04.12.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
110

Belediye Encümeninin 04.12.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

KARAR NO:239
Belediyemiz Encümeni 04.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Halil GÜLENÇ Sahil Mah.Süleyman SAKALLI Caddesi no:29
Halil Zahit MERT Sahil mah.Gülsüm CAMGÖZ Caddesi no:20
KARAR NO:240
Belediyemiz Encümeni 04.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 26.11.2014 gün ve 164 sayılı yazısı ve ilgilisinin 11.11.2014 gün ve 280 sayılı başvurusuna istinaden 03.12.2014 tarih ve 20143609 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Gökçetepe Mahallesi 160 ada, 7 ve 8 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, tokatiçi mevkii, pafta:İ17D23-A-1-A, ada:160, 8 nolu parselde arsa vasıflı 330,85 m2’lik taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, tokatiçi Mevkii, pafta:İ17-D-23-A-1-A, ada:160, 7 nolu parselde arsa vasıflı 270,33 m2’lik taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:241
Belediyemiz Encümeni 04.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
H.Tahsin SÖNMEZ ve Ayşe Berrin UYAR tarafından verilen 24.11.2014 tarihli dilekçe gündeme geldi. Yapılan inceleme neticesinde konu hakkında Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan işlemler için bilgilendirme istenilmesine ve Kurumumuz avukatından gelecek hukuki görüşe göre dilekçenin tekrardan değerlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Tüm Halkımıza ilan olunur.