meclisimizce oy birliği ile  karar verildi.

KARAR NO:2009/85

Çanakkale ili,ayvacık ilçesi,Küçükkuyu Beldesi Adatepe köyü,Velioğlubayırı mevkii,İ 17 D 18 C 3 B Pafta,514 ada,9 nolu parselde K**** A****’a ait taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli ilave imar planı dosyasının 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna bir ay süre ile askıya çıkarılmasına,askı süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/86

M. S**** P******’ya ait 05.10.2009 tarihli  Küçükkuyu garajının arka tarafına tekamül eden caddeye Şehit Jandarma Çavuş E*** P******’nun isminin verilmesi teklifi; görüşmeler sonunda  oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:2009/87

Küçükkuyu Belediyemiz sınırları içinde yapılacak olan çatı aralarında oluşacak piyeslerin  ne şekilde yapılacağı konusunun görüşülmesi  gündeme geldi.Yapılan görüşmeler sonunda konunun imar komisyonunda görüşülüp,bir sonraki mecliste görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/88

Beldemiz Küçükkuyu’da bulunan Su Ürünleri Kooperatifine satış yeri olarak hazırlanacak projeden sonra konunun tekrardan görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.