2023 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
212

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

2023 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.04.2023 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2023/34

Gündem 1: Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.03.2023 tarih ve 6279 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi için üyelerin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 11 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S**** Ö*** (11 oy) ve  CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S**** S****  (10 oy)  bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2023/35

Gündem 2: Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.03.2023 tarih ve 6281 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur… Belediye Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonu kurulabilir, Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir” hükmü doğrultusunda Meclisimizce İmar komisyonunun bir yıl süreyle görev yapmak üzere üç kişiden oluşması uygun görülerek, İmar Komisyonuna üç üyenin seçilmesi için üyelerin açık oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 11 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S******* T**** G***** (11 oy), Meclis Üyesi V**** Y*****  (11 oy), ve  AK Parti siyasi parti grubundan Meclis Üyesi F******** Y**** (11 oy) alarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere İmar Komisyonuna seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2023/36

Gündem 3: Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.03.2023 tarih ve 6285 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur… Belediye Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonu kurulabilir, Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir” hükmü doğrultusunda Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonunun bir yıl süreyle görev yapmak üzere üç kişiden oluşması uygun görülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna üç üyenin seçilmesi için üyelerin açık oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 11 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S***** Ş**** (11 oy), Meclis Üyesi S**** Ö*** (11 oy), ve  AK Parti siyasi parti grubundan Meclis Üyesi E**** Y***** (11 oy) alarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2023/37

Gündem 4:  Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 22.03.2023 tarih ve 6349 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Belde sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal ve ekonomik açıdan temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkanları dahilinde ayni ve nakdi yardımın yapılması için doğrultusunda oluşturulan 06.02.2019 gün ve 2019/07 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Sosyal yardım ve Hizmet Yönetmeliğine göre 04.04.2022 tarih ve 2022/28 sayılı  Meclis Kararı ile oluşturulan Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu Kurulunun bir yıl görev süresi dolması sebebiyle; Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin 4/h maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapmak üzere meclis üyeleri arasından Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonuna üç üyenin seçilmesi için üyelerin açık oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 11 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S**** S****  (11 oy), Meclis Üyesi  V**** Y*****  (11 oy), ve  AK Parti siyasi parti grubundan Meclis Üyesi E**** Ü*** (11 oy) alarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonuna seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2023/38

Gündem 5: Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2023 tarih ve 6367 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığının 14/03/2023 tarih ve 839235 sayılı yazında talep edilen 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ile Küçükkuyu Belediye Başkanlığı arasında Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı sınırları ile Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İtfaiyesi sorumluluk sahası sınırları içerisinde oluşabilecek yangın, tabi afet ve olağanüstü hallerde karşılıklı yetki ve sorumlulukları ile yardımlaşma ve çalışma usullerinin belirlenmesine ilişkin protokolün yapılmasının uygunluğuna  ve yapılacak protokolü imzalamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/39 

Gündem 6: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih ve 6516 sayılı yazısı ile teklif edilen Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait AyvacıkKüçükkuyu, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii İ17D23A1B pafta, 294 ada, 1 parselde kayıtlı Turizm tesis alanı vasıflı 3.419,89 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile  Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii 365 ada, 7 parselde kayıtlı tarla vasıflı 963,07m2 yüzölçümlü taşınmazlarını Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 01.04.2023-01.04.2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün 24.03.2023 tarih ve 418437 sayılı yazısında belirtilen; Mıhlı Mahallesi Beybağlar Mevkii 294 ada, 1 parsel için aylık 4.000,00TL, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii 365 ada, 7 parsel için  aylık 1.000,00TL  olarak belirlenen bedel  üzerinden kiralanmasının uygunluğuna   ayrıca   her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline TUİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı ve emsal rayiç esas alınarak artış yapılarak kiralanmanın  devam etmesine dair protokol yapılmasının uygunluğuna  ve yapılacak protokolü imzalamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/40

Gündem 7: Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.03.2023 tarih ve 6289 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediyesi 2022 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerini inceleme amacıyla Belediye Meclisinin 02 Ocak 2023 tarih ve 2023/01 sayılı kararı ile oluşturulan “Denetim Komisyonu” yasal süresi içinde çalışmalarını tamamlamış olup, hazırlanan “Denetim Raporu” Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği, Mecliste; Denetim Komisyonundan geldiği şekliyle açık olarak okutularak Meclis üyelerin bilgisine sunuldu.

KARAR NO:41

5393 Sayılı Belediye Kanununun Madde 19 “Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı Meclis Başkan Vekilinin başkanlığında yapılır.” hükmü gereği Meclis 2. Başkan Vekili S******* T**** G*****  tarafından gündemdeki 8. maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 8: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih ve 6492 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Belediyesinin 01.01.2022–31.12.2022 dönemini kapsayan “Faaliyet Raporu” ile ilgili Meclis Başkanı tarafından görüşülmesinin sevk ve idaresi 5393 Sayılı Belediye Kanunun Madde 19  “Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü Meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekilinin başkanlığında yapılır.” hükmü gereği Meclis 2. Başkan Vekili S******* T**** G*****’in Başkanlığında Küçükkuyu Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin, 2022 mali yılında gerçekleşen faaliyetlerine dair 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan 01.01.2022–31.12.2022 dönemini kapsayan Küçükkuyu Belediye Başkanlığı 2022 yılı Faaliyet Raporunun yeterli olduğuna Meclisimizce AK Parti siyasi parti grubundan Meclis Üyeleri F******** Y****, M******* P****, E**** Ü***, E**** Y*****’ın reddi, diğer katılan üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.