06.02.2020 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
303

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.02.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 KARAR NO:15

KARAR ÖZETİ: Su Ücreti

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.02.2020 tarih ve 0419 sayılı yazısı ile teklif edilen; Belediyemiz Emlak Servisi su sayaç okuma personelleri tarafından  bölgede yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Yatırım Caddesi, No:1’ de (875 abone -858 abone -859 abone)  Nuri Soner ŞAHİN, (10418 abone)  Selda ŞAHİN, (10486 abone) Abdullah KAYA ve  (10438 abone) Sibel ASAR adına kayıtlı olan abonelikler hakkında geçmiş yıllar itibarıyla abonesiz olarak su sayaçlarının olduğu, abone olmaları için tebligat yapıldığı, daha sonra abone oldukları, bu süre içinde kullanılan su sayaçlarının söküldüğü yapılan kontrollerde tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak günlük meskenlerin kullanım bedelleri yapılan araştırmada ve belediyemiz teknik personellerin tespitinden de anlaşılacağı üzere mesken başına aylık 15 m3 su harcayabilecekleri, daha önce söz konusu yapılan sarfiyatın tespit edilemeyeceğinden gerekli kamu zararının karşılanması için abone başına  hesaplaması  yapılan ve  olay mahallinde müşterek imza altına alınan 25/12/2019tarihli  tanzim edilen tutanakta belirtilen

857 ABONE NURİ SONER ŞAHİN :15 M3 X 24 AY = 60M3 SARFİYAT.  360 M3 X 4 TL = 1.440,00TL
858 ABONE NURİ SONER ŞAHİN :15 M3 X 24 AY = 60M3 SARFİYAT.  360 M3 X 4 TL = 1.440,00 TL
859 ABONE NURİ SONER ŞAHİN :15 M3 X 24 AY = 60M3 SARFİYAT.  360 M3 X 4 TL = 1.440,00 TL
10418 ABONE SELDA ŞAHİN        :15 M3 X 24 AY = 60M3 SARFİYAT.  360 M3 X 4 TL = 1.440,00 TL
10486 ABONE ABDULLAH KAYA  : 15 M3 X 24 AY = 60M3 SARFİYAT. 360 M3 X 4 TL= 1.440,00 TL
10438 ABONE SİBEL ASAR         : 15 M3 X 24 AY = 360M3 SARFİYAT. 360 M3 X 4 TL = 1.440,00 TL

ücretlerinin   abone sahiplerinden tahsil edilmesinin  uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:16

KARAR ÖZETİ: Genel

Yazı İşleri Müdürlüğünün 06.02.2020 tarih ve 0426 sayılı Başkanlık Onaylı  yazısı ile teklif edilen; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinde yer alan “Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının(20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.”hükmüne istinaden Kurumumuzda 12 sicil numaralı Şef kadrosunda görev yapmakta olan Ferit KADAN’a görevini yaparken göstermiş olduğu üstün performans nedeniyle anılan yasada belirlenen     25.000 X 0,146061 = 3.651,53 (Üçbinaltıyüzellibirlira elliüçkuruş)TL brüt ikramiye ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

06.02.2020 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.