06.04.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
127

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.04.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:68

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına  eklenmesi konusu.

Fen İşleri Müdürlüğünün 04.04.2023 tarih ve 2023/6613 sayılı  yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi, M****  M*********, A**** A******* C****** No:** adresinde bulunan N*** Ş**** tarafından verilen 31.03.2023 tarih ve 2487 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygunluğuna Encümenimizce  katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:69

KARAR ÖZETİ : Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 04.04.2023 tarih ve 2023/6614 sayılı yazıları ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazların atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

Y**** Ç****:K******** B******, S**** M********, S******* S****** C****** No:**/A Küçükkuyu

KARAR  NO:70

KARAR ÖZETİ:Tevhid

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.04.2023 tarih ve 2023/6622 sayılı yazısı ile teklif edilen; tevhid işlemi Harita Mühendisi O**** D***** tarafından hazırlanan Beldemiz M**** M********, B******** m*****, i17d23a2a, i17d23a1b pafta 286 ada 2, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlar  onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış sağlık tesis alanında kalmakta olan tevhid işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılan tevhid işlemi; imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen Mıhlı Mahallesi, Beybağlar mevkii, i17d23a2a, i17d23a1b pafta 286 ada 2, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlar ile tevhid edilerek (A) arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi uygun olan dosyanın, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. Ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Belediye Encümenimizce katılanların  oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:71

KARAR ÖZETİ:Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.04.2023 tarih ve 2023/6647 sayılı yazısı ile teklif edilen;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.”  Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; karar  ekinde  Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları ile belirtilen ve ödenek ihtiyacı bulunan gider tertiplerine toplamda 124.220,00TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.