18.12.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
137

Belediye Encümeninin 18.12.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:250
Belediyemiz Encümeni 18.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden 2014 mali yılı bütçesinin yedek ödenekten fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup; 407.000,00 TL(DörtyüzyedibinTürkLirası) Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:251
Belediyemiz Encümeni 18.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid –Yola terk-İfraz
18.12.2014 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Sahil Mahallesi İ17d 23a 1a pafta, 199 ada, 6 ve 7 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Orta Mahalle mevkii, pafta: İ17-D–23-A-1-A, Ada:199, Parsel:7’de Arsa vasıflı 148,93 m2’lik Fırat SEZER ve Yüksel SEZER adına kayıtlı taşınmaz ile Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Orta Mahalle mevkii, pafta: İ17-D–23-A-1-A, Ada:199, Parsel:6’da arsa vasıflı 111,72 m2’lik Halil Fuat SEZER adına kayıtlı taşınmazın tevhidine, tevhid sonunda oluşan 260,65 m2’lik A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 45,60 m2’ lik kısmın yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin ve ifrazen geriye kalan;
A Nolu parsel 215,05 m2 Tam imar Parseli
Olarak, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:252
Belediyemiz Encümeni 18.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Mimoza Sokak no:4 ardesinde Buket UPRAK adına kayıtlı taşınmazın atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma talebinin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:253
Belediyemiz Encümeni 18.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediye encümenimizin almış olduğu 04.12.2014 tarih ve 241 sayılı kararına istinaden Belediyemiz sözleşmeli Avukatı Refik Olgu BENLİ tarafından verilen hukuki mütalaa incelenmiştir. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 18.12.2014 gün 20143770 sayılı yazısında “ Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde no:156 adresinde bulunan Sebahattin SÖNMEZ’e ait taşınmaz 18.11.1997 tarihinde TEDAŞ’a yapılan elektrik başvurusu ve 17.04.1996 tarih ve 144 numaralı encümen kararı ile tamirat izinlerine istinaden kaçak yapının Sebahattin SÖNMEZ tarafından yapıldığı anlaşıldığından idari yaptırım tutanaklarında da isim olarak Sebahattin SÖNMEZ geçmektedir. Avukattan gelen mütalaa neticesinde alınmış olan para cezası kararının iptal edilmesi hususunun değerlendirilmesini arz ederim.” Denilmektedir. Avukat mütalaası ve Fen İşleri Müdürlüğü yazılarına istinaden Belediye encümeninin almış olduğu 19.11.2014 tarih ve 236 sayılı kararın iptaline Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:254
Belediyemiz Encümeni 18.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Encümene havale edilen Belediyemiz Çevre Mühendisi Şükrü GÖREL tarafından verilen 17.12.2014 tarih ve 20143760 sayılı yazısı gündeme geldi. İlgi yazıda Belediyemize ait evsel atıksu arıtma tesisinin 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin 19.maddesi ( Tablo:21.2) gereğince Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve analiz Metotları Tebliğinin 4.maddesine göre aylık laboratuar analizlerinin yapılması gerekmekte denildiğinden aylık laboratuar analizlerinin yapılmasının uygunluğuna ve giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.