02.04.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
104

Belediye Encümeninin 02.04.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.
KARAR NO:45
Belediyemiz Encümeni 02.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yolaterk
31.03.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Adatepe Köyü, 509 ada,33 nolu parsel için hazırlanan yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Hüseyin Tepesi mevkii, İ17-D–18-C-4-A pafta, 509 Ada,33 parselde Zeytinlik vasfında Lütfi ERBİL adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:46
Belediyemiz Encümeni 02.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Çamkalabak Köy Muhtarı Remzi ERCAN tarafından verilen 30.03.2015 tarihli dilekçe gündeme geldi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesine istinaden Köy Camisinin minaresinin yapımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemenin ücretsiz olarak hibesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:47
Belediyemiz Encümeni 02.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Beldemizi ziyaretinin 81.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 05.01.2012 gün ve 2012/4 sayılı encümen kararımız ile Kurumumuz bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği Koromuzun 14.Nisan.2015 Salı günü ücretsiz olarak halkımıza konser verilmesine, konser için afiş, davetiye vb. tanıtım broşürlerinin bastırılmasına, ikramda bulunulmasına, konsere katılacak olan orkestra üyelerinin ücretlerinin ve yapılacak her türlü giderin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:48
Belediyemiz Encümeni 02.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yolaterk
01.04.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Sahil Mahallesi, 259 ada,16 nolu parsel için hazırlanan yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Çay Mahallesi mevkii, İ17-D-23-A-1-.A pafta, 259 Ada,16 parselde Arsa vasfında Ahmet ÖZENÇ ve Aydın ÖZENÇ adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:49
Belediyemiz Encümeni 02.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Beyzat SOYDAN Sahil Mah.Atatürk Caddesi No:27
Ömer ERDAŞ Sahil Mah.Kazım Karabekir Caddesi 1.Sokak no:9
Şefik TUNA Mıhlı Mah.Kızılsu 4.Sokak
KARAR NO:50
Belediyemiz Encümeni 02.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’da Uysal Petrol ile Assos sapağı arasında kalan bölgede şehirlerarası otobüs firmaları tarafından yolcu indirilip bindirilmesi şehir içi trafiği aksatmakta, aynı zamanda söz konusu bölgede otobüs terminalinin bulunması ve giderek büyüyen beldemizin trafik yoğunluğunun artması nedenleriyle Uysal Petrol ile Assos sapağı arasında kalan bölgede yolcu indirilme ve bindirilmesinin yapılmamasına, yolcu indirilme ve bindirilmesinin Mıhlı Mahallesinde Uysal Petrolden sonra yol güzergahında bulunan Kurumumuz otobüs durakları ile Ayvacık istikametinde ise Belediyemize ait Şehirlerarası Otobüs terminalinde yapılmasına ve kararın Ayvacık Emniyeti Trafik Bölge Müdürlüğü ile Karayolları Bölge Müdürlüğüne ve ilgili otobüs firmalarına bilgi amaçlı olarak bildirilmesine, gereğinin yapılması için Zabıta Amirliğine kararın bir örneğinin gönderilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:51
Belediyemiz Encümeni 02.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Akgün ALBAYRAK Caddesi üzerinde tapuda İ17D18C4D,355 ada,5 parselde Hakkı FIRAT adına kayıtlı taşınmaza mal sahibince mülkiyet üzerinde izin alınmadan ruhsatsız olarak tadilat işlemine başlanıldığı tespit edilerek 02.04.2015 tarih ve 06 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu işlem mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Hakkı FIRAT’a 1.819,06 TL (Binsekizyüzondokuzliraaltıkuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahibi Hakkı FIRAT için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:52
Belediyemiz Encümeni 02.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Akgün ALBAYRAK Caddesi üzerinde tapuda İ17D18C4D,355 ada,5 parselde Hakkı FIRAT adına kayıtlı taşınmaza mal sahibince mülkiyet üzerinde izin alınmadan ruhsatsız olarak tadilat işlemine başlanıldığı tespit edilerek 02.04.2015 tarih ve 06 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu işlem mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:53
Belediyemiz Encümeni 02.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi liman içi mevkiinde tapuda İ17D23A1A,295 ada,4 parselde Mustafa Asım İZMİRLİ’ye ait taşınmaz için mül sahibinin talebince Kurumumuzca 27.02.2015 tarih ve 20150685 sayılı yazı ile yapının iç bölümünde yapacağı tamiratlar için izin verilmiştir. Ancak yapının güney cephesindeki mutfak ve çay ocağı arasındaki duvarları komple yıkarak yapının esasını bozduğu ve verilen iznin dışına çıktığı 31.03.2015 tarihli yapı tatil zaptı ile tespit edilerek söz konusu yapı mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Mustafa Asım İZMİRLİ’ye 1.482,20 TL (Bindörtyüzseksenikilirayirmikuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahibi Mustafa Asım İZMİRLİ için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:54
Belediyemiz Encümeni 02.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi liman içi mevkiinde tapuda İ17D23A1A,295 ada,4 parselde Mustafa Asım İZMİRLİ’ye ait taşınmaz için mül sahibinin talebince Kurumumuzca 27.02.2015 tarih ve 20150685 sayılı yazı ile yapının iç bölümünde yapacağı tamiratlar için izin verilmiştir. Ancak yapının güney cephesindeki mutfak ve çay ocağı arasındaki duvarları komple yıkarak yapının esasını bozduğu ve verilen iznin dışına çıktığı 31.03.2015 tarihli yapı tatil zaptı ile tespit edilerek söz konusu yapı mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.