04.08.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
159

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 04.08.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:130

KARAR ÖZETİ:Tutanak

Zabıta Amirliğinin 01.08.2022 tarih ve 2743 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz zabıtaları tarafından  28/07/2022 tarihinde saat:11:30’da, Ç**** K*** Ç**** K*** E***** E****/ÇANAKKALE adresinde ikamet eden, T***** Ö*** isimli şahsın  Beldemiz S**** M********, K**** K******** *. Sokakta 1* ** 8** plakalı araç ile izinsiz seyyar satıcılık (meyve-sebze) ve anons yaptığı fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup; Konuya dair 28.07.2022 gün ve 000111 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırı Davranış Başlıklı  32 nci maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:260********) T***** Ö***’e 2022 yılı para ceza miktarı olan 581,00TL (Beşyüzseksenbirlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:131

KARAR ÖZETİ: Genel

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 01.08.2022 tarih ve 2752 sayılı yazısı ile teklif edilen ; 5393 sayı Belediye Kanunun 60. maddesinin (n) fıkrası ile  34.maddesinin (c) fıkrası gereğince; Kurumumuzca  Muharrem Ayı dolayısıyla Belde Halkımıza  Aşure İkramında bulunmak üzere  yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:132

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 02/08/2022 tarih ve 2022/2767 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Y**** B*****, İ****** G****, F**** E****, S**** G*****, A**** E****: Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, O**** T** Sokak, No:*

N***** S**** A****: Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Y****** *. Sokak, No:*

T***** S***** K***: Küçükkuyu Beldesi, S**** Mahallesi, B***** Caddesi, No:1*

N**** K**** A******: Küçükkuyu Beldesi, S**** Mahallesi, B***** Caddesi, No:1*

KARAR  NO:133

KARAR ÖZETİ:Genel

Fen İşleri Müdürlüğünün 03/08/2022 tarih ve 2022/2786 sayılı yazısı ile teklif edilen; Belediyemiz demirbaşlarına kayıtlı araçların akaryakıt ihtiyaçları, Garaj Amirliğimizde bulunan akaryakıt tanklarından sağlanmakta olup; mevcut olan motorlu araç ve gereçlerin akaryakıt tüketimlerinin kontrol edilmesi için ikinci etapta 5001-10000 arasında ‘Akaryakıt Günlük Takip fişi’ bastırılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:134

KARAR ÖZETİ:Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.08.2022 tarih ve 2022/2800 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz G******** Mahallesi, T*** Mahallesi mevkii, i17****** pafta 1** ada, * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (2,72 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 126,16 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:135

KARAR ÖZETİ:Tevhid

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.08.2022 tarih ve 2022/2801 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** Mahallesi, B******** mevkii, i17****** pafta,1** ada, * ve * parselller numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gelişme konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen 2 ve 3 parsellerin birleştirilerek A olarak tek parsel haline dönüştürülmesinde 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:136

KARAR ÖZETİ:Tevhid ve Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.08.2022 tarih ve 2022/2802 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Taşlı Tarla mevkii, i17d18d3d / i17******  pafta 3** ada, 1 ve 2 parselller numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gelişme konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen 1 ve 2 parsellerin birleştirilerek A olarak tek parsel haline dönüştürülmesinde TERK (875,96 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 1722,70 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan tevhid ve ifraz dosyası 2644 sayılı tapu kanunun 21.Maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7.Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:137

KARAR ÖZETİ:Yola Terk-Düzeltme

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.08.2022 tarih ve 2022/2803 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar mevkii, i17****** pafta 2** ada, * parsel numaralı parselle ilgili Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 16/06/2022 tarih ve 81 karar numarası ile alınan kararda bedelsiz terk sonucu ile kalan alanın sehven hatalı yazıldığı tespit edildiğinden  alınan  Encümen Kararının iptal edilerek,aşağıda belirtildiği şekli ile  Beldemiz M**** Mahallesi, ******** mevkii i17****** pafta, 2** ada, * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış gelişme konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (36,23 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 315,92 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:138

KARAR ÖZETİ:Tutanak

Zabıta Amirliğinin 04.08.2022 tarih ve 2806 sayılı teklif yazısı ile; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/08/2022 tarih ve 2797 sayılı yazısına istinaden inşaat yasağının devam ettiği tarihte izinsiz inşaat yapılması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması istenilmiş olup, söz konusu yerde Belediyemiz Zabıtaları tarafından 04/08/2022 tarihinde saat:09:00’da ***** *** isimli şahıs ***** Mahallesi, ****** Caddesi, No:* adresinde inşaat faaliyetinin tutanak tarihi itibariyle fiili olarak inşaat yapılmadığı ancak inşaat tabelasının yapı ruhsatı bilgilerinin görünür şekilde asılmadığı görülmüş bununla ilgili fotoğrafları çekilerek tespit edilmiştir.Söz konusu yerle ilgili  04.08.2022 tarih ve 112 sayılı tespit tutanağı tanzim edilmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden; yapı ruhsatı alınmış olan yerin yapı ile ilgili bilgilerinin herkesi göreceği şekilde konulması gerekirken, inşaat tabelasının olmadığı görülmüş, buna göre Zabıta Uygulama Yönetmeliği 1608 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesinin Emre Aykırı Davranıştan ilgilisi   (TCKNo:111********) ***** ***’a, 2022 yılı para ceza miktarı olan 581.00TL TL(Beşyüzseksenbirlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

04.08.2022 tarihli Encümen  9  adet karardan ibarettir.