07.11.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
184

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 07.11.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:139

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün  15.10.2019 tarih ve E.24637 sayılı yazısında bahsi geçen  Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi No:22 adresinde, tapuda İ17D23A1B pafta, 160 ada, 79 parselde Canan VURAL adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan işyerinin önüne 85 m2 üstü sabit etrafı açık, 15 m2 üstü sabit etrafı kapalı giriş kısmı açılır kapanır sistemde pergole yapıldığına dair şikayet  ile ilgili Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda tespit edilmiş ve 30.10.2019 tarih ve 11 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi No:22 adresinde, tapuda İ17D23A1B pafta, 160 ada, 79 parselde   kayıtlı olan taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi Canan VURAL’a 1.162.28 TL. (binyüzaltmışikilira yirmisekizkuruş) para cezası verilmesine  ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:140

KARAR ÖZETİ: Genel

Belediyemize ait olan (park,otopark,yeşilalan ve Beldemiz içinde oluşan kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarında dalında olan zeytinlerin) zeytinliklerde bulunan 2019-2020 yılı  542 çuval mahsulünün 19/09/2019 tarih ve 123 sayılı Encümen kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulüyle açık artırma yapılmak suretiyle ağaç üzerinde satışı ihalesi 17/10/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhale Efkan PURÇU (12268922192) üzerinde kalmış ve 17/10/2019 tarihinde onaylanarak kesinleşen ihale kararı 17/10/2019 tarih ve 2752 sayılı yazı ile isteklinin Gökçetepe Mahallesi Yelken 1. Sk.No: 6/7 Küçükkuyu adresinde kapısına asılmak ve Mahalle Muhtarı Yücel OKAN’a bilgi verilmek sureti ile 22/10/2019 tarihinde tebliğ edilmiş olup, istekli sözleşme yapmak için 07/11/2019 tarihine kadar İdaremize başvuru yapmamıştır. Bu sebeple 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 57. maddesi Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 31 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi, idareye vermek zorundadır. Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.” ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliği 50. maddesi ”(1)Sözleşme yapılması gerekli olan hâllerde müşteri, Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek İdarece düzenlenecek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Müşteri, zorunlu ise aynı süre içinde sözleşmeyi notere tasdik ve tescil ettirerek İdareye vermekle yükümlüdür.

             (2) Müşterinin, aynı süre içinde ihale bedeli ile müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları ve diğer giderleri ödemesi, varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

             (3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.”  gereğince ihale bozulmuştur. 2019/2020 yılı zeytin mahsulünün olgunlaşmış olması ve dibine düşmesi ile kalitesinin düşeceği, zeytin mahsulünün geniş bir alana yayılmasından dolayı korunmasının güç olması ve idareyi külfete sokması, önümüzdeki günlerde rüzgar ve fırtına ile mahsul dibine dökülerek yağışların başlaması ile de oluşacak sel veya yağmur  sularının taşıması ile dibine düşen zeytin mahsulünün diğer parsellere sürüklenmesi ile rekolte kaybının oluşması, yere düşen mahsulün çabuk bozulması, mahsulün dalında olması sebebi ile saklama ihtimalinin olmaması, mahsulün beklemesi durumunda zayi ve zararın oluşması ve bunun gibi sebeplerle mahsülden sağlanacak gelirin azalması üzerine ortaya çıkacak kamu zararının en aza indirilmesi  için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49-51. maddeleri gereğince pazarlık usulü ile ihale edilip tekrar ihaleye çıkılması Kurumumuz menfaatine olacağına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

07.11.2019 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.