09.12.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
160

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 09.12.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:116

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 08.12.2021 tarih ve 2021/3306 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda isimleri belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

K**** Ö*****: S**** M********, C***** B***** C******, No:1*  K********

H***** P**: G******** M********,  A****** C******,  No:1** K********

K***** T**** K***: G********  M********,   A****** C******,  No:1** K********

KARAR NO:117

KARAR ÖZETİ: Belediye Alacaklarının Terkini

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09.12.2021 tarih ve 2021/3312 sayılı teklif yazısı ile;  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “Tahsil İmkânsızlığı Sebebiyle Terkin” başlıklı 106. Maddesi “Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına (10 Türk Lirası dahil), diğer amme alacaklarında 20 Türk Lirasına (20 Türk Lirası dahil) kadar amme alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir…” ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” başlıklı 34. Maddesi “…f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek…” şeklindedir. Yukarıda sayılan yasal düzenlemelere istinaden Belediyemizin tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olduğunu tespit edilen Ek’li listede belirtilen dava konusu edilmemiş alacaklara ilişkin, 5.000,00TL tutarın altındaki alacakların terkin işlemi Belediye Encümenin yetkisinde olup; ayrıca Ayvacık PTT Müdürlüğü Posta Ücret Tarifesi konulu 07.12.2021 tarih ve 1168 sayılı yazı ekinde bulunan posta ücret tarifesinde tebligat gideri olarak belirlenen 26,00TL posta masrafına istinaden, 26,00 TL’nin altındaki 811,46 TL tutarındaki alacaklarımızın terkin edilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

09.12.2021 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.