11.12.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
133

Belediye Encümeninin 11.12.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:242
Belediyemiz Encümeni 11.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Bülent ECEVİT Caddesi no:26/A adresinde bulunan taşınmazın sağlıklı yaşam merkezi veya diğer sosyal amaçlar için 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/e maddesi gereğince bir yıllığına kiralanmasının uygunluğuna ve kira sözleşmesini imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:243
Belediyemiz Encümeni 11.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Fehmi TİRYAKİOĞLU, Fıtnat KÖKSAL Sahil Mah.Zincirlikuyu Sokak no:38
Remzi TERZİ, Emine Görgü GERGİN, Fatma SONRAGELEN, Muharrem UÇAR, Raif KARAMAN, Hüseyin GERGİN, Erhan KABAKÇIOĞLU ( Adatepe Muhtarlığı ) Sahil Mah.Zincirlikuyu Sokak Gergin apart otel. No:32
Yazgülü ERDOĞAN Sahil Mah.Zincirlikuyu Sokak no:13
KARAR NO:244
Belediyemiz Encümeni 11.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 20143671 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, S.S.Erenköy Sahil Konut Yapı Koop. Adresinde, tapuda İ17D18C3B-4A pafta,514 Ada,95 parsel de Osman YILMAZ adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Erhan ÖZER’in mimari projeye aykırı ek müştemilatlar yapıldığı şikayeti üzerine yapılan kontroller sonucunda söz konusu taşınmazda proje dışı 5,58 m2 kaldırım kapatılması,1 m x 1 m ebatlarında duvar örülmesi ve 5 mt x 4 mt ebatlarında terasta açık pergole yapıldığı Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 08.12.2014 tarih ve 15 sayılı yapı tatil zaptı ile tespit edilerek söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Osman YILMAZ’a 679,85 TL (AltıyüzyetmişdokuzTürkLirasıSeksenbeşKuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:245
Belediyemiz Encümeni 11.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 20143671 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, S.S.Erenköy Sahil Konut Yapı Koop. Adresinde, tapuda İ17D18C3B-4A pafta,514 Ada,95 parsel de Osman YILMAZ adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Erhan ÖZER’in mimari projeye aykırı ek müştemilatlar yapıldığı şikayeti üzerine yapılan kontroller sonucunda söz konusu taşınmazda proje dışı 5,58 m2 kaldırım kapatılması,1 m x 1 m ebatlarında duvar örülmesi ve 5 mt x 4 mt ebatlarında terasta açık pergole yapıldığı Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 08.12.2014 tarih ve 15 sayılı yapı tatil zaptı ile tespit edilerek söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:246
Belediyemiz Encümeni 11.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 20143671 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, S.S.Erenköy Sahil Konut Yapı Koop. Adresinde, tapuda İ17D18C3B-4A pafta,514 Ada,95 parsel de Sezai ÖZTÜRK-Rafet ÖZTÜRK adlarına kayıtlı taşınmaz üzerinde Erhan ÖZER’in mimari projeye aykırı ek müştemilatlar yapıldığı şikayeti üzerine yapılan kontroller sonucunda söz konusu taşınmazda proje dışı 13,79 m2 binaya ek müştemilat yapıldığı ve 32,69 m2 balkon ilavesi yapıldığı Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 08.12.2014 tarih ve 16 sayılı yapı tatil zaptı ile tespit edilerek söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahipleri Sezai ÖZTÜRK-Rafet ÖZTÜRK’e toplam 679,85 TL (AltıyüzyetmişdokuzTürkLirasıSeksenbeşKuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:247
Belediyemiz Encümeni 11.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 20143671 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, S.S.Erenköy Sahil Konut Yapı Koop. Adresinde, tapuda İ17D18C3B-4A pafta,514 Ada,95 parsel de Sezai ÖZTÜRK-Rafet ÖZTÜRK adlarına kayıtlı taşınmaz üzerinde Erhan ÖZER’in mimari projeye aykırı ek müştemilatlar yapıldığı şikayeti üzerine yapılan kontroller sonucunda söz konusu taşınmazda proje dışı 13,79 m2 binaya ek müştemilat yapıldığı ve 32,69 m2 balkon ilavesi yapıldığı Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 08.12.2014 tarih ve 16 sayılı yapı tatil zaptı ile tespit edilerek söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:248
Belediyemiz Encümeni 11.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 20143671 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, S.S.Erenköy Sahil Konut Yapı Koop. Adresinde, tapuda İ17D18C3B-4A pafta,514 Ada,95 parsel de Erhan ÖZER adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Osman YILMAZ’ın mimari projeye aykırı ek müştemilatlar yapıldığı şikayeti üzerine yapılan kontroller sonucunda söz konusu taşınmazda zemin katta bulunan ve projesinde iç bahçe olarak görülen 1,85 mt x 4,65 mt ebatlarında alanın ruhsatsız ve kaçak olarak kapatıldığı Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 08.12.2014 tarih ve 17 sayılı yapı tatil zaptı ile tespit edilerek söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Erhan ÖZER’e toplam 679,85 TL (AltıyüzyetmişdokuzTürkLirasıSeksenbeşKuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:249
Belediyemiz Encümeni 11.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 20143671 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, S.S.Erenköy Sahil Konut Yapı Koop. Adresinde, tapuda İ17D18C3B-4A pafta,514 Ada,95 parsel de Erhan ÖZER adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Osman YILMAZ’ın mimari projeye aykırı ek müştemilatlar yapıldığı şikayeti üzerine yapılan kontroller sonucunda söz konusu taşınmazda zemin katta bulunan ve projesinde iç bahçe olarak görülen 1,85 mt x 4,65 mt ebatlarında ruhsatsız ve kaçak olarak alanın kapatıldığı Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 08.12.2014 tarih ve 17 sayılı yapı tatil zaptı ile tespit edilerek söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.